Ny revisorlov - hvordan gjennomføre revisjonen nå?

Dette er den beste muligheten du vil få til å sette deg inn i hvilken betydning den nye revisorloven har for utførelsen av et revisjonsoppdrag. Hva er nytt? Hva betyr den nye loven i praksis? Vil vi måtte endre måten å gjennomføre revisjonen på? Vi har fått bekreftet fra alle kursstedene at nødvendige smitteverntiltak vil bli ivaretatt.

timer

Revisorer:


Priser

Pris medlem kr 3 800

Pris andre kr 4 500

Oppdateringsprogrammet kr 3 100

Påmelding

  • 07.10.2020 Dyreparken Hotel, Kristiansand Fullt - kontakt kurs@revisorforeningen.no
  • 13.10.2020 Scandic Park Sandefjord Fullt - kontakt kurs@revisorforeningen.no
  • 14.10.2020 Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger Fullt - kontakt kurs@revisorforeningen.no
  • 21.10.2020 Thon Conference Vika Atrium, Oslo Fullt - kontakt kurs@revisorforeningen.no

Mål med kurset

Kurset vil sette deg i stand til å gjennomføre et revisjonsoppdrag i samsvar med bestemmelsene i den nye revisorloven.  

Målgruppe 

Dette kurset vil være relevant for alle praktiserende revisorer, både for deg som har lang erfaring, og for deg som er ny i bransjen. Kurset er et must for alle som arbeider på revisjonsoppdrag.  

Kursinnhold 

Formålet med revisjon er spesielt fremhevet i den nye revisorloven. Revisor skal ivareta tillitsmannsrollen, og blant annet ha en viktig rolle i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet. Alle som er involvert i lovfestet revisjon, må ha en god forståelse av hva dette innebærer. Dette blir grundig belyst på kurset. 

Den nye revisorloven setter nye rammer for oppdragsvurderingen. Reglene om uavhengighet er helt omarbeidet i tråd med EUs revisjonsdirektiv. Det stilles økte krav til å vurdere og dokumentere uavhengigheten, og det innføres regler om forsvarlig kapasitet og utpeking av oppdragsansvarlig revisor. Vi gir deg god oversikt over de praktiske implikasjonene. 

Revisors kommunikasjon med styret og ledelsen er et viktig tema i kurset. Revisor skal kommunisere skriftlig til styret om alle forhold som er fremkommet ved revisjonen, og som styret bør gjøres kjent med for å kunne ivareta sitt ansvar og sine oppgaver. Hvilke forhold omfatter dette? Hvordan skal kommunikasjonen skje, og hvilket ansvar har du for videre oppfølging? 

I den nye loven er kravene til revisjonsberetningen harmonisert med EU-reglene. Det betyr at særnorske krav er fjernet, og at nye EU-krav er kommet til. Hva er endringene, og hvordan vil de nye revisjonsberetningene se ut?  

God revisjonsskikk rammes inn av nye lovregler om de sentrale elementene i en revisjon, og krav om å utvise profesjonell skepsis lovfestes. Kontroll med særlovgivning fremheves spesielt. Hva betyr dette i praksis?  

Den nye loven innfører EUs revisjonsforordning i Norge. Den innfører en rekke plikter ved revisjon av foretak av allmenn interesse. Vi gir deg en oversikt over de viktigste. 

Oppdrag om revisorbekreftelser (revisorattestasjoner) reguleres på en annen måte i den nye loven. Virkeområdet er utvidet, og det er konkretisert hvilke plikter som gjelder for slike oppdrag. Vi gjennomgår hvilken betydning dette får for ulike bekreftelsesoppdrag, f.eks. bekreftelse av kapitalendringer etter selskapslovgivningen og bekreftelser til myndigheter som forvalter tilskuddsordninger. 

Vi tar også for oss andre nyheter som har betydning ved gjennomføring av revisjonsoppdrag, inkludert involvering fra oppdragsansvarlig, dokumentasjon, taushetsplikt og opplysningsplikter, erstatningsansvar og sikkerhetsstillelse/forsikring, særlige forhold ved konsernrevisjon og Finanstilsynets nye sanksjonsmuligheter.  

Per Hanstad

Adm. direktør
Revisorforeningen

Espen Knudsen

Fagsjef rammebetingelser
Revisorforeningen

Ruben Bjerketveit

Statsautorisert revisor, seniorrådgiver
Revisorforeningen