1E Grunnopplæring: Regnskap - utvalgte temaer

Kurset tar for seg grunnleggende regnskapsfaglige problemstillinger.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

DnR-konferansen 2019

Dato

04.09.2019

Tidspunkt

12:30-15:00

Målgruppe

Kurset passer for nyansatte og medarbeidere med 1−4 års erfaring. Det er også åpent for andre med interesse for emnet. 

Kursinnhold

Kurset omhandler en rekke aktuelle regnskapsmessige problemstillinger, bl.a.:

  • Målegrunnlag og målemodeller
  • Brutto- og nettopresentasjon i resultat og balanse
  • Klassifisering av balanseposter (eiendeler og gjeld) og hvilken betydning klassifiseringen har for resultatet, og relevante nøkkeltall
  • Kontantstrømoppstillingen (verdien av å se på denne kontra regnskapet, hva er det denne oppstillingen viser som ikke resultatet viser osv.)
  • Virkelig verdi – hva er «virkelig verdi» i ulike sammenhenger?
  • Dekomponering av varige driftsmidler, herunder hvilken effekt skillet mellom påkostning og vedlikehold har dersom dekomponering er foretatt / ikke foretatt
  • Hva er en egenkapitaltransaksjon? Herunder eksemplifisering av slike transaksjoner
  • GRS vs. IFRS – hva er hovedforskjellene?
  • Inntektsføring – illustrert ved praktiske eksempler

Lars Atle Kjøde

Prodekan
Handelshøyskolen Universitetet i Stavanger