EU lanserer forslag om nytt rapporteringsdirektiv om bærekraft

Europakommisjonen har lansert et forslag om et nytt rapporteringsdirektiv for bærekraft kalt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Forslaget utvider hvem som skal rapportere, hva som skal rapporteres og foreslår krav til attestasjon av rapporteringen.

Publisert:

Kommisjonen har lansert en rekke tiltak som bygger videre på EUs Green Deal strategi. Forslaget erstatter direktivet for ikke-finansiell rapportering i EU (Non-Financial Reporting Directive - NFRD) som nylig ble vedtatt tatt inn i regnskapsloven § 3-3 C.

Kommisjonen foreslår at den ikke-finansielle informasjonen i CSRD skal attesteres av revisor eller annen uavhengig tredjepart. Til å begynne med foreslår EU at den ikke-finansielle informasjonen skal attesteres med moderat sikkerhet. På sikt vil verifikasjonen av bærekraftsrapporteringen ha høyere sikkerhet. Det er behov for å utarbeide nye standarder

Rapporteringen vil være elektronisk og benytte det elektroniske rapporteringsformatet ESEF som er vedtatt for finansiell informasjon. Det er foreløpig usikkert når ESEF innføres i Norge.

Opplysningene skal gis i årsberetningen. Adgangen til separate rapporter foreslås opphevet.

Direktivet vil omfatte alle større foretak i EU, men er på sikt også tiltenkt å inkludere små og mellomstore foretak notert på børs. Disse foretakene er dog først tiltenkt omfattet av direktivet tre år etter implementering. Små og mellomstore foretak lansert på vekstmarkeder (herunder Euronext Growth Oslo) vil ikke være omfattet av direktivet.

Kommisjonen vil på sikt også lansere tilpassede standarder for små og mellomstore foretak som ikke er omfattet av direktivet, men som ønsker å rapportere på frivillig basis.

CSRD kommer med en rekke forslag til innhold som selskapene skal rapportere:

  • Beskrivelse av selskapets forretningsmodell og strategi
  • Beskrivelse av bærekraftsmål og utvikling
  • Beskrivelse av administrative, ledelses- og overvåkingsorganer tilknyttet bærekraftstemaer
  • Beskrivelse av selskapets retningslinjer for bærekraft
  • Beskrivelse av risikovurderinger og indirekte påvirkning selskapet har samt handlingsplan for å forhindre og motvirke disse


Selskapene skal også rapportere om immaterielle eiendeler så som intellektuell, menneskelig og sosial kapital. Informasjonen skal være både retrospektiv og prospektiv, samt bestå av både kvalitative og kvantitative data.

EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) skal utarbeide europeiske standarder for rapportering av bærekraft og forventes å ha første utkast klart til behandling medio 2022. Første regnskapsår for de nye standardene, er tiltenkt å være 2023.