2001-116 Avskrivninger på forretningsbygg

Som følge av at den skattemessige avskrivningssatsen på forretningsbygg for 2000 er satt til 0%, har Servicekontoret mottatt en rekke forespørsler om hvorvidt regnskapsmessige avskrivninger på forretningsbygg kan unnlates. Det har i den forbindelse blitt argumentert med at markedsverdien på bygget er høyere enn balanseført verdi.

Publisert:

Regnskapsloven § 5-3 annet ledd har følgende bestemmelse om regnskapsmessige avskrivninger: Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.

Utgangspunktet for vurdering av regnskapsmessige avskrivninger blir om anleggsmidlet har en begrenset økonomisk levetid. Anleggsmidler med ubegrenset økonomisk levetid ikke skal avskrives.

Regnskapsmessig er det ikke definert noen grense for hvor lang levetiden skal være for at den skal anses som ubegrenset. Med unntak av tomt, vil det regnskapsmessig være få (fysiske) driftsmidler som kan anses for å ha ubegrenset økonomisk levetid.

Avskrivninger kan ikke unnlates med den begrunnelse at anleggsmidlet allerede er tilstrekkelig avskrevet og at markedsverdien er høyere enn balanseført verdi. Dette var en mulighet etter den gamle regnskapsloven, men ble fjernet ved regnskapsloven av 1998.

Hensikten med avskrivninger er regnskapsmessig å fordele anskaffelseskost over den perioden anleggsmidlet genererer inntekter. Valg av avskrivningsperiode bestemmes av beste estimat for anleggsmidlets økonomiske levetid. Dersom estimatet for økonomisk levetid endres, vil det være nødvendig å endre avskrivningsplanen. Virkningen skal i så fall behandles som en estimatendring. I DnRS sirkulære 1999-54 er regnskapsføring av endring av avskrivningsplan omtalt.

Konklusjon
Regnskapsmessig avskrivning på forretningsbygg kan ikke unnlates selv om markedsverdien av forretningsbygget overstiger balanseført verdi. Dersom estimatet på økonomisk levetid er endret, vil det imidlertid kunne være aktuelt å endre avskrivningsplanen.

Skattereduserende midlertidig forskjell knyttet til forretningsbygg
Muligheten til å utligne skattereduserende midlertidige forskjeller mot skatteøkende midlertidige forskjeller avhenger av at forskjellene reverserer innenfor samme tidsrom. Ved lav eller ingen skattemessig avskrivning vil en skattereduserende midlertidig forskjell knyttet til forretningsbygg reversere svært langt frem i tid, eventuelt ikke reversere i det hele tatt. Skatteøkende midlertidige forskjeller reverserer som regel tidligere. Hvorvidt utligning kan foretas må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, men mye taler for at skattereduserende midlertidig forskjell knyttet til forretningsbygg som oftest ikke kan utlignes.

Utsatt skattefordel knyttet til skattereduserende midlertidig forskjell som ikke kan utlignes
Skattereduserende midlertidig forskjell som ikke er utlignet inneholder en mulig skattefordel som må realiseres gjennom inntjening. Dette innebærer at foretaket må sannsynliggjøre en skattepliktig inntjening i fremtidige år eller gjennom realistisk skattetilpasning som gjør det mulig å utnytte fordelen dersom den utsatte skattefordelen skal kunne balanseføres. I de tilfeller hvor det er sannsynlig at forretningsbygget skal beholdes, vil det være vanskelig å sannsynliggjøre at den utsatte skattefordelen kan realiseres. Dersom dette ikke kan sannsynliggjøres vil den utsatte skattefordelen ikke kunne balanseføres.