Policy for etterlevelse av åpenhetsloven for Revisorforeningen

Datert 7. mars 2023.

I Revisorforeningen arbeider vi for å sikre ansvarlighet og verdige forhold i hele vår verdikjede. Sentralt i dette er etterlevelse av arbeidstaker- og menneskerettigheter både overfor våre egne ansatte og ansatte hos våre leverandører, i tråd med nasjonal lovgivning og internasjonalt anerkjente prinsipper og standarder.  

1. Omfang og ansvar  

Policyen gjelder både Den norske Revisorforeningen og DnR Kompetanse AS, benevnt Revisorforeningen som samlebetegnelse. Forpliktelsene omfatter alle ansatte, innleid personell, konsulenter, styremedlemmer og alle som utfører arbeid i, på vegne av eller på annen måte representerer konsernet.  

Vi forventer at også våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av grunnleggende krav til menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.  

2. Forholdet til annet regelverk  

Krav stilt i denne policyen er minimumskrav. Dersom strengere krav følger av lov eller forskrift, skal disse følges.  

3. Respekt for grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter  

Revisorforeningen respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, som følger blant annet av: 

  • Verdenserklæringen om menneskerettigheter,
  • FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter,
  • FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter,
  • ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet,
  • og aktuelle standarder innen internasjonal humanitærrett

4. Aktsomhetsvurderinger  

Revisorforeningen skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dette innebærer å forankre ansvar, identifisere og prioritere risiko – samt håndtere brudd på menneskerettighetene. Effektene av arbeidet med ivaretakelse av arbeidstaker- og menneskerettigheter kommuniseres og gjøres tilgjengelig for berørte interessenter.   

Som del av arbeidet med aktsomhetsvurderinger skal Revisorforeningen kartlegge både faktisk og mulig risiko for negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettighetene. Vi skal inkludere risiko som vi selv har forårsaket, bidratt til eller på annen måte er knyttet til gjennom vår aktivitet, både i egen virksomhet og i leverandørkjeden.