Kompensasjonsordninger for særskilte formål

Aktive ordninger

Støtteordning for store publikumsåpne arrangementer

Det er etablert en støtteordning for store, publikumsåpne arrangementer utenom kultur- og idrettssektoren, som messer og mat- og drikkefestivaler, tivoli, utdanningsfestivaler, bilfestivaler, kongresser etc. Arrangementet må ha et ventet besøkstall på minst 350 personer og ha vært planlagt avholdt i perioden 5. mars til 31 desember 2020, men måttet avlyses som følge av statlig myndighetspålegg i forbindelse med koronapandemien.

Det er bevilget 260 millioner kroner til en forlengelse av ordningen ut juni 2021. Fra 1. januar reduseres antall deltakere i ordningen fra 350 til 200, og arrangementet må ha vært planlagt før 1. januar 2021.

Ordningen skal dekke 60 prosent av faktisk underskudd knyttet til arrangementet. Støtten utbetales som et tilskudd, der 20 prosent. av tilskuddet gis med betingelse om at et lignende arrangement avholdes i fremtiden. Oversikt over nettotapet bekreftes av en revisor eller autorisert regnskapsfører.

Innovasjon Norge skal forvalte ordningen, som vil være søknadsbasert. Søknadsportalen åpnet 15. januar og søknadsfristen er satt til 1. februar 2021. Les mer på innovasjonnorge.no

Les mer på regjeringen.no 

Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Midlertidig ordning med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere som skal dekke 80 prosent av inntekten inntil 6G. Kompensasjon gis f.o.m. dag 17. Kompensasjonen gir også rett til sykepenger, stønad ved barns og andre nærståendes sykdom og stønad ved svangerskap, fødsel og adopsjon.

Ordningen gjelder fra 14. mars 2020 og søknad om kompensasjon sendes etterskuddsvis for hver ny måned med tap av inntekt. Søknad skjer digitalt på nav.no

Ordningen er lovfestet i «Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19». Loven er i all hovedsak en videreføring av en midlertidig forskrift fastsatt 8. april 2020. 

Det er vedtatt å forlenge kompensasjonsordningen ut februar 2021, men kompensasjonsytelsen ble redusert til 60 prosent fra 1. november 2020.

Regjeringen har foreslått å forlenge ordningen til og med 30. juni 2021

 • Tiltak lansert: 16. mars 2020 (anmodningsvedtak 395). Forskrift fastsatt 8. april 2020
 • Forslag til lovregulering lansert: 20. mai 2020, Prop. 116 L (2019-2020). Innst. 337 L (2019-2020) avgitt 27. mai 2020. Sanksjonert 12. juni 2020.
 • Forlengelse av ordningen ut året, men redusert kompensasjon til 60 % fra 1. november. Sanksjonert 23. oktober 2020
 • Forlengelse av ordningen til og med 30. juni 2021: Prop. 72 LS fremmet 15. januar 2021
 • Ikrafttredelse: Fra 12. juni til 28. februar 2021.

Tilgang på økonomisk sosialhjelp for selvstendig næringsdrivende og frilansere før ny ordning er på plass

Kompensasjonsordning for buss- og passasjerbåtoperatører

Kompensasjonsordning for operatører av kommersielle buss- og passasjerbåtruter som har tapt omsetning som følge av utbruddet av covid-19. Ordningen gjaldt opprinnelig for juni, juli og august 2020, men er forlenget slik at den nå gjelder for måneder med myndighetspålagte smitteverntiltak frem til og med juni 2021.

Kompensasjonen utgjør 80 prosent av netto tap for hver måned sammenlignet med samme måned i 2019, med unntak av august 2020, hvor kompensasjonen var 60 prosent.

Innholdet i søknaden skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører. Søker skal også legge frem slik bekreftelse ved fastsetting av årsregnskapet. Ordningen forvaltes av Jernbanedirektoratet

Frist for å sende søknad for månedene september til og med november 2020 er 15. januar 2021. For øvrige måneder er søknadsfristen tre uker etter månedens utløp.

 • Tiltak lansert: Prop. 127 S (2019-2020) pkt 6.10. Høringsnotat 30. juni 2020 med høringsfrist 7. juli. 
 • Forskrift fastsatt: 20. juli 2020.
 • Virkningstidspunkt: 1. juni 2020 - 30. juni 2021.

