2A Fortsatt drift – regnskapsmessige og revisjonsmessige problemstillinger

Fortsatt drift er et risikoområde både for dem som avlegger regnskap, og for revisorer. Kjennskap til regnskapsreglene og til prinsippene ved revisjonen av forutsetningen om fortsatt drift er derfor sentralt for alle som jobber med regnskap og revisjon.

Mål med kurset

Gjøre deg kjent med regnskapsreglene på området og med kravene til revisor når det identifiseres usikkerhet om fortsatt drift.

Målgruppe

Revisorer, regnskapsførere og andre med interesse for emnet.

Kursinnhold

Kurset vil ta utgangspunkt i regnskapsreglene knyttet til fortsatt drift, herunder når forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn, og når det anses å være vesentlig usikkerhet knyttet til forutsetningen.

Kurset tar også for seg revisors oppgaver og plikter, inkludert relevante revisjonshandlinger og konsekvenser for revisjonsberetningen når det er konkludert med at det er vesentlig usikkerhet knyttet til forutsetningen om fortsatt drift.

Det vil bli benyttet praktiske eksempler.

Kursform

Forelesning og plenumsdiskusjon.

Les mer

Foredragsholdere

Reidar Jensen

Statsautorisert revisor
BDO

Terje Tvedt

Statsautorisert revisor
BDO