Kompensasjon for tapt varelager

11.06: Forskriftsendring om tapt varelager. Det kan søkes om tilskudd til dekning av kostnader til tapt varelager som følge av pålegg om skjenkestopp eller stenging for perioden november 2020 - april 2021. Kompensasjon for tapt varelager er tatt inn som en del av den generelle kompensasjonsordningen.

Publisert:

11.06: Forskriftsendring

Foretak som har vært pålagt skjenkestopp kan kun få dekket kostnader til tap av annet varelager enn alkoholholdige drikkevarer hvis de har holdt stengt på grunn av at skjenkestoppen gjorde det ulønnsomt å holde åpent. Søkeren må i den skriftlige redegjørelsen for tapet, angi perioden virksomheten holdt stengt og redegjøre for hvorfor skjenkestoppen gjorde det ulønnsomt å holde åpent. 

Revisor eller regnskapsfører skal kontrollere at den skriftlige redegjørelsen foreligger, inkludert disse nye opplysningene.

Samlet søknad om tilskudd for tapt varelager og stort omsetningsfall

Det søkes samlet om tilskudd for kostnader til tapt varelager og tilskudd for stort omsetningsfall. Søknadsskjemaet i Altinn november-desember 2020, januar-februar 2021 og mars- april 2021. 

Foretak som allerede har søkt om tilskudd i kompensasjonsordning 2 for periodene november-desember 2020 eller januar-februar 2021, søker om tilskudd for tapt varelager ved å sende inn ny rettet søknad. Søknadsskjemaet i Altinn blir endret for å få med nødvendige opplysninger om tapt varelager.

Foretak som ikke har søkt om tilskudd for stort omsetningsfall for november-desember 2020 eller januar-februar 2021, benytter det samme søknadsskjemaet for å søke om tilskudd for kostnader til tapt varelager. Disse kan velge søke om tilskudd for stort omsetningsfall samtidig ved å legge inn opplysninger om faste uunngåelige kostnader i perioden. Merk at minimumsgrensen på 5 000 kroner for utbetaling av tilskudd, gjelder samlet for tilskudd til kostnader for tapt varelager og tilskudd for stort omsetningsfall. 

Vilkår for tilskudd for tapt varelager

  • Virksomheten må av smittevernhensyn ha vært pålagt full skjenkestopp eller å være stengt i henhold til Covid-19-forskriften eller tilsvarende kommunale forskrifter
  • Det gis bare kompensasjon for ferskvare som næringsmidler, andre bedervelige varer, blomster eller andre planter.
  • Det gis bare kompensasjon for varer som var bestilt før pålegget om skjenkestopp eller å holde stengt ble gitt.
  • Det er et vilkår at varene var utgått på dato, eller forringet slik at de ikke holdt salgbar kvalitet, i den nedstengte perioden eller innen 14 dager etter at pålegget om skjenkestopp eller stenging opphørte.

De generelle vilkårene for tilskudd for stort omsetningsfall, gjelder også for tilskudd for tapt varelager. Dette gjelder blant annet omsetningsfall på minst 30 % og at foretaket må ha ansatte.

Tapte varer dekkes til anskaffelseskost

Tapt varelager dekkes til anskaffelseskostnad, eksklusiv særavgifter.

  • Merverdiavgift som er fradragsberettiget for foretaket i merverdiavgifts-oppgjøret, regnes ikke med i anskaffelseskostnaden.
  • Anskaffelseskostnad reduseres med ev. erstatning for tapt varelager som virksomheten har fått utbetalt under forsikringsordning eller gjennom andre kilder. 

Anskaffelseskost for de tapte varene, kompenseres 100 %. Tilskuddet justeres ikke ut fra størrelsen på omsetningsfallet i perioden og det er ingen justeringsfaktor. Merk imidlertid at foretaket må ha hatt et omsetningsfall på minst 30 % for å kunne søke om tilskudd for tapt varelager. 

Maksgrensene for tilskudd for stort omsetningsfall gjelder ikke tilskudd for tapt varelager.

Dokumentasjonskrav

Søker skal dokumentere anskaffelseskostnad og sannsynliggjøre tapet. Det skal utarbeides en skriftlig redegjørelse der det beskrives hvorfor tapet oppstod med henvisning til statlig eller kommunalt pålegg om skjenkestopp eller stenging, hvorfor det ikke var mulig å unngå tapet og hva som har skjedd med de tapte varene. Det skal utarbeides en oppstilling over de enkelte varetypene som det søkes om kompensasjon for, med angivelse av antall eller mengde og anskaffelseskostnad, med henvisning til relevante bokføringsbilag.

Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører

Som nevnt søkes det samlet om tilskudd for tapt varelager og stort omsetningfall. Bekreftelsen av opplysninger i søknaden fra revisor eller regnskapsfører dekker alle opplysningene i søknaden, inkludert opplysningene om tapt varelager. 

Det er lagt til kontrollhandlinger som dekker opplysningene i søknaden om tapt varelager.