Formuesskatt – sekundær- eller fritidsbolig

Eier du en fritidseiendom som på skattemeldingen er oppført som sekundærbolig? Da betaler du mye høyere formuesskatt enn om eiendommen hadde vært klassifisert som en fritidseiendom. Er ikke sekundærboligen lenger egnet til bruk som helårsbolig, kan du imidlertid sende inn en endringsmelding der du ber skatteetaten om en omklassifisering fra sekundærbolig til fritidseiendom.

Ulik formuesverdi for sekundær-boliger og fritidseiendommer

For fastsettelsen av formuesverdi og beregning av formuesskatt er det av stor betydning om eiendommen er oppført som fritidseiendom eller sekundærbolig. For sekundærboliger betaler du mye høyere formuesskatt. Formuesverdien av sekundærboliger settes til 95 % for 2022 (90 % for 2021) av eiendommens markedsverdi mens tilsvarende verdi for fritidseien-dommen skal maksimalt utgjøre 30 % av markedsverdien. Dermed blir formuesskatten mye høyere for sekundærbolig enn for fritidseiendom.

bolig.jpg

Er eiendommen bolig eller fritidsbolig?

Ved formuesverdsettelsen skal skillet mellom boligeiendom og fritidseiendom bygge på karakter/særtrekk ved eiendommen. Typiske fritidseiendommer er hytter og ferieleiligheter, men også ordinære eneboliger og byleiligheter benyttes av enkelte kun til fritidsformål. For formuesfastsettelsen er det imidlertid ikke avgjørende hvordan eiendommen faktisk brukes.

Hva eiendommen er oppført som i matrikkelen

Eiendomsregisteret fører oversikt over alle faste eiendommer i landet. I utgangspunktet går det frem av matrikkelen hva som er fritidsbygg og hva som er helårsboliger. Ved fastsettelsen av formuesverdi tas det utgangspunkt i bygningstypen eiendommen står oppført med i matrikkelen. En helårsbolig som brukes som fritidsbolig, blir i utgangspunktet omfattet av verdsettingsreglene for boligeiendommer.

Annen klassifisering av eiendommen

Bare unntaksvis kan en boligbygning som er godkjent og regulert brukt til helårsbolig, verdsettes som fritidseiendom. Det er da et krav at boligen ikke lenger er egnet til bruk som helårsbolig. Dette må vurderes konkret. Manglende innlagt vann, strøm eller vannklosett er momenter i vurderingen som taler for at boligen ikke er egnet til helårs bruk. Andre momenter i vurderingen kan f.eks. være adkomstmuligheter til eiendommen, boligens standard og boligens egnethet for vinterbruk.

Realisasjon

Ved salg er det bruken av leiligheten som avgjør om gevinsten er skattepliktig eller skattefri. Det er for
eksempel akseptert at en byleilighet kan være en fritidsbolig ved et salg og gevinsten kan da være skattefri om du oppfyller eierkravet og har brukt leiligheten som egen fritidsbolig i minst fem av de siste åtte årene før salget.

Endre skattemeldingen

Er din fritidseiendom i matrikkelen registrert som en boligeiendom og for-muesverdsatt til 95 % av markeds-verdien, kan du korrigere dette ved å sende inn en endringsmelding. Du må i tilfelle legge ved forklaring på hvorfor du mener eiendommen skal formues-beskattes som fritidseiendom. Som for-klaring må du kunne vise til kriteriene skatteetaten legger vekt på ved klassifi-seringen, slik som at eiendommen ikke er egnet for helårsbruk fordi det mang-ler strøm, vann eller vannklosett.