Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Regnskap

 • Regnskapsstandardstyrets årsrapport for 2017

  Regnskapsstandardstyret (RSS) har avlagt sin årsrapport for 2017. Den mest sentrale hendelsen dette året var at det i juni ble besluttet å stanse arbeidet med ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak.

  15.02.2018

 • NRS 16 Årsberetning er endret

  NRS 16 Årsberetning er endret som følge av vedtatte lovendringer i 2017. I tillegg er det foretatt enkelte språklige korreksjoner.

  15.02.2018

 • Årsberetningen for regnskapsåret 2017

  Plikten til å redegjøre for likestilling- og diskrimineringen i årsberetningen er vedtatt gjeninnført for foretak som ikke er små. Lovprosessen har vært krevende å følge med på og uklarheter har derfor oppstått. Vi forsøker å klargjøre dette. I tillegg klargjøres en problemstilling for små foretak som ikke er aksjeselskap.

  20.12.2017

 • Endringer i regnskapsloven endelig vedtatt

  I statsråd 15. desember 2017 ble Stortingets vedtak til lov om endringer i regnskapsloven mv. sanksjonert. Vedtaket innebærer blant annet bortfall av krav til årsberetning for små foretak og krav i aksjelovene til åpningsbalanser.

  18.12.2017

 • Evaluering av land-for-land rapportering

  Revisorforeningen mener at åpenhet er viktig. Rapporteringsplikten er i dag begrenset til utvinningsindustrien eller skogdrift innen ikke-beplantet skog. For å skape større åpenhet rundt uønsket skattetilpasning mener Revisorforeningen at forskriften bør gjelde for alle store foretak uavhengig av bransje.

  04.12.2017

 • Finanskomiteen følger opp regnskapslovforslaget

  Finanskomiteens innstilling om endringer i regnskapsloven mv. er lik departementets forslag i Prop. 160 L (2016 – 2017). Det forventes at endringene trer i kraft fra 1. januar 2018.

  29.11.2017

 • Varsel i Altinn - spørreundersøkelse

  Altinn arbeider med å etablere felles retningslinjer for varsling til regnskapsførere og revisorer. De ønsker nå hjelp fra revisorer og regnskapsførere til å svare på noen spørsmål.

  20.11.2017

 • Innspill til Finanskomiteen om regnskapslov

  Revisorforeningen mener det er positivt at Finanskomiteen raskt følger opp proposisjonen om endringer i regnskapsloven slik at de foreslåtte forenklingene kan bli gjeldende allerede for regnskapsåret 2017. Revisorforeningen har samtidig ytret misnøye med den manglende fremdriften vedrørende de øvrige delene av regnskapslovutredningen.

  03.11.2017

 • Revisorforeningen i Finanskomitéen

  Revisorforeningen har deltatt på høringen i Finanskomitéen om stats- og nasjonalbudsjettforslagene. Fremdriften på regnskapslovarbeidet, avvikende regnskapsår, og arbeidende kapital og formuesskatt ble drøftet.

  23.10.2017

 • Regnskapsregisteret 2017

  Regnskapsregisteret opplyser at de i år har god kapasitet på mottak og registrering av årsregnskap.

  20.07.2017

 • Endringer i regnskapsloven

  Regjeringen følger opp enkelte av forenklingsforslagene i regnskapslovutredningene. Kravet til årsberetning fjernes for små foretak, samt at kravene til åpningsbalanse oppheves for alle aksjeselskaper. Mange av lovutvalgets forslag er imidlertid ikke fulgt opp i denne omgang og det er uvisst om og når regjeringen kommer tilbake til dette.

  21.06.2017

 • Møte om prinsipper for noteopplysninger

  Norsk RegnskapsStiftelse og EFRAG inviterer til rundebordskonferanse om IASBs nye diskusjonsnotat om prinsipper for noteopplysninger som er på høring.

  16.05.2017

 • ESMAs årsrapport for 2016

  I årsrapporten oppsummerer den europeiske tilsynsmyndigheten, ESMA, blant annet tilsynet med og kontroll av den finansielle rapporteringen for IFRS-rapporterende foretak i EU/EØS i 2016.

