Verdien av revisjon

Alle vet at tillit er gull – og at mistillit og usikkerhet kan være ødeleggende for relasjoner og for business. Revisors jobb er å eliminere usikkerhet og skape trygghet. Formålet med revisjon er å skape tillit til dine tall og til din virksomhet.

Det er tøffe tider for næringslivet. Etter to år med pandemi og nå historisk høy generell prisvekst, høy rente og ekstreme priser på energi, er situasjonen i mange virksomheter alvorlig.

Tid for tillit

Når det stormer, øker behovet for trygghet. For tillit. Mange bedrifter må nå ta grep for å tilpasse seg, komme i dialog med leverandører, kunder og långivere. Det er i slike situasjoner det kan være helt avgjørende å spille på den kompetansen virksomhetene har rundt seg.

Revisor er en viktig veileder i en slik situasjon. Revisor har gjennom forretningsforståelse, bransjeinnsikt og sin brede kompetanse innen regelverk, regnskap, skatt og avgift, et unikt utgangspunkt for å bistå en virksomhet gjennom krevende tider. En slik bistand vil også tilføre tillit til prosessene med virksomhetens ansatte og samarbeidspartnere. Et generelt råd må være å ikke vente for lenge med å involvere revisor. Jo tidligere, jo bedre.

Revisjon = tillit

Revisor har et samfunnsoppdrag. Hovedformålet med revisjon er å bidra til tillit og skape trygghet – sørge for at bedrifter, investorer og allmennheten kan ha tillit til informasjonen som gis. Et viktig formål er å avdekke både tilsiktede og utilsiktede feil.

Dette er like viktig for deg som er daglig leder og eier i virksomheten som revideres, som for samfunnet. En ren beretning fra revisor er en bekreftelse på at regnskapet gir et riktig bilde av virksomhetens økonomiske stilling. Som ansvarlig for virksomheten kan du være trygg på at alle vesentlige ting er i orden. Omgivelsene kan være trygg på at tallene dine er til å stole på.

Norge har et godt utgangspunkt

Norge og Norden har et unikt utgangspunkt. Det er i Norge og i Sveits de høyeste tillitsnivåene i verden måles, både tillit til myndighetene og mellommenneskelig tillit.

At vi har tillit til hverandre gjør at transaksjoner kan gjennomføres raskt og effektivt. Der man i andre land må gjøre prispåslag fordi sannsynligheten for å bli lurt er høyere, kan man her mer eller mindre ta for gitt at ting går rett for seg. Derfor kan vi også tåle et høyt kostnadsnivå og et relativt høyt skatte- og avgiftsnivå og likevel være konkurransedyktige.

Selv om vi alle påvirkes av konsekvensene av den globale tillitskrisen, er vi i en unik situasjon. Den norske tillitskapitalen gjør at vi er bedre i stand til å reise oss når vindene igjen snur.

Vi må likevel hver dag jobbe med å opprettholde samfunnstilliten. Tillit er gull, og revisjon har i over 100 år bidratt til at Norge troner på tillitstoppen.