Hvorfor ha revisor når du har regnskapsfører?

Mange lurer på hvorfor det er nødvendig med revisor når man allerede har en regnskapsfører? Svaret er ganske enkelt at revisor og regnskapsfører har fundamentalt forskjellige roller og oppgaver.

Revisor har etter loven ansvar for langt flere enn kunden. Revisor er samfun­nets tillitsperson, uavhengig av det re­viderte foretaket, og skal sikre at regn­skapsbrukerne kan ha tillit til informasjonen som gis.

Rammene for revisjonsoppdraget er lovbestemt og revisjonen skal utføres etter revisorloven og den rettslige stan­darden god revisjonsskikk. Revisor skal uttale seg om regnskapet gir et riktig bilde av virksomheten og forut­setninger for fortsatt drift. Revisor skal ikke bare uttale seg om det som er med i regnskapet, men også det som burde vært der – altså regnskapets fullsten­dighet.
Revisor uttaler seg om regnskapets riktighet overfor kunden og eksternt, overfor tredjepart slik at alle interes­sentene kan ta en beslutning basert på riktig grunnlag.

stempel_web_1920x1920_bla.jpg

Regnskapsfører utfører oppdragsgivers plikter

Regnskapsførerrollen er annerledes. Regnskapsfører utfører oppdragsgivers plikter og ivaretar dennes interesser. Regnskapsførerbransjen illustrerer i grunnen dette godt selv når de mar­kedsfører seg som næringslivets økono­misjef.
Ingen har plikt til å ha ekstern regn­skapsfører. Rammene for et regnskapsføreroppdrag er ikke lovregulert, det reguleres kun i oppdragsavtalen med kunden.
En regnskapsfører uttaler seg ikke om regnskapets riktighet overfor tredje­parter og utfører heller ingen ekstern kontrollfunksjon. Regnskapsfører for­holder seg til oppdragsgivers ledelse og administrasjon.­