Kommende eKurs: Årsoppgjøret 2017

Dette eKurset vil være tilgjengelig primo desember 2017. Formålet med kurset er å gjennomgå sentrale regnskaps- og skatteregler som er aktuelle ved årsoppgjørsrevisjonen 2017. Kurset vil fokusere på lovendringer og endringer av standarder og uttalelser innenfor regnskap, bokføring og noe skatt.

Publisert:

Målgruppe

Revisormedarbeidere

Kursinnhold

Regnskapspliktige må innen seks måneder etter regnskapsårets slutt ha fastsatt årsregnskap og årsberetning etter regnskapslovens regler. Ved utarbeidelse av årsregnskap og årsberetning er det flere problemstillinger den regnskapspliktige må ta standpunkt til. For å gjøre revisor bedre i stand til å revidere årsregnskapet eller bistå med utarbeidelse av årsregnskapet vil man gjennom kurset gå inn på vanlige utfordringer i forbindelse med utarbeidelsen av regnskapet.

Kurset vil inneholde følgende: 

 • Nyheter, innen regnskap, bokføring og skatt
 • Årsberetningen
 • Årsregnskapet:
  • Inntektsføring - og regnskapsmessige problemstillinger  
  • Varige driftsmidler - avskrivning, nedskriving, påkostning og vedlikehold
  • Egentilvirkede anleggsmidler - praktiske eksempler
  • Immaterielle eiendeler - praktiske eksempler
  • Finansielle instrumenter
  • Betingede eiendeler og forpliktelser
  • Skatt
  • Konsernbidrag - regnskapsføring og utbyttereglene
  • Diverse utvalgte regnskapsspørsmål

Ruben Bjerketveit

Statsautorisert revisor
Revisorforeningen