Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Ordningen skal gi inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Kompensasjonen gir også rett til sykepenger, stønad ved barns og andre nærståendes sykdom og stønad ved svangerskap, fødsel og adopsjon.

Den næringsdrivende fikk opprinnelig dekket inntil 80 prosent av inntektstapet inntil 6G, men ytelsen ble redusert til 60 prosent fra 1. november. Kompensasjon gis fra og med dag 17. Ordningen administreres av NAV og det kan søkes etterskuddsvis for hver måned.

Ordningen skulle opphøre 1. januar 2021, men det er varslet at ordningen vil bli forlenget ut februar 2021.