Viktige avklaringer om mva og husleie

Finansdepartementet har uttalt seg om håndteringen av merverdiavgift når utleier gir husleiefritak, rabatt på husleien eller betalingsutsettelse.

Publisert:

Koronakrisen har skapt store problemer for eiendomsbransjen. Virksomheter som kommer i vanskeligheter får problemer med å betale husleien. For utleier kan det være grunn til å strekke ut en hånd og lempe på husleien, for eksempel ved at det gis betalingsutsettelse, husleien reduseres for en periode, eller at husleie faller bort. Dette har Stortinget også mange ganger oppfordret til.

Gir utleier husleiefritak, rabatt på husleien eller henstand med å betale, oppstår spørsmålet om hvordan utleier skal håndtere merverdiavgiften. På forespørsel har Finansdepartementet gitt en uttalelse som gir viktige avklaringer.

Finansdepartementets avklaringer kan oppsummeres til: 

1. En betalingsutsettelse får ikke innvirkning på hva utleier skal innberette i merverdiavgift. Utleier må fremdeles innberette utgående avgift for perioden leien gjelder. Finansdepartementet opplyser at det er gitt utsatt betalingsfrist for merverdiavgift som forfaller 14. april til 10. juni 2020. Dette vil i en viss grad hjelpe utleier, og det opplyses om at ev. ytterligere utsettelser for innbetaling av merverdiavgift vil bli vurdert.

2. Betalingsmislighold er ikke grunn god nok for å tilbakeføre merverdiavgift som tap på krav. Tap på krav kan ikke føres før tapet er endelig konstatert. Korona-epidemien endrer ikke på dette standpunktet.

3. Gir utleier husleiefritak eller rabattert husleie vil utleier kunne reduserer sitt merverdiavgiftsgrunnlag tilsvarende. Rabatten skal ikke anses som en "gave" som utleier må beregne uttaksmerverdiavgift av.

4. Rabatert husleie kan periodiseres til den termin rabatten gjelder. Det er ikke nødvendig å fordele rabatten over resterende del av husleieperioden. En midlertid periode med betalingsfritak for leietaker, vil ikke rokke ved at eiendommen anses som utleid og er omfattet av utleiers frivillige registrering.