Elektronisk signering av selskapsdokumentasjon

Endringen av aksjelovene § 1-6 om elektronisk signatur av selskapsdokumentasjon trer i kraft 1. juli 2017.

Publisert:

En teknologinøytral bestemmelse i aksjelovene § 1-6 om utarbeidelse og oppbevaring av selskapsdokumentasjon, herunder at elektronisk signatur og fysisk signatur sidestilles, ble vedtatt 16. juni 2017. Endringene trer i kraft 1. juli 2017.  Aksjeloven § 1-6 lyder da:

§ 1-6. Utarbeidelse og oppbevaring av dokumentasjon

(1) Dokumentasjon som kreves utarbeidet etter aksjeloven, skal utarbeides og oppbevares på betryggende måte. Dokumentasjonen skal være i lesbar form og være tilgjengelig fra Norge.

(2) Krav i denne loven om at meldinger mv. skal være eller gis skriftlig, er ikke til hinder for bruk av elektroniske løsninger.

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om oppbevaringstid for bestemte dokumenttyper, hva som anses som betryggende måte for utarbeidelse og oppbevaring, og sikkerhetsnivået for signatur.

Hensikten med lovendringen har vært å åpne for hel-elektroniske løsninger. Det åpnes nå for elektronisk signatur av selskapsdokumentasjonen.

Med hjemmel i aksjelovene § 1-6 tredje ledd kan sikkerhetsnivå for elektronisk signatur reguleres i forskrift. Slik forskrift er foreløpig ikke sendt på høring og følgelig heller ikke vedtatt. Adgangen til å benytte elektronisk signatur er ikke betinget av at det er fastsatt forskrift, lovendringen trer i kraft uavhengig av dette. 

Fram til en forskrift foreligger, som eventuelt åpner for et bestemt sikkerhetsnivå, legger Revisorforeningen til grunn at hva som er et betryggende sikkerhetsnivå ved bruk elektroniske signaturer, bestemmes av det enkelte selskap.