Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Selskapsrett

 • Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

  Finansdepartementet foreslår en ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Forslaget innebærer i stor grad en videreføring av gjeldende rett, men også en innstramming av reglene på sentrale punkter.

  16.02.2018

 • Personlig ansvar for daglig leder

  En daglig leder for et skipsverft (AS) ble holdt personlig ansvarlig for deler av tapet til en av kreditorene da det var gitt mangelfull informasjon om sviktende økonomi i verftet.

  27.12.2017

 • Endringer i regnskapsloven endelig vedtatt

  I statsråd 15. desember 2017 ble Stortingets vedtak til lov om endringer i regnskapsloven mv. sanksjonert. Vedtaket innebærer blant annet bortfall av krav til årsberetning for små foretak og krav i aksjelovene til åpningsbalanser.

  18.12.2017

 • Kriminalitet i næringslivet anmeldes ikke

  Virksomheter i både privat og offentlig sektor unnlater å anmelde kriminalitet, og 19 prosent av dem som unnlater å anmelde oppgir manglende tillit til politiets kapasitet og/eller kompetanse som årsak.

  20.09.2017

 • Rundskriv om gjennomføring av EMIR

  Finanstilsynet har utgitt et nytt rundskriv om gjennomføring av EMIR. EMIR er et regelsett som i hovedtrekk omhandler tre forhold; regler for den som handler med derivater, regler for sentrale motparter i derivathandler og bestemmelser om transaksjonsregistre.

  05.07.2017

 • Endringer i regnskapsloven

  Regjeringen følger opp enkelte av forenklingsforslagene i regnskapslovutredningene. Kravet til årsberetning fjernes for små foretak, samt at kravene til åpningsbalanse oppheves for alle aksjeselskaper. Mange av lovutvalgets forslag er imidlertid ikke fulgt opp i denne omgang og det er uvisst om og når regjeringen kommer tilbake til dette.

  21.06.2017

 • Aksjeloven endres

  Regjeringen har foreslått flere endringer i aksjeloven. Det foreslås endringer i kapitalreglene, enkelte endringer om aksjeselskapers organisering, i reglene for styrets handleplikt og tilpasning til elektroniske løsninger.

  21.04.2017

 • Grensen for revisjonsplikt

  Regjeringen har fremmet forslag om endringer i reglene om valg av revisor sammen med andre endringer i aksjeloven. Omsetningsgrensen for å kunne velge bort revisjon skal fastsettes i forskrift og ta hensyn til inflasjonsvirkningen. Det gjøres enkelte andre endringer i reglene om revisjonsplikt.

  21.04.2017

 • Manglende tinglysning kan få store konsekvenser

  Ved overdragelse av fast eiendom er det frivillig å tinglyse skjøte. For unngå kostnadene med dokumentavgift og tinglysningsgebyr velger en del kjøpere å sikre seg på alternative måter. Høyesterett har nylig slått fast at det kan bli en kostbar opplevelse.

  16.01.2017

 • Tvungen overføring av aksjer

  Innløsningssum i lagmannsretten ble langt høyere enn hva majoritetsaksjeeieren tilbød, men også høyere enn hva tingretten kom frem til.

  23.09.2016

 • Høyesterettsdom om korrupsjon

  Driftssjef i Ruter ble frikjent for korrupsjon for å ha deltatt på tre middager bekostet av bussprodusenten Volvo.

  09.09.2014

 • Papirfritt årsregnskap

  Årsregnskapet bør kunne signeres elektronisk. Styre- og generalforsamlingsprotokoller bør kunne føres elektronisk. Revisorforeningen ønsker å fjerne hindere for bruk av elektroniske løsninger i regnskaps- og selskapslovgivningen.

  10.06.2014

 • Revisjonsplikt for tidligere morselskap

  Tidligere morselskap kan fravelge revisjon dersom det på fravalgstidspunktet ikke lenger er morselskap. Vi omtaler her grensegangen ved salg av, fusjon med og avvikling av datterselskap. Vi omtaler også revisjonsplikt ved anskaffelse av nytt datterselskap.

  08.12.2011