Skattedisposisjoner før nyttår

Det er fortsatt ikke for sent å redusere skatten for inntektsåret 2021. I denne artikkelen har vi samlet noen nyttige tips.

snakke.jpg

Snakk med arbeidsgiver

Fra 2021 økte beløpet for skattefrie gaver (naturalytelser) fra arbeidsgiver fra 2000 til 5000 kroner og det er ikke lenger et vilkår at gaven er gitt etter en generell ordning i bedriften. Skattemessig er det altså ikke lenger noe i veien for at for eksempel bare én ansatt får en gave, mens de andre ikke får noe.

Mange får ikke utnyttet det skattefrie beløpet. Vær derfor klar over at skatte-etaten godtar at det skattefrie beløpet også kan brukes til å redusere eller oppheve en ellers skattepliktig naturalytelse, f.eks. fri bil eller fri telefon. Skattedirektoratet skriver i Skatte-ABC at i slike tilfeller kan den beregnede skattepliktige fordelen reduseres med det skattefrie gavebeløpet. Kanskje du bør gi arbeidsgiver et tips om akkurat den muligheten?

Fribeløpet på 5000 kroner gjelder samlet for alle gaver som arbeidstakeren mottar fra både egen arbeidsgiver og tredjeparter. Dette fribeløpet kommer imidlertid i tillegg til visse andre skattefrie gaver fra arbeidsgiver, f.eks. gave i forbindelse med bursdag, inngåelse av ekteskap, lang tjenestetid, pensjonering og bedriftsjubileum.

Personalrabatter på varer og tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet eller i annet selskap i samme konsern er i tillegg skattefrie inntil 8000 kroner pr. kalenderår. Det er ingen grense på hvor stor rabatten kan være i prosent, slik at det ikke er noe i veien for at ansatte får slike varer og tjenester gratis innenfor beløpsgrensen.

Overstiges grensen på 8000 kroner i skattefri rabatt, er det overskytende skattepliktig. Har du beløp igjen av en skattefrie gave på kr 5000, kan imidlertid det benyttes på den ellers skattepliktige personalrabatten. Det finnes også andre ordninger der ansatte kan motta skattefrie eller rabatterte eiendeler. Blant annet er ordningen med skattefri rabatt på aksjer i arbeidsgiverselskapet utvidet til 7500 kroner fra 2021. Maksimal rabattsats for 2021 er 25 prosent. I utgangspunktet må det dreie seg om en generell ordning i bedriften for at aksjer til ansatte skal falle inn under denne ordningen.

BSU

BSU-ordningen kan benyttes til og med det inntektsåret man fyller 33 år. Ordningen gir et fradrag i skatt med 20 % av sparebeløpet, som kan være inntil 27 500 kroner pr. år, inntil 300 000 kroner totalt. Sparebeløp og påløpte renter må brukes til erverv av, eller nedbetaling av gjeld på, egen bolig. Brukes sparebeløpet til noe annet, må skattefradraget tilbakebetales.

Innskudd må være gjort innen 31. desember for å gi rett til skattefradrag Fra og med inntektsåret 2021 gis det ikke BSU-fradrag når skattyteren pr. 31. desember i inntektsåret helt eller delvis eier primær- eller sekundærbolig.

Pensjonssparing

Det gis fradrag med inntil 40 000 kroner pr. år for premie til avtale om individuell sparing til pensjon (IPS). Fradrag gis i alminnelig inntekt, dvs. med 22 %. Når utbetalingen kommer, skattlegges den som kapitalinntekt, dvs. med de samme 22 %. For å få fradrag i inntektsåret må innbetalingen være foretatt innen utløpet av inntektsåret.

I tillegg til at slik sparing gir inntektsfradrag, er dette også gunstig formuesmessig da slike midler ikke regnes som skattemessig formue.
Personlig næringsdrivende kan i tillegg opprette en pensjonsordning gjennom bedriften. Med denne ordningen kan du kan spare inntil sju prosent av personinntekten mellom 1 og 12 G (folketrygdens grunnbeløp). 1 G er for tiden kr 106 399. Fristen for innbetaling er ikke nyttår, men 31. mars 2022.

Ordningen gjelder for øvrig også deltakere i ANS/DA og aksjonærer i eget AS som ikke har andre ansatte og derfor ikke kan inngå pensjonsavtale etter innskudds- eller foretakspen-sjonsloven.

