Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Selskapsrett

 • Kriminalitet i næringslivet anmeldes ikke

  Virksomheter i både privat og offentlig sektor unnlater å anmelde kriminalitet, og 19 prosent av dem som unnlater å anmelde oppgir manglende tillit til politiets kapasitet og/eller kompetanse som årsak.

  20.09.2017

 • Rundskriv om gjennomføring av EMIR

  Finanstilsynet har utgitt et nytt rundskriv om gjennomføring av EMIR. EMIR er et regelsett som i hovedtrekk omhandler tre forhold; regler for den som handler med derivater, regler for sentrale motparter i derivathandler og bestemmelser om transaksjonsregistre.

  05.07.2017

 • Endringer i regnskapsloven

  Regjeringen følger opp enkelte av forenklingsforslagene i regnskapslovutredningene. Kravet til årsberetning fjernes for små foretak, samt at kravene til åpningsbalanse oppheves for alle aksjeselskaper. Mange av lovutvalgets forslag er imidlertid ikke fulgt opp i denne omgang og det er uvisst om og når regjeringen kommer tilbake til dette.

  21.06.2017

 • Aksjeloven endres

  Regjeringen har foreslått flere endringer i aksjeloven. Det foreslås endringer i kapitalreglene, enkelte endringer om aksjeselskapers organisering, i reglene for styrets handleplikt og tilpasning til elektroniske løsninger.

  21.04.2017

 • Grensen for revisjonsplikt

  Regjeringen har fremmet forslag om endringer i reglene om valg av revisor sammen med andre endringer i aksjeloven. Omsetningsgrensen for å kunne velge bort revisjon skal fastsettes i forskrift og ta hensyn til inflasjonsvirkningen. Det gjøres enkelte andre endringer i reglene om revisjonsplikt.

  21.04.2017

 • Manglende tinglysning kan få store konsekvenser

  Ved overdragelse av fast eiendom er det frivillig å tinglyse skjøte. For unngå kostnadene med dokumentavgift og tinglysningsgebyr velger en del kjøpere å sikre seg på alternative måter. Høyesterett har nylig slått fast at det kan bli en kostbar opplevelse.

  16.01.2017

 • Aksjelovforenklinger og revisjonsplikt

  Revisorforeningen støtter de forenklinger som foreslås av ekspertutvalget i NOU 2016: 22. Utvalget har gått langt i å foreslå forenklinger. Vi mener ekspertutvalget har gjort fornuftige avveininger mellom ulike hensyn og forskjellige brukergruppers behov.

  10.01.2017

 • Papirfritt årsregnskap

  Årsregnskapet bør kunne signeres elektronisk. Styre- og generalforsamlingsprotokoller bør kunne føres elektronisk. Revisorforeningen ønsker å fjerne hindere for bruk av elektroniske løsninger i regnskaps- og selskapslovgivningen.

  10.06.2014

 • Revisjonsplikt for tidligere morselskap

  Tidligere morselskap kan fravelge revisjon dersom det på fravalgstidspunktet ikke lenger er morselskap. Vi omtaler her grensegangen ved salg av, fusjon med og avvikling av datterselskap. Vi omtaler også revisjonsplikt ved anskaffelse av nytt datterselskap.

  08.12.2011