4E Grunnopplæring: Revisjonsprosessen - valg av angrepsvinkel

Kurset skal gi deltakerne et godt grunnlag for å kunne gjennomføre en revisjon som er i tråd med god revisjonsskikk. Det vil bli illustrert hvordan revisors vurdering av revisjonsrisikoen og vesentlighet får en direkte konsekvens for revisjonen. Vi fokuserer i tillegg på hva som må være på plass for å sikre revisjonsdokumentasjon. Det vil bli vist eksempler med link til Descartes revisjonsverktøy, og hvordan bruke digitale hjelpemidler for å innhente informasjon og revisjonsbevis.

timer

Revisorer:


Sekvensen er en del av

DnR-konferansen 2019

Dato

05.09.2019

Tidspunkt

12:30-16:00

Målgruppe

Kurset passer for nyansatte og revisormedarbeidere med 1-4 års erfaring.

Kursinnhold

Følgende emner blir gjennomgått:

Forretningsforståelse og risikovurdering

 • Risikovurderingshandlinger
 • Virksomhetsforståelse
 • Vesentlighet
 • Regnskapspåstander
 • Angrepsvinkel

Kontrollvurdering

 • Vugge til grav test
 • Rutinebeskrivelser og kontroller
 • IT-kontroller - applikasjonskontroller
 • Anslått risiko

Videre revisjonshandlinger:

 • Test av kontroller
 • Substanshandlinger

Avsluttende revisjonshandlinger

 • Fortsatt drift
 • Hendelser etter balansedagen
 • Analyser
 • Ikke-korrigerte feil

Anne Grethe R. Wirum

Statsautorisert revisor
SLM Revisjon

Agnete Østby

Statsautorisert revisor
SLM Revisjon