Gavefradrag

Det er fradragsrett for gaver til visse frivillige organisasjoner innenfor blant annet humanitær hjelp, kultur, religiøs virksomhet, miljøvern mv. Maksimal-beløpet er ganske romslig, 50 000 kroner pr. år, men gaver helt ned til 500 kroner til en organisasjon gir rett til fradrag. Det er et vilkår for fradrag at mottatte gaver innrapporteres elektronisk til Skattedirektoratet fra organisasjonen. Fødselsnummer må oppgis til organisasjonen slik at fradraget blir gitt automatisk i skattemeldingen. Liste over godkjente organisasjoner for gavefradrag finnes på skatteetaten.no.

Frikort

Har du frikort er det selvfølgelig gunstig å utnytte frikortgrensen så langt det går. Er det noe igjen av frikortgrensen, kan det være en god idé å prøve å overtale arbeidsgiver til å utbetale lønn opptjent i desember, i romjulen i 2021 i stedet for i januar 2022.

Skattefri lønn

Utnytt også de skattefrie beløpsgrensene for lønn. I vanlige arbeidsforhold er grensen 1000 kroner før lønnen skal innrapporteres og skattlegges. For arbeid i privat hjem og fritidsbolig er grensen 6 000 kroner, mens du kan ha lønn fra en skattefri institusjon på inntil 10 000 kroner før lønnen skattlegges. Overskrides beløpsgrensene, er hele lønnen skattepliktig.

Utsatt utbetaling av lønn

Skattemyndighetene aksepterer i stor grad at arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler å utsette utbetaling av opptjent lønn til etter årsskiftet for derved å utsette beskatningen. For eksempel kan arbeidstaker og arbeidsgiver i forbindelse med opphør av arbeidsforhold avtale at feriepenger skal utbetales året etter at arbeidsforholdet opphørte, selv om utgangspunktet etter ferieloven er at feriepengene skal utbetales med én gang. Det kan også være aktuelt å utsette utbetaling av f.eks. bonus, provi-sjon eller overtid.

Realiser tap/utsett gevinst

Skal du selge verdipapirer eller andre eiendeler som utløser skattepliktig gevinst eller tap, kan du vurdere å realisere tapene i desember og gevinstene i januar.

Formue

Planlegger du å gi gaver eller arveforskudd, kan det være fornuftig å gjøre det før årsskiftet for å redusere grunnlaget for formuesskatt. Ofte betaler ikke mottaker (gjerne barn) for-muesskatt da de har negativ formue.

Har du solgt boligen eller hytta i 2021, kan det være lurt å avtale overtakelse først neste år. Du formuesbeskattes ikke for salgssummen (kontanter eller fordring) før eiendommen er overlevert. Før overleveringen formuesbeskattes du i stedet for eiendommen. Det er stor rabatt ved formuesfastsettingen av bolig (75 prosent) og fritids-eiendom (minst 70 %).

I romjula kan du jo leie ut hytta eller boligen. Utleieinntekter av egen fri-tidsbolig er skattefrie inntil 10 000 kroner. For det overskytende skattlegges 85 prosent av utleieinntekten som kapitalinntekt med 22 %. Det samme gjelder utleie av egen bolig når leieforholdet er kortere enn 30 dager.

Det er også grep du kan gjøre for å utnytte verdsettelsesreglene for formue. Kjøper du for eksempel en ny bil som blir levert i desember, skal denne kun verdsettes til 75 prosent av liste-prisen selv om den er ny. Gjennomgående verdsettes poster som bil, motor-sykkel og lystbåt lavere enn kjøps-/salgsverdi.

Næringsdrivende

Planlegger du investeringer, kan det være fornuftig å gjennomføre kjøpet i 2021 selv om driftsmidlet først tas i bruk neste år. Skattemessige avskrivninger gis nemlig allerede ved levering og med full sats for hele anskaffelsesåret. Det kreves ikke at et levert driftsmiddel er tatt i bruk for at det skal kunne avskrives skattemessig.

Investering i oppstartsbedrifter

Personlige skattytere kan få fradrag i alminnelig inntekt med inntil én million kroner årlig for aksjeinnskudd i små oppstartsselskap. Selskapet kan ikke være eldre enn seks år medregnet stiftelsesåret, driftsinntekter og balansesum kan ikke overstige 40 millioner kroner og ikke ha mer enn 24 ansatte (årsverk).
Aksjeinnskuddet regnes som en del av inngangsverdien på de aksjene det investeres i, selv om du har fått fradrag for beløpet, slik at ordningen faktisk innebærer dobbelt fradrag. Aksjeinnskuddet må utgjøre minst 30 000 kroner for å gi rett til fradrag.

Du kan få fradrag selv om du investerer gjennom et mellomliggende selskap. Verken investor selv eller investors nærstående kan være eller ha vært aksjonær i selskapet fra før.