Endringer i formuesskatt

Forslagene til endring i formuesbeskatningen innebærer i hovedsak at det blir lavere formuesskatt på aksjer, andeler i selskaper med deltakerfastsetting og driftsmidler mv. og høyere formuesbeskatning på fritidsboliger og dyre primærboliger.

Publisert:

Øker verdsettelsesrabatten på arbeidende kapital

Det foreslås å øke verdsettelsesrabatten på aksjer, andeler i selskaper med deltakerfastsetting og driftsmidler mv. (inkludert næringseiendom) fra 35 til 45 prosent ved formuesfastsettelsen.

Reduserer verdsettelsesrabatten på dyre boliger

Formuesverdsettelsen av de dyreste primærboligene foreslås økt ved at rabatten reduseres fra 75 til 50 prosent for den delen av verdien som overstiger 15 millioner kroner. Boliger med lavere verdi enn 15 millioner vil fortsatt ha en verdsettelsesrabatt på 75 prosent.

Formuesverdien av fritidsbolig oppjusteres med 20 prosent.

Sikkerhetsventilen i formuesskatten forenkles og gjøres gunstigere for skattyterne. I dag (inntektsåret 2020) kan skattyter bare bruke sikkerhetsventilen hvis beregnet formuesverdi overstiger 30 % (bolig og fritidseiendom) eller 78 % (næringseiendom). Denne terskelen fjernes. Dessuten får skattyter fra 2021 de ordinære rabattene ved bruk av dokumentert omsetningsverdi, dvs. 75 % (bolig og fritidseiendom), 45 % (næringseiendom fra 2021) og 10 % (sekundærbolig).

Regjeringen foreslår i tillegg å forenkle dokumentasjonskravet for næringseiendom ved at det blir tilstrekkelig å dokumentere verdien av næringseiendom hvert femte år – mot hvert år i dag.
Skattytere som ved kommunesammenslåing har fått økt den beregnede verdien av boligen fordi endringene i kommunestrukturen gjør at de havner i en annen prissone i SSBs boligmodell, kan i en overgangsperiode bruke den beregnede verdien for 2019, justert for prisvekst.
Les mer i pressemeldingen fra Finansdepartementet.