Andre skatteforslag

I forslaget til Statsbudsjett 2022 er det også foreslått en del andre endringer i skattereglene.

Forenklet rapportering ved bruk av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere

Regjeringen foreslår forenklinger i rapporteringsreglene for norske oppdragsgivere som benytter utenlandske oppdrags- eller arbeidstakere.
Les mer i pressemelding fra Finansdepartementet.

Leie til eie-ordninger i boligselskaper

Regjeringen ønsker å åpne for mer bruk av leie til eie i boligselskaper. I dag setter skattereglene begrensninger for hvor mange boligenheter som kan leies ut innenfor disse ordningene. Regjeringen foreslår at leie til eie-kontrakter som er innenfor 30 prosent av boligselskapets totale inntekter, ikke skal regnes som eksterne leieforhold i relasjon til utleiegrensen på maksimalt 15 prosent. Det foreslås en begrensning i tid på fem år for utleie av den enkelte boenhet.
Les mer i pressemelding fra Finansdepartementet.

Konsernbidrag over landegrensene

Regjeringen foreslår å lovfeste en begrenset fradragsrett for konsernbidrag til utenlandsk datterselskap i annen EØS-stat så langt dette dekker et «endelig underskudd» i datterselskapet. Dette for å sikre at reglene om konsernbidrag er i tråd med EØS-retten og kun i det omfang EØS-retten krever.
Les mer i Prop 1 LS (2021-2022) kap. 6

Differensiert arbeidsgiveravgift

Nye EØS-regler for regional statsstøtte trer i kraft 1. januar 2022. Norge må innen den tid notifisere og få godkjent en ordning som er i samsvar med det nye regelverket. Regjeringen ønsker å videreføre hovedtrekkene i gjeldende ordning, men med enkelte mindre justeringer i satsene for arbeidsgiveravgift for noen kommuner som følge av at behovet for støtte har endret seg.
Videre foreslås det enkelte endringer i reglene for ambulerende virksomhet. Dette bl.a. for å ta høyde for mer bruk av hjemmekontor.
Les mer i pressemelding fra Finansdepartementet

Grunnrenteskatt for vannkraft

I 2021 ble grunnrenteskatten for vannkraft lagt om til en kontantstrømskatt med umiddelbar utgiftsføring for nye investeringer. I sammenheng med dette foreslår Finansdepartementet en modell der grunnrenterelatert selskapsskatt fradragsføres i grunnlaget for grunnrenteskatten mot at skattesatsen oppjusteres fra 37 pst til 47,4 pst.

Kildeskattordningen på renter og royalty

Departementet foreslår en presisering av reglene som tydeliggjør at fradraget for skatt er begrenset til deltakerens forholdsmessige andel av den kildeskatten NOKUS-selskapet kan ilegges etter skatteavtale.

Søksmålsadgang

Det foreslås at det bare skal være søksmålsadgang over avgjørelser fra skattemyndighetene som det er klageadgang på. Det foreslås videre at skatteforvaltningsloven uttømmende skal regulere hvilke saker det kan anlegges søksmål om og hvem som kan anlegge søksmål, og at det skal gjelde én felles søksmålsfrist etter loven. I tillegg foreslås det endringer for å sikre at den skattepliktige skal kunne benytte den forvaltningsrettslige klageadgangen uten fare for at søksmålsfristen går tapt under behandlingen av klagesaken.

Personopplysninger

Departementet foreslår hjemler som tydeliggjør Skatteetatens adgang til å sammenstille personopplysninger, gjennomføre profilering og treffe automatiserte avgjørelser. Formålet er å kunne å effektivisere Skatteetatens arbeid og målrette ressursbruken.