Ansatte - permitteringer, dagpenger, sykepenger mv.

Aktive ordninger

Forskuttering av dagpenger

Det er åpnet for at NAV kan forskuttere utbetalingen av dagpenger. Forskuddet utgjør om lag 60 prosent av lønnen, og vil senere bli avregnet mot det endelige dagpengevedtaket. 

 • Forslaget lansert: 27. mars 2020
 • Forskrift fastsatt: Vedtatt 27. mars 2020 (opphevet). Erstattet av Midlertidig forskrift om forskudd på dagpenger for å avhjelpe konsekvensene av Covid 19 fastsatt 20. mai 2020 
 • Midlertidig forskrift om forskudd på dagpenger for å avhjelpe konsekvensene av Covid 19 fastsatt 20. mai 2020 
 • Ikrafttredelse/virkningstidspunkt: 27. mars - 31. desember 2020.
 • Teknisk løsning på NAV.no

Permittering av ansatte – redusert arbeidsgiverperiode, særskilt lønnskompensasjon, mv.

Konsekvensene av koronavirusutbruddet gjør at mange bedrifter, inkludert revisjonsforetak, får behov for å permittere ansatte. I en artikkel på revisorforeningen.no er det gitt oversikt tilpasset revisjonsforetakene over relevante lover, regler og prosedyrer som må følges ved permittering av ansatte. Artikkelen er i første rekke skrevet med tanke på permittering av ansatte i revisjonsforetakene, men informasjonen vil også kunne være relevant ved diskusjon av permitteringer hos klienter.

Les mer på revisorforeningen.no

Permitteringsperiode, arbeidsgiverperiode og dagpenger

Perioden med lønnsplikt for arbeidsgiver (arbeidsgiverperioden) ble redusert fra 15 til 2 dager i perioden fra 20 mars til 31. august. Fra 1. september ble arbeidsgiverperioden økt til 10 dager.

For de som ble permittert før 20. mars betalte NAV lønn for eventuelle gjenstående dager av dag 3-20.

Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 – 20. Etter utløpet av arbeidsgiverperioden utbetaler NAV lønn, men fra dag 21 får den permitterte kun utbetalt dagpenger. Dagpengesatsen opp til 3G er forhøyet til 80 prosent ut 2020. Utover 3G er nivået på 62,4 prosent, som vanlig. 

Regjeringen har varslet at den vil fremme forslag om at den forhøyde dagpengesatsen forlenges til og med 31. mars 2021

Arbeidsgivere som har forskuttert dagpenger i form av lønn kunne søke om refusjon fra NAV, men dette gelder ikke lønn for permitteringer som starter 20. april eller senere.

Les mer på nav.no

Fra 1. november 2020 ble permitteringsperioden utvidet fra 26 til 52 uker. I tillegg innføres det en arbeidsgiverperiode II på fem dager etter 30 ukers permittering fra 1. januar 2021. Forskriftsendringer ble fastsatt 30.oktober 2020

Regjeringspartiene og Frp har den 16. november inngått avtale om å utsette arbeidsgiverperiode II til 1. mars 2021.

Les mer på regjeringen.no

Det er fastsatt en rekke unntak og tilpasninger i reglene om dagpenger og andre ytelser fra folketrygden.

Redusert arbeidsgiverperiode

 • Lovendring vedtatt: 20. mars 2020 - lønnsplikt for arbeidsgiver redusert fra 15 til 2 dager
 • Forskrifter vedtatt: 20. mars 2020 - virkningstid for nye og iverksatte permitteringer
 • Ikrafttredelse: 20. mars 2020
 • Virkningstid: Fra om med 20. mars 2020
 • Arbeids- og sosialdepartementet fremmet i Prop. 125 L (2019-2020) forslag om at arbeidsgivers lønnsplikt økes til ti dager fra 1. september 2020. Den forhøyede dagpengesatsen videreføres inntil videre.
 • Forslag vedtatt: Innst 386 L (2019-2020). Sanksjonert 23. juni 2020.
 • Forskrift om lønnsplikt under permittering fastsatt 21. juni 2020.  

Midlertidig lønnskompensasjon for permitterte

 • Forskrift vedtatt: 29. mai 2020 - full lønn opp til 6G fra dag 3-20
 • Virkningstid: Fra og med 20. mars frem til 31. august 2020.
 • Lønnskompensasjonen utbetales fra NAV på grunnlag av opplysninger som innrapporteres av arbeidsgiver. Les mer på nav.no

Midlertidige unntak fra regler om dagpenger og andre ytelser

 • Forskrift 20. april 2020 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien
 • Forskrift 3. april 2020 om virkningstidspunkt for unntak som gjelder dagpenger
 • Virkningstid: Fra og med 20. mars 2020. Gradering av dagpenger fra 13. april 2020.

