Kamp mot hvitvasking en viktig oppgave for revisor

I en nylig publisert rapport konkluderer Finanstilsynet med at oppfølgingen av hvitvaskingsregelverket ikke er god nok i flere revisjons- og regnskapsførerforetak. Revisjonsbransjens respons er krystallklar: Vi skal levere det samfunnet forventer av oss.

Publisert:
Karen.jpg
Revisorene bidrar i betydelig grad til å sikre den høye tilliten vi har i norsk næringsliv. Vi skal levere på forventningene som samfunnet har til oss, sier adm. direktør Kvalevåg i Revisorforeningen.

- Revisor er samfunnets tillitsperson. Gjennom den lovbestemte revisjonen kommer revisor dypt inn i virksomheten, slik at du kan stole på at selskapenes finansielle rapportering er riktig. Det gir brukerne av regnskapet et godt grunnlag for å ta riktige beslutninger, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. 

- I denne rollen vil revisor også kunne avdekke indikasjoner på hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger. Dette er grunnen til at revisorene er blant dem som må ha omfattende tiltak mot hvitvasking, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. 

Norske myndigheter har vært utsatt for et sterkt internasjonalt press for å gjøre mer på hvitvaskingsområdet. Etter dette har temaet fått betydelig økt oppmerksomhet fra Finanstilsynet og andre myndigheter. 

- Fra bransjens ståsted er det ingen tvil om at Finanstilsynets forventninger har utviklet seg, og er på et helt annet nivå i dag enn på det tidspunktet da det tematilsynet, som ligger til grunn for rapporten, ble satt i gang. Dette er noe bransjen allerede har tatt tak i, og vi er i tett dialog med Finanstilsynet for å avklare riktig fremtidig nivå, sier Kvalevåg. 

- Rapporten fra Finanstilsynet etterlater et inntrykk av at revisjonsselskapene ikke har tatt pliktene i hvitvaskingsloven tilstrekkelig på alvor. Det er definitivt ikke vårt inntrykk. Vår opplevelse er at revisorene er bevisst sin rolle, og både har forsøkt og ønsket å gjøre det som kreves, men at forståelsen av kravene ikke har vært god nok, sier Kvalevåg. 

- Bransjen har nå fått en tydelig tilbakemelding fra Finanstilsynet om at det som har vært gjort til nå ikke er godt nok. Det tar vi som bransje på stort alvor. Revisorforeningen går i dag ut med nytt oppdatert veiledningsmateriell til våre medlemmer, og vi vil fortsette å ha stort fokus på tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, sier Kvalevåg. 

- Gjennom sitt arbeid bidrar revisorene i betydelig grad til å sikre den høye tilliten vi har i norsk næringsliv. Revisorene skal levere på forventningene som samfunnet har til oss, slår Kvalevåg fast.