Kompensasjonsordning 4: Fra november 2021 til februar 2022

Publisert:
Om kompensasjonsordning 4

Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet er forlenget til også å gjelde for perioden fra november 2021 til ut februar 2022. Kompensasjonsordningen kompenserer for deler av bedriftenes faste kostnader for foretak som har hatt et omsetningsfall på 30 prosent som hovedsakelig skyldes koronapandemien. Kompensasjonsordning 4 bygger i stor grad på kompensasjonsordning 3.

Etter kompensjonsordning 4 gis det dessuten kompensasjon for tapt varelager for desember 2021 og januar 2022.

I kompensasjonsordning 4 er tilskuddsperiodene igjen på en måned. Maksgrensene for tilskudd er betydelig redusert og det er innført plikt til å betale tilskuddet tilbake hvis foretaket har gått med overskudd i regnskapsåret eller foretar utdelinger til eierne. Dette gjelder ikke for tilskudd i form av kompensasjon for tapt varelager.

Tilskuddsperiodene i kompensasjonsordning 4 (sammenligningsperiodene i parentes):

 • November 2021 (november 2019). Søknadsfrist 25. april 2022
 • Desember 2021 (desember 2019). Søknadsfrist 25. april 2022
 • Januar 2022 (januar 2019). Søknadsfrist 25. april 2022
 • Februar 2022 (februar 2019). Søknadsfrist 15. mai 2022

Maksgrense for tilskudd

 • 4,0 mill. kroner for november 2021
 • 7,5 mill. kroner for desember 2021
 • 7,5 mill. kroner for januar 2022
 • 4,0 mill. kroner for februar 2022

Samlet tilskudd for alle tilskuddsperioder siden mars 2021 er begrenset til 120 millioner kroner. Grensen er hevet fra 100 millioner kroner i kompensasjonsordning 3.

Justeringsfaktor

Justeringsfaktoren er 85/70 for tilskuddsperiodene november, desember og januar, og 70/70 for februar.

Justeringsfaktoren inngår i beregningen av tilskudd: Foretakets faste, uunngåelige kostnader i tilskuddsperioden multipliseres med en justeringsfaktor og med omsetningsfallet i prosent fratrukket 30 prosentpoeng.

Justeringsfaktoren for november - januar innebærer at beregnet tilskudd øker jevnt fra null ved omsetningsfall på 30 pst til 85 pst av faste kostnader ved 100 pst omsetningsfall. For februar øker beregnet tilskudd jevnt fra null ved omsetningsfall på 30 pst til 70 pst av faste kostnader ved 100 pst omsetningsfall.

Tilbakebetaling ved overskudd

Tilskudd for perioder fra og med november 2021 må betales tilbake hvis søkerforetaket får et overskudd i regnskapsåret som helhet. Tilbakebetalingsplikten er begrenset til overskudd som overstiger 50 000 kroner. Hvis søker hadde underskudd i 2020, kan dette trekkes fra overskudd i 2021. Hvis søker hadde underskudd samlet for 2020 og 2021, kan dette trekkes fra overskudd i 2022.

Overskuddsbegrensningen for regnskapsåret som helhet kommer i tillegg til vilkåret om underskudd i tilskuddsperioden. 

Tilbakebetalingsplikt ved utdelinger

Søker som vedtar eller utbetaler utbytte i perioden 28. januar 2022 - 31. desember 2023, kan ikke søke om tilskudd for tilskuddsperioder fra og med november 2021. Mottatt tilskudd må tilbakebetales.

Begrensningen gjelder ikke bare utbytte, men omfatter i stort sett alle disposisjoner som innebærer beslutning eller gjennomføring av utdelinger til eiere.

Kompensasjon for tapt varelager

Det gis kompensasjon for tapt varelager for desember 2021 og januar 2022. Vilkårene er stort sett de samme som i kompensasjonsordning 2 og 3, men med en viktig forskjell. Tilskuddsbeløpet reduseres med et beregnet beløp for normalt varesvinn, normalt 7 prosent. Dette var et krav fra ESA.

ORFS

Begrensningsregelen om avkortning av tilskudd for foretak som gikk med underskudd før koronapandemien (normalt regnskapsåret 2019) faller bort for tilskuddsperiodene november 2021 – februar 2022.

Mer informasjon og søknadsportal på kompensasjonsordning.brreg.no.  

Det er åpnet for å søke om tilskudd for periodene november og desember 2021. Søknadsfristen for disse periodene er 25. april 2022.

Informasjon på kompensasjonsordning.no
Kalkulator for kompensasjonsordning 4

Revisorforeningens kontantstøttekalkulator for kompensasjonsordning 4 hensyntar de nye dokumentasjonskravene i forskriften og er ment å være et komplett verktøy for beregning av tilskudd.

Kalkulatoren for kompensasjonsordning 4 har egne moduler for dokumentasjon av

 • Vilkårene for små foretak
 • At søkeren ikke var i økonomiske vanskeligheter før pandemien
 • Beregnet underskudd i tilskuddsperioden
 • Kostnader til tapt varelager
 • Omsetningen i sammenlignings- og tilskuddsperiodene
 • Faste, uunngåelige kostnader i tilskuddsperioden

Vi anbefaler at du tar med deg kalkulatoren til klienter som skal søke om tilskudd og bistår dem slik at tallene blir riktige og godt dokumentert. Erfaringen fra tidligere ordninger er at det krever en grundig gjennomgang for å sikre at det søkes på riktig grunnlag og at dokumentasjonen er tilstrekkelig. Det er mye å hente på at dette gjøres på en god måte med en gang. Med oversiktlig dokumentasjon, vil jobben som skal til for å bekrefte søknadene bli mye enklere. 

Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører

Revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte innhold i søknaden, jf. kompensasjonsforskriften § 4-5

Brønnøysundregistrene er tilskuddsmyndighet og fastsetter krav til kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene.

Krav til kontrollhandlinger for å kunne avgi bekreftelse  

Bekreftelse avgis ved å signere på skjema «Kompensasjonsordning for næringslivet» i Altinn. Ved signeringen avgir revisor eller autorisert regnskapsfører følgende bekreftelse:

«Vi har gjennomført de spesifiserte kontrollhandlingene som følger av Brønnøysundregistrenes kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene i søknad om tilskudd for foretak med stort omsetningsfall. Kontrollhandlingene ble utført for å bekrefte innhold i søknaden, jf. kompensasjonsforskriften § 4-5.

Våre handlinger har ikke avdekket feil.

Vi har for øvrig ikke kjennskap til at det er gitt uriktige opplysninger i søknaden.

Vår bekreftelse er utelukkende utarbeidet for å bekrefte innhold i søknaden til bruk for tilskuddsmyndigheten, jf. kompensasjonsforskriften § 4-5, og er derfor ikke egnet til andre formål.»