Tilskudd for merkostnader til innreisekarantene

Det er etablert en kompensasjonsordning for merutgifter til innreisekarantene for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som i stedet for bruk av karantenehotell selv sørger for egnet oppholdssted. Det legges opp til at slike bedrifter skal få et sjablongbeløp per arbeidstaker per døgn i karantene på om lag 800–1000 kroner. 

Ordningen skal i første omgang gjelde for perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021. Regjeringen har imidlertid foreslått å forlenge ordningen ut april 2021.

Innkvarteringen som arbeids- og oppdragsgivere stiller til disposisjon for utenlandske arbeidstakere i innreisekarantene skal være forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet. Les mer på arbeidstilsynet.no 

Brønnøysundregistrene skal forvalte ordningen.

Les mer på revisorforeningen.no 

Stimuleringsordning for kulturlivet

Fra 1. oktober er det innført en ny tilskuddsordning for arrangementer med kulturelt eller kunstnerisk innhold i perioden fra 1. oktober til 31. desember 2020 som må redusere antall deltakere pga. myndighetspålagte krav eller begrensninger knyttet til covid-19-utbruddet og derfor budsjetterer med tap.

Det er besluttet å forlenge  ordningen til å gjelde ut juni 2021.

Arrangøren må være registrert i Enhetsregisteret og ha mottatt under 60 prosent av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019. Kommunale kulturhus og kinoer og tros- eller livssynssamfunn omfattes også.

En rapport om gjennomføringen av arrangementet og regnskap skal sendes Norsk kulturråd. Kulturrådet kan stille særskilte krav og vilkår til rapport og regnskap i kontrakten, i tillegg til type revisjon. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Utgjør tilskuddet til et arrangement 1 mill. kroner eller mer, skal regnskapet være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

Kulturdepartementets pressemelding om ordningen 

Mer informasjon om ordningen og søknadsportal på kulturrådet.no. Søknadsskjema kommer i løpet av februar. 

Kompensasjonsordning til kultursektoren

Ordningen skal kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Søknader sendes til Kulturrådet.

Kulturdepartementet meldte den 12. mai at kompensasjonsordningen for kulturarrangører justeres og forlenges til 15. juni.

Den 26. juni meldte Kulturdepartementet at ordningen vil bli utvidet til også å gjelde tap og merutgifter for underleverandører, f.eks. leverandører av lyd, lys og scene fra 1. mai. Videre skal ordningen forlenges til ut august.

Den 19. august meldte Kulturdepartementet at kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører skal videreføres ut året, men at den fra 1. oktober vil bli trappet gradvis ned og kun omfatte avlyste arrangementer.  

Kulturdepartementet varslet den 10. november at den vil foreslå å utvide kompensasjonsordningen til å gjelde arrangementer som blir avlyst som følge av alle offentlige pålegg, ikke bare statlige

Søkes det om kompensasjon for tap eller merutgifter over 1 million kroner, skal det på forespørsel kunne fremlegges revisorattestestasjon for beregningen av kompensasjonsbeløpet (forskriften § 10).

Søknadsfristen for perioden t.o.m. august var 15. september 2020. Kompensasjonsordningen for september har åpnet for en ny søknadsrunde for arrangementer som ble rammet av pålegg fra fylkeskommunale og kommunale myndigheter. Søknadsfristen er 15. januar 2021. 

Søknadsfrist for kulturarrangementer som skulle vært avholdt fra og med oktober til og med desember 2020 er 1. mars 2021.

Les mer på Kulturrådets hjemmeside

 • Budsjettforslag fremmet: 27. mars 2020, Prop 67 S (2019-2020).
 • Tiltak vedtatt: 31. mars 2020, Innst. 216 S (2019-2020). 
 • Forskrift fastsatt :16. juli 2020 for arrangementer fra 1. mai til og med 31. august i 2020. For arrangementer i perioden fra 5. mars til 30. april gjelder forskrift fastsatt 3. april 2020.
 • Forskrift fastsatt: 4. november 2020. For kulturarrangementer planlagt avholdt fra oktober til desember 2020.

Kompensasjonsordning for idretten og frivilligheten

2020:

Ordningen for frivillighets- og idrettssektoren skulle opprinnelig kompensere tap av billettinntekt, deltakeravgift og merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset i perioden fra 5. mars til 30. april.