  19.04.2017

 • Statlig regnskap i endring

  Norge er blant de få land som ikke har endret regnskapsprinsipp til periodiserte regnskaper i OECD. 75 % av OECD-landene har nå gått bort fra kontantprinsippet.

  26.03.2017

 • Utredning om regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv.

  I delutredning 2 behandler Regnskapslovutvalget bl.a. krav til presentasjon av opplysninger om ikke-finansielle forhold, avvikende regnskapsår, delårsrapportering, språk og regnskapsvaluta m.m. Utredningen er sendt på høring med frist 17. november 2016.

  24.06.2016

 • Nye regler for statsbudsjett og statsregnskap

  Alle statlige virksomheter må utarbeide periodiserte regnskaper foreslår et regjeringsoppnevnt utvalg. Det blir slutt på kontantprinsippet på virksomhetsnivå, men statsbudsjettet og statsregnskapet skal fortsatt utarbeides etter kontantprinsippet.

  30.11.2015

 • Forslag til ny regnskapslov

  Regnskapslovutvalget har utarbeidet forslag til ny regnskapslov. Forslaget innebærer betydelige endringer. Grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk blir borte. Utvalget følger opp forslaget fra Norsk RegnskapsStiftelse om en norsk regnskapsstandard i tråd med IFRS for SMEs for foretak med alminnelig regnskapsplikt.

  26.06.2015

 • Søknad om avvikende regnskapsår

  Regnskapspliktige som ikke omfattes av de konkrete unntakene i regnskapsloven § 1-7 første ledd må søke Skattedirektoratet om dispensasjon for å kunne benytte avvikende regnskapsår.

  07.05.2015

 • Pensjonskalkulator

  Beregninger av oppsatt alderspensjon, AFP og løpende livsvarig pensjon kan foretas på vår pensjonskalkulator. Revisorforeningens pensjonskalkulator beregner kontantverdi på selskapets pensjonsforpliktelser.

  17.12.2014

 • Papirfritt årsregnskap

  Årsregnskapet bør kunne signeres elektronisk. Styre- og generalforsamlingsprotokoller bør kunne føres elektronisk. Revisorforeningen ønsker å fjerne hindere for bruk av elektroniske løsninger i regnskaps- og selskapslovgivningen.

  10.06.2014

 • Usikkerhet om fortsatt drift

  Ved vesentlig usikkerhet om fortsatt drift, må det redegjøres for usikkerheten i note. Det er ikke tilstrekkelig kun å gi slik redegjørelse i årsberetningen.

  03.03.2011

 • 2001-116 Avskrivninger på forretningsbygg

  Som følge av at den skattemessige avskrivningssatsen på forretningsbygg for 2000 er satt til 0%, har Servicekontoret mottatt en rekke forespørsler om hvorvidt regnskapsmessige avskrivninger på forretningsbygg kan unnlates. Det har i den forbindelse blitt argumentert med at markedsverdien på bygget er høyere enn balanseført verdi.

  22.11.2007

 • 1999-61 Ny regnskapslov – finansieringsutgifter ved tilvirkning av anleggsmidler

  Ny regnskapslov har trådt i kraft. Etter initiativ fra flere hold er det etablert en arbeidsgruppe for å avgi uttalelser på enkelte områder hvor rettstilstanden av ulike årsaker ikke er klar. I dette sirkulæret gjøres rede for Arbeidsgruppens uttalelse om regnskapsføring av finansieringsutgifter ved tilvirkning av anleggsmidler.

  21.11.2007

 • Innsendingsplikt til Regnskapsregisteret

  Det minnes om at de aller fleste årsregnskapspliktige fra og med 2005 har hatt plikt til å sende inn årsregnskapet m.v. til Regnskapsregisteret. For NUFer må både filialregnskapet og regnskapet for det utenlandske foretaket sendes inn uavhengig av størrelse.

  14.02.2006