Oppdatert regnskapsstandard for små foretak

I desember 2021 ble NRS 8 endret som følge av reduksjonen i notekravene for små foretak som trådte i kraft i regnskapsloven 1. juli 2021.

Disse endringene gjelder for årsregnskap som avlegges etter 30. juni 2021.

Bakgrunnen for reduserte notekrav i regnskapsloven er endringer i regnskapsdirektivet som Norge er forpliktet til å implementere i norsk lovgivning som følge av EØS-avtalen. Det følger av regnskapsdirektivets artikkel 16 nr. 3 at norske myndigheter ikke kan pålegge små foretak å gi opplysninger ut over det som følger av direktivet.

Regnskapsstandarden (NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak) er opp-datert slik at bare notekravene som følger av regnskapsloven er omtalt i standarden, og omtalen av kravene er oppdatert til endret ordlyd i regnskapsloven.

Det er fortsatt full anledning for foretaket å gi noteopplysninger ut over kravene i regnskapsloven for å gi le-serne av regnskapet bedre informasjon. I mange tilfeller vil det også være nødvendig å gi ytterligere informasjon.

Alle opplysninger som er nødvendige for å bedømme den regnskapspliktiges stilling og resultat og som ikke fremgår av årsregnskapet for øvrig, skal gis i noter. De spesifikke notekravene i regnskapsloven representerer ikke en uttømmende liste for noteopplysningene som små foretak skal gi.

Krav om å gi tilleggsinformasjon må ses i lys av definisjonen av vesentlig informasjon i regnskapsloven § 1-10:«En opplysning er vesentlig dersom utelatelsen eller feil i slike opplysninger med rimelighet kan forventes å påvirke beslutninger som brukere tar på grunnlag av foretakets årsregnskap. Enkeltposters vesentlighet skal vurderes i sammenheng med andre tilsvarende poster.»

Hva slags tilleggsinformasjon som vil påvirke beslutninger som tas av brukerne av regnskapet, er situasjonsavhengig, og må vurderes konkret for det enkelte selskapet.

Kontakt din revisor for nærmere informasjon om hvilke notekrav som gjelder etter lovendringene og hvordan disse er å forstå.