Slik bruker du revisor

Mange bedriftseiere og styrer ser nytten av å ha ekstern revisjon, men hvordan bør du nytte deg av tjenestene en revisor tilbyr?

Publisert:

Eierne er revisors oppdragsgiver – ha derfor en dialog med revisor
Revisor velges på generalforsamlingen. Eierne/styret bør ha en direkte dialog med revisor for å sikre seg tilgang til viktige innspill fra revisor, for eksempel om eventuelle svakheter revisor har observert i virksomhetens drift, internkontroll eller regnskaps­føring.

Krev at revisor møter på generalforsamlingen
Revisjonsberetningen er viktig for generalforsamlingen. Den viser om årsregnskapet er til å stole på. Beretningen gir imidlertid konklusjonen, og ikke svar på alle spørsmål. Aksjeloven legger opp til at aksjonærer i generalforsamlingen skal kunne få stille revisor spørsmål. Slik kan aksjonærene få bedre forståelse for selskapets finansielle rapportering og vesentlige forhold i revisjonen.

Bruk revisors kunnskap og kompetanse
Revisor bør være til stede når styret behandler årsregnskapet slik at styret får god anledning til å stille spørsmål og be om revisors vurderinger. Har ledende ansatte, styremedlemmer eller andre incentivordninger, lån, garantier eller lignende som kan stå i veien for deres habilitet? Er alle vesentlige balanseposter tilfredsstillende vurdert og dokumentert? Hva har vært vesentlige forhold i revisjonen? I tillegg bør styret vurdere å trekke inn revisor i andre sammenhenger hvor regnskapsspørsmål blir behandlet.

Ha tilgang til all korrespondanse
Revisors daglige kommunikasjon skjer ofte med administrasjonen. For at styret skal få det nødvendige innblikket i revisors arbeid, er det derfor viktig at styret mottar kopi av all vesentlig korrespondanse mellom revisor og administrasjonen. Det samme gjelder korrespondanse mellom revisor og eventuell ekstern regnskapsfører. I tillegg bør styret be om at all formell korrespondanse fra revisor som omhandler vesentlige regnskaps­ eller internkontrollspørsmål, adresseres til styret med kopi til administrerende direktør.

Tilrettelegg for meningsutveksling
Styret bør få frem alle saker hvor administrasjonen/ekstern regnskapsfører og revisor har ulike synspunkter – med begrunnelse fra begge parter. Gjennom dette får styret bedre innsyn i de forskjellige beslutningsalternativene.

Involver revisor tidlig ved vesentlige transaksjoner
Skal virksomheten for eksempel foreta en omorganiseringsprosess, hente inn mer kapital, innløse en aksjonær, kjøpe egne aksjer eller tilrettelegge for salg av deler av selskapet, kan det ha stor økonomisk betydning å ikke trå feil på det formelle.

Involvering av revisor fra starten av til å kontrollere at prosessen gjennomføres innenfor selskapsrettslige, avgiftsmessige, skattemessige og regnskapsmessige regler kan være en billig forsikring. Å rette opp feil i ettertid kan bli adskillig dyrere. I noen tilfeller er det ikke mulig å reparere i ettertid, og styremedlemmene kan måtte leve med et mulig erstatningsansvar, eller en høyere skatte­ eller avgiftsregning.