Verdivurdering av bedrifter - eKurs

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 1 800

Andre: kr 2 200

ReKomp: kr 0

eKurs

Det tar for seg sentrale faglige forhold, de vanligste verdivurderingsmetodene som benyttes, og en del utvalgte spesialtemaer. Kurset er aktuelt både for deg som skal utføre verdivurderinger selv, og deg som primært skal forholde deg til verdivurderinger andre har utført. Kurset er publisert i 2015.

Målsetting

Verdivurdering er ingen eksakt vitenskap med to streker under svaret. Det er imidlertid en del faglige/teoretiske sammenhenger som bør være på plass. Her er det lett å trå feil! Videre er det en rekke skjønnsmessige vurderinger som må gjøres – det er da viktig at det er god kvalitet på det skjønnet som utøves. Dette eKurset har til hensikt å gi deltakerne økt forståelse av hvilke faglige forhold en bør være seg bevisst, hva som påvirker verdien av en bedrift, samt hvilke metoder det er naturlig å benytte i ulike sammenhenger. eKurset skal gi innsikt i hvilke kritiske spørsmål du bør stille når du gjør en verdivurdering eller blir forelagt en verdivurdering andre har gjort. Det legges vekt på en praktisk tilnærming til revisors og regnskapsførers rådgivningstjenester knyttet til verdivurderinger.

Målgruppe

eKurset passer for revisorer, revisormedarbeidere, regnskapsførere og rådgivere som jobber med verdivurderinger, transaksjonsstøtte og eierendringer generelt. Det passer også for rådgivere i bank, økonomifunksjonen og andre med interesse for temaet.

Kursinnhold

Følgende emner blir gjennomgått:

Introduksjon til verdivurderinger

 • Når er det aktuelt å gjøre verdivurderinger?
 • Uenighet rundt verdier er vanlig
 • Sentrale begreper
 • Hva påvirker verdien av et selskap?
 • Hvordan reflekteres risiko gjennom avkastningskrav og multipler?
 • Definisjoner av kontantstrøm og avkastningskrav
 • Eksempler

Verdivurderingsmetoder (med eksempler og simulering)

 • Balansebaserte metoder
 • Bokført egenkapital
 • Substansverdi
 • Likvidasjonsverdi
 • Inntjeningsbaserte metoder
 • Neddiskontert kontantstrøm (DCF)
 • Normalresultat / normal kontantstrøm
 • Relative metoder (multipler): P/E, EV/EBITDA, EV/EBIT etc.

Spesielle temaer

 • Strategiske poster / minoritetsrabatter
 • Sensitivitet i verdivurderinger – forsterkende effekter ved samtidige endringer i ulike verdidrivere
 • Dekomponering av verdier: Stand alone – Synergier – Strategiske verdier
 • Verdsettelse av spesielle avtaler
 • Spesielle verdielementer for (teknologibaserte) gründerbedrifter
 • Fremgangsmetode ved verdivurderinger

Kursform

eKurs med forelesning og oppgaver. 

Faglig og teknisk brukerstøtte

Har du spørsmål til kurset, kan du kontakte vår faglige veiledningstjeneste. Ved behov for teknisk brukerstøtte kan du kontakte Mats Jakobsen på sms 979 80 031 eller e-post mats@videoforweb.no.

Kursavgiften inkluderer tilgang til eKurset for én person til 31.12. i det året en kjøper kurset, samt kursmateriell (pdf) tilsendt elektronisk. 

Systemkrav   

Løsningen støtter de mest brukte nettlesere og de fleste håndholdte enheter. Anbefalt linjehastighet er minimum 2 mbit nedlastning.

Les mer

Foredragsholder

Anders Thoresen

Partner
DHT Corporate Services AS