Foreslår nye regler om privat konsum i selskaper

Myndighetene vil til livs at selskaper dekker aksjonærers private kostnader, typisk at et selskap investerer i fast eiendom og andre formuesobjekter som skal brukes av en eller flere aksjonærer. Regjeringen har derfor sendt på høring et forslag til nye skatteregler som i praksis vil virke som en «stopp-regel» mot at selskaper foretar slike investeringer i fast eiendom samt fly og helikopter.

båt.jpg

 Forslaget går i korthet ut på at dersom bestemte aksjonærer har disposisjons-rett til boligeiendom, fritidseiendom, fly eller helikopter som eies eller leies av selskapet, skal aksjonærene utbytte beskattes og selskapet uttaksbeskattes etter en sjablong som er satt svært høyt. Det er ikke krav at aksjonæren(e) faktisk bruker eiendelen privat slik at bl.a. eiendommer som står tomme, skal omfattes.

Forslaget gjelder aksjonærer som alene eller sammen med nærstående eier eller kontrollerer minst 50 prosent av selskapet direkte eller indirekte.

Fastsettelse av fordel

Etter forslaget skal fordelen fastsettes slik:

  • Boligeiendom og fritidseiendom: 0,5 prosent pr. uke (26 prosent pr. år) av det høyeste beløpet av om-setningsverdi eller anskaffelses-kostnad tillagt påkostninger.
  • Båt, fly og helikopter: To prosent pr. uke (104 prosent pr. år!) av anskaffelseskostnad tillagt påkostninger

Perioder formuesobjektet har vært benyttet i inntektsgivende aktivitet i selskapet, medregnes ikke. Dette gjelder f.eks. hvis eiendommen leies ut eller brukes av selskapet i egen virksomhet.

Spesialregel ved salg til aksjonær eller nærstående

Det foreslås i tillegg en spesialregel ved salg til bestemte aksjonærer eller nærstående som innebærer at for å unngå utbytte- og uttaksbeskatning må salgssummen settes til det høyeste av markedsverdi og kostpris tillagt påkostninger og kostnader til oppussing og tilpasning. Dermed avskjærer man tilfeller der selskapet tar kostnader til oppussing og spesialtilpasninger som ikke gir tilsvarende utslag i markedsverdien.
Det skal være unntak for fritidseiendom som oppfyller vilkårene for å være bedriftshytte.

Veien videre

Foreløpig er dette bare et forslag. Det har kommet mange innvendinger fra høringsinstansene og det er grunn tilå tro at de endelige reglene vil bli noe mindre dramatiske og at det gis noen flere unntak. Vi vurderer det likevel som sannsynlig at det blir fremmet forslag til nye regler i statsbudsjettet for 2023 og at det er flertall for dette på Stortinget.

Blir forslaget vedtatt, vil det være særdeles ugunstig å ha bolig, fritidseiendom, fly og helikopter i et selskap med mindre disse blir leid ut eller brukt av selskapet i egen virksomhet hele året. Slike eiendeler bør derfor selges, gjerne til aksjonæren, så fort som mulig og senest før reglene trer i kraft. Selges eiendommen før reglene trer i kraft, kan de selges til markeds-pris, uten å ta hensyn til påkostninger, oppussing og spesialtilpasninger.

I høringen foreslås det ikrafttredelse fra og med 2023. Mange av høringsinstansene har bedt om utsatt ikrafttredelse til 2024 slik at aksjonærene får tid til å tilpasse seg, bl.a. for å få finansiering på plass. Om høringsinstansene får gjennomslag for dette, gjenstår å se.