Fritak fra arbeidsgiveravgift når arbeidsgiver forskutterer lønnskompensasjon

 • Forslag fremmet: 16. april 2020
 • Forskrift fastsatt: 16. april 2020
 • Virkningstidspunkt: 20. mars 2020 til 31. oktober 2020

Forlenget dagpengeperiode for oppsagte og permitterte

Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut oktober måned (forlenget fra ut juni). Det samme gjelder de som mottar arbeidsavklaringspenger i perioden som arbeidssøker. Oppfølging av anmodningsvedtak fra Stortinget den 16. mars 2020.

Les mer på regjeringen.no

Foreldrenes rett til omsorgspenger («sykt barn-dager»)

Første halvår ble antall dager med omsorgspenger fordoblet. Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene.

Fra 1. juli 2020 ble ordinære regler for arbeidsgiverfinansiering gjeninnført, men arbeidstakers kvoter for omsorgspenger nullstilt slik at foreldrene får full årskvote for siste halvår 2020.

Omsorgspenger kan også utbetales ved stengte skoler og barnehager eller barn må holdes hjemme pga. særlige smittevernhensyn hos barnet eller familiemedlemmer. Da kan også omsorgsdager overføres til den andre omsorgspersonen.

Har foreldrene brukt opp årskvoten for siste halvår 2020 og det kommer lokale utbrudd slik at skole eller barnehage må stenge, eller barn må holdes hjemme pga. særlige smittevernhensyn, har Regjeringen foreslått å innføre ekstra omsorgsdager. Arbeidsgiver kan forskuttere omsorgspenger og kreve disse refundert fra NAV. Se pressemelding 15. september.

Regjeringen har varslet at den vil foreslå å forlenge disse ordningene første halvår 2021. Regjeringen vil dessuten foreslå doble kvoter med omsorgsdager i 2021

Fra 13. mars fikk til frilansere og selvstendig næringsdrivende en kompensasjon på 100 % inntil 6G fra fjerde dag. Fra 1. juli ble den ordinære ventetiden på ti dager gjeninnført.

Se omtale på regjeringen.no

Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene ved sykefravær som skyldes korona. Arbeidsgiver utbetaler sykepenger fra 4. til 16. dag og krever refusjon fra NAV. Frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra NAV fra fjerde dag.

Fra 1. juni kan ikke arbeidstaker lenger kreve å bruke egenmelding de første 16. dagene av sykefraværet, men arbeidsgiver kan fortsatt velge å godta egenmelding. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær, Prop. 127 S (2019-2020)

Se omtale om refusjon av sykepenger for dag 4-16 på nav.no

Se også informasjon på nav.no om sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere. Fra 1. juni er det krav om sykmelding fra lege fra den fjerde dag man er syk, mistenkt smittet eller pålagt karantene.

Regjeringen har varslet at den vil foreslå å forlenge disse midlertidige tiltakene til og med 31. mars 2021

Se omtale på regjeringen.no

Endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger

Det er fastsatt midlertidige endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger som er permitterte under covid-19-pandemien. Faglærte utlendinger kan fortsette å oppholde seg i Norge i permitteringsperioden og få rett til dagpenger, uten at de må ta ethvert lønnet arbeid hvor som helst i Norge mens de er permittert. Unntakene skal ha virkning fra 4. mai til 31. oktober 2020.

Les mer på regjeringen.no

Permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger kan fortsette som medlemmer
Midlertidig stønad til lærlinger

Det er innført en midlertidig ordning som sikrer lærlinger en kompensasjon ved arbeidsledighet eller permittering på nivå med lærlingelønnen.

Regjeringspartiene og Frp har den 16. november inngått avtale om å forlenge særordningen for permitterte lærlinger til 31. mars 2021.

 • Forslag fremmet: 3. april 2020 (Oppfølging av Stortingsvedtak), Prop 73 S
 • Forskrift fastsatt: 7. mai 2020 (endring i forskrift 20 mars 2020 nr. 368)
 • Virkningstidspunkt: 20. mars 2020 

Yrkesskadeerstatning ved koronasmitte

Yrkesskadereglene i folketrygden endres slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb omfattes. Det er også klarlagt at ansatte på hjemmekontor fortsatt skal være sikret yrkesskadedekning i folketrygden.

Les mer på regjeringen.no

 • Forslag fremmet: 7. april 2020
 • Forskriftsendring vedtatt: 7. april 2020
 • Virkningstidspunkt: Fra 1. mars 2020.

 

Utløpte ordninger

Permitterte får dagpenger i påsken

Regjeringen opphever særregler i dagpengeforskriften § 6-3 slik at permitterte får dagpenger i jul- og påskehøytiden.

Se omtale på regjeringen.no

 • Forslaget lansert: Forslag sendt på høring 19. september 2019
 • Tiltak vedtatt: Forskriftsendring fastsatt 20. mars 2020
 • Ikrafttredelse/virkningstidspunkt: Straks