Kulturdepartementet meldte imidlertid den 12. mai at kompensasjonsordningen justeres og forlenges til 15. juni. Det åpnes også opp for å kompensere opp til 70 prosent av tapte inntekter for kiosksalg, parkering, loppemarked og basarer. Den utvidete ordningen skal gis tilbakevirkende kraft, fra 12. mars til 15. juni 2020. 

Den 26. juni meldte Kulturdepartementet at ordningen vil bli utvidet ytterligere ved at også tapte inntekter fra utleie, billettinntekter fra akvarier, idrettsanlegg og museer kan kompenseres og at ordningen skal forlenges til 31. august.

Det er bevilget en milliard kroner til en tredje krisepakke som skal gjelde fra 1. september til og med 31. desember 2020. For avlyste arrangementer reduseres støtten til 50 prosent fra 1. november, mens for dem som gjennomfører aktivitet kompenseres 70 prosent. Les mer på regjeringen.no

Søkes det om kompensasjon for inntektsbortfall over 1 million kroner, skal det på forespørsel fra Lotteri- og stiftelsestilsynet kunne fremlegges avtalte kontrollhandlinger fra revisor som dokumentasjon på inntektsbortfallet (forskriften § 4-3).

Krisepakke 3 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. desember 2020. Søknadsfristen er 15. januar 2021. Nærmere informasjon og søknadsskjema finner du på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmeside.

2021:

Kulturdepartementet har sendt på høring forslag til en tilskuddsordning for publikumsarrangementer av nasjonal verdi (arrangementsstøtte) i perioden fra 1. januar til 30. juni 2021. Ordningen er i hovedsak en videreføring av kompensasjonsordning fra 2020, men for en mer avgrenset del av idrettssektoren. Kulturdepartementet har også sendt på høring forslag til en stimuleringsordning for idrett og frivillighet for perioden fra 1. januar til 30. juni 2021 som skal gi støtte til både aktiviteter og arrangementer som er tilpasset smittevernbestemmelsene. Høringsfristen for begge ordningene er 22. januar 2021

Se også utfyllende korona-informasjon på Lotteri og stiftelsestilsynets hjemmeside

 • Budsjettforslag fremmet: 27. mars 2020, i Prop 67 S (2019-2020).
 • Hjemmel vedtatt: 31. mars 2020, budsjettvedtak i Stortinget iht. innst. 216S, bokstav A, Romertall I, post 325.77. 
 • Forskrift fastsatt: 16. juli 2020. Samtidig oppheves forskrift fastsatt 3. april 2020.
 • Forskrift fastsatt: 16. oktober 2020
 • Virkningstidspunkt: fra og med 12. mars til og med 31. desember 2020. For arrangementer mellom 5. mars og 30. april 2020 gjelder forskrift fastsatt 3. april 2020, men det kan søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som ikke var omfattet av den forskriften. 

Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb. Åpnes 1.10.

Det gis et kontanttilskudd for juli og august på inntil kr 15 000 pr. ansatt som tas tilbake fra permittering. Foretaket må ha hatt et omsetningsfall på minst 10 % og full støtte gis ved omsetningsfall på minst 30 %. Den ansatte må ha vært permittert pr. 28. mai. Ordningen gjelder også ideelle organisasjoner og stiftelser, men for disse skal støtten være kr. 10 000 pr. ansatt pr. måned.

Søknad sendes elektronisk på lonnstilskudd.no fra oktober 2020. Frist for å søke tilskudd for juli og august er 5. november 2020.

Det er vedtatt en ny runde med lønnsstøtte for oktober, november og desember. Forutsetningen for å få støtte er at den ansatte var permittert per 31. august 2020 og blir hentet tilbake i jobb ved inngangen til måneden det gis støtte for. Den ansatte kan ikke permitteres på nytt, være under oppsigelse eller sies opp før 1. februar 2021. Se pressemelding 10. september 2020

Regjeringen varslet at den vil følge opp anmodningsvedtak fra Stortinget og fremme forslag om en ny modell for lønnsstøtte i løpet av februar. 

Søkeportalen for oktober, november og desember åpner 1. februar 2021, mens siste søkefrist er 1. mars 2021.

