Hybridkontoret – selvledelse og superledelse

Det har skjedd en endring i hvordan vi jobber og i større grad nå enn før pandemien velger mange en jobb løsning der de veksler mellom hjemmekontoret og arbeidsplassen. Det har også konsekvenser for ledelse.

Hvilken betydning vil en hybrid hverdag ha for medarbeidere og for ledelse?

Ledelse er en prosess hvor et individ påvirker seg selv eller andre til å nå mål. Ledelse skjer når vi snakker med hverandre og legger til rette for at medarbeidere skal utføre sitt arbeid effektivt og nå sine mål. Med en fysisk og digital avstand til medarbeideren, vil individuell og tilpasset støtte være en av lederens fremste oppgaver.

motivert II.jpg

Selvledelse

En hybridordning som er orientert mot større valgfrihet, krever også at medarbeiderne i større grad kan lede seg selv, sette mål og strategier, samt motivere seg selv til å nå mål og ivareta egen trivsel og belønning.
Fra hjemmekontoret må medarbeideren i større grad selv prioritere hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres og hvilke rammebetingelser jobben innebærer. Mange gir tilbakemeldinger om økt stress på hjemmekontoret og at skille mellom jobb og fritid glir over i hverandre. Mangelfull evne til å sette grenser kan gi negative effekter, som kan svekke både motivasjon og ytelse og gi mindre lyst til å fortsette i jobben.

Lykkes man med å ha gode selvledende medarbeidere, vil det kunne gi både økt mestringsopplevelse og motivasjon, samt økt lojalitet til arbeidsgiver. Gode selvledere har lyst, indre motivasjon og tro på at de lykkes.

Superledelse

For å fremme selvledende egenskaper hos medarbeideren vil såkalt superledelse være sentralt. Superledelse er ledelse som støtter og tilrettelegger for autonomi og inviterer til at medarbeideren tar initiativ. Ved hybride kontorløsninger vil en inkluderende og tillitsbasert lederstil bli viktigere enn noen gang. Leder må legge til rette for å forebygge stress, motvirke isolasjon og ensomhet. I tillegg vil evne til å motivere, stimulere til samarbeid og kompetansedeling og ikke minst skape en sterk tilhørighet til organisasjonen, være avgjørende.
Lykkes man med god superledelse vil det bidra til god selvledelse – selvstendighet og effektivitet hos medarbeiderne – noe som igjen gir økt lojalitet til arbeidsgiver og mindre gjennomtrekk (turnover), enten medarbeider sitter på kontoret eller på hjemmekontoret.