Retningslinjer for praksismedlemskap

Retningslinjer for praksismedlemskap i Revisorforeningen fastsatt av styret 6. juni 2006.

(Jf. Revisorforeningens vedtekter § 3-4.

  1. Vedtektenes § 3-4 åpner for praksismedlemskap uten stemmerett for personer som har avlagt eksamen som angitt i revisorloven § 3-2, og som er i praksis som angitt i samme lovs § 3-3
  2. Avlagt eksamen innebærer at den aktuelle kandidat har fullført et studium som angitt i revisorloven § 3-2 med ingen karakter dårligere enn E. Styret kan etter søknad i spesielle tilfeller, f.eks. ved sykdom i forbindelse med eksamener, fravike dette kravet. 
  3. Praksismedlemskap er i utgangspunktet tidsbegrenset til 5 år. Styret kan etter begrunnet søknad forlenge medlemskapet utover denne perioden.  
  4. Dersom foreningen blir oppmerksom på at et praksismedlem ikke lenger oppfyller kravene i henhold til revisorloven § 3-3, skal det innhentes forklaring fra medlemmet. Dersom kriteriene ikke lenger er oppfylt, skal medlemskapet opphøre.