Arbeidsgiver kan søke om tilskudd for den enkelte ansatte enten i første runde (juli og august, eller en av disse månedene), eller andre runde (oktober, november og desember, eller en av disse månedene).

Les mer på revisorforeningen.no

 • Tiltak lansert: 28. mai 2020
 • Lovforslag fremmet: Prop. 131 L (2019-2020) fremmet 5. juni 2020 
 • Lovforslag fremmet: Prop 140 L (2019-2020) fremmet 21. september 2020 
 • Tiltak vedtatt: Lov om tilskudd ved avbrutt permittering fastsatt 23. juni 2020. Forskrift fastsatt 29. juni 2020
 • Endring i lov om tilskudd ved avbrutt permittering sanksjonert 23. oktober 2020. Innst. 18L (2020-221)
 • Ikrafttredelse: 23. juni 2020.

 

Utløpte ordninger

Vedlikeholdsordningen for sesongbedrifter - tilskudd for å dekke kostnader til lovpålagt vedlikehold. Frist 15.09.

Kompensasjonsordning for lovpålagt vedlikehold for virksomheter med driftstillatelse under lov om taubaner og lov om fornøyelsesinnretninger. Ordningen er nært knyttet til den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall, men den dekker andre typer kostnader og ordningen administreres av Innovasjon Norge.  

Søknadsfristen utløp 15. september 2020.

Les mer på revisorforeningen.no 

Kompensasjonsordning for forhåndsgodkjente tiltaksarrangører. Frist 15.08.

De forhåndsgodkjente tiltaksarrangørene er som hovedregel skattefrie aksjeselskap eid av kommuner og fylkeskommuner som faller utenfor kompensasjonsordningen for skattepliktige virksomheter. Ordningen skal sikre at deltakere i arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA) får beholde sitt tilbud. Tilskuddet skal dekke 80 prosent av tapte salgsinntekter knyttet til tiltakene AFT og VTA for perioden mars – mai.

Søknadsfristen er satt til 15. august 2020. Innholdet i søknaden skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører.

 • Tiltak lansert: 29. mai 2020, Prop 127 S (2019-2020) pkt. 6.5, Kap 634
 • Tiltak vedtatt: 19. juni 2020, Innst. 360 S (2019-2020)
 • Forskrift fastsatt: 19. juni 2020  
 • Virkningstidspunkt: fra 1. mars 2020. Forskriften oppheves 1. oktober 2020.

Kompensasjonsordning for mediene. Frist 17.09.

I forbindelse med revidert budsjett ble det bevilget 30mill kroner til en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medierOrdningen skal kompensere for inntil 60 % av omsetningsfallet i perioden fra 15. mars til 30. juni.

Les mer på Medietilsynets hjemmeside

 • Tiltak foreslått: 12. mai 2020  revidert statsbudsjettProp. 127 S (2019-2020)
 • Tiltak vedtatt: 19. juni 2020  bevilget 30mill kr. - Innst. 360 S (2019-2020)
 • Forskrift fastsatt og satt i kraft: 7. juli 2020 

Pakkereiseordningen - tilskudds- og låneordning for refusjon av pakkereiser

Det er innført en ny ordning med statlige subsidierte lån for pakkereisearrangørers refusjoner av pakkereiser og sammensatte arrangementer som skulle startet mellom 14. mars og 14. juni 2020. Pakkereisearrangører kunne søke om lån på inntil 80 prosent av sine lovpålagte refusjoner.

I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet er deler av låneordningen omgjort til tilskudd (se Innst. 360 S). Ordningene har i sum en ramme på 2 mrd. kroner, hvorav tilskuddsordningen har en ramme på 500 mill. kroner. Ordningen er godkjent av ESA.

Regjeringspartiene og Frp har den 16. november inngått avtale om å øke tilskuddssatsen fra 40 til 60 prosent.

Regjeringen varslet den 29. januar 2021 at den vil forslå å bevilge 75 millioner kroner til en kompensasjonsordning til forbrukere som ikke har fått tilbakebetaling fordi reisearrangøren har gått konkurs.

Les mer på innovasjonnorge.no

Det kreves bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører på opplysninger om refusjonskrav i søknaden. Les mer på revisorforeningen.no

Søknadsfristen til Innovasjon Norge var innen 30. juni 2020.