Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Regnskap

 • Varsel i Altinn - spørreundersøkelse

  Altinn arbeider med å etablere felles retningslinjer for varsling til regnskapsførere og revisorer. De ønsker nå hjelp fra revisorer og regnskapsførere til å svare på noen spørsmål.

  20.11.2017

 • Innspill til Finanskomiteen om regnskapslov

  Revisorforeningen mener det er positivt at Finanskomiteen raskt følger opp proposisjonen om endringer i regnskapsloven slik at de foreslåtte forenklingene kan bli gjeldende allerede for regnskapsåret 2017. Revisorforeningen har samtidig ytret misnøye med den manglende fremdriften vedrørende de øvrige delene av regnskapslovutredningen.

  03.11.2017

 • Revisorforeningen i Finanskomitéen

  Revisorforeningen har deltatt på høringen i Finanskomitéen om stats- og nasjonalbudsjettforslagene. Fremdriften på regnskapslovarbeidet, avvikende regnskapsår, og arbeidende kapital og formuesskatt ble drøftet.

  23.10.2017

 • Regnskapsregisteret 2017

  Regnskapsregisteret opplyser at de i år har god kapasitet på mottak og registrering av årsregnskap.

  20.07.2017

 • Endringer i regnskapsloven

  Regjeringen følger opp enkelte av forenklingsforslagene i regnskapslovutredningene. Kravet til årsberetning fjernes for små foretak, samt at kravene til åpningsbalanse oppheves for alle aksjeselskaper. Mange av lovutvalgets forslag er imidlertid ikke fulgt opp i denne omgang og det er uvisst om og når regjeringen kommer tilbake til dette.

  21.06.2017

 • Møte om prinsipper for noteopplysninger

  Norsk RegnskapsStiftelse og EFRAG inviterer til rundebordskonferanse om IASBs nye diskusjonsnotat om prinsipper for noteopplysninger som er på høring.

  16.05.2017

 • ESMAs årsrapport for 2016

  I årsrapporten oppsummerer den europeiske tilsynsmyndigheten, ESMA, blant annet tilsynet med og kontroll av den finansielle rapporteringen for IFRS-rapporterende foretak i EU/EØS i 2016.

  19.04.2017

 • Statlig regnskap i endring

  Norge er blant de få land som ikke har endret regnskapsprinsipp til periodiserte regnskaper i OECD. 75 % av OECD-landene har nå gått bort fra kontantprinsippet.

  26.03.2017

 • Forslag til ny stiftelseslov

  Revisorforeningen støtter i all hovedsak utvalgets forslag til ny stiftelseslov, og mener vurderingene er godt begrunnet.

  31.01.2017

 • Land-for-land-rapportering

  Finansdepartementet har vedtatt endringer i land-for-land-rapportering (LLR). Rapporteringspliktige skal oppgi flere nøkkelopplysninger om sin virksomhet og skattemessige forhold.

  23.12.2016

 • Endringer i årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak

  Finansdepartementet har fastsatt nye regler om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak fra 1. januar 2017. Endringene innebærer en forenkling av kravene til rapportering, og skal bidra til større effektivitet og mer like krav til rapportering i likeartede foretak.

  14.12.2016

 • Nye mva-koder

  Ny skattemelding for merverdiavgift fører til behov for nye MVA-koder.

  12.12.2016

 • Tvangsmulkt

  Tvangsmulkt kan ilegges skattepliktige og oppgavepliktige fra 1. januar 2017 dersom pliktige opplysninger ikke leveres i tide.

  12.12.2016

 • Samfunnsansvar - rapporteringskrav

  Accountancy Europe (tidligere FEE) har utarbeidet en modell til bruk for foretak som skal rapportere om ikke-finansielle forhold. Modellen kan benyttes som veiledning til hva som bør inkluderes. Det bør være fokus på rapportering av det som er av vesentlig betydning.

  02.12.2016

 • Høringssvar- Forslag om endring av forskrift om land-for-land-rapportering

  Revisorforeningen støtter i det vesentligste Finansdepartementets forslag til endring av LLR-forskriften om at de rapporteringspliktige må rapportere flere nøkkelopplysninger om sin virksomhet og skatteopplysninger. Vi mener likevel det er behov for en overordnet drøftelse av nye krav til selskapsinformasjon generelt og tiltak mot flytting av skattekostnader, slik at endringene kan skje samordnet.

  30.11.2016

 • Utredning om regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv.

  I delutredning 2 behandler Regnskapslovutvalget bl.a. krav til presentasjon av opplysninger om ikke-finansielle forhold, avvikende regnskapsår, delårsrapportering, språk og regnskapsvaluta m.m. Utredningen er sendt på høring med frist 17. november 2016.

  24.06.2016

 • Nye regler for statsbudsjett og statsregnskap

  Alle statlige virksomheter må utarbeide periodiserte regnskaper foreslår et regjeringsoppnevnt utvalg. Det blir slutt på kontantprinsippet på virksomhetsnivå, men statsbudsjettet og statsregnskapet skal fortsatt utarbeides etter kontantprinsippet.

  30.11.2015

 • Forslag til ny regnskapslov

  Regnskapslovutvalget har utarbeidet forslag til ny regnskapslov. Forslaget innebærer betydelige endringer. Grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk blir borte. Utvalget følger opp forslaget fra Norsk RegnskapsStiftelse om en norsk regnskapsstandard i tråd med IFRS for SMEs for foretak med alminnelig regnskapsplikt.

  26.06.2015

 • Søknad om avvikende regnskapsår

  Regnskapspliktige som ikke omfattes av de konkrete unntakene i regnskapsloven § 1-7 første ledd må søke Skattedirektoratet om dispensasjon for å kunne benytte avvikende regnskapsår.

  07.05.2015

 • Pensjonskalkulator

  Beregninger av oppsatt alderspensjon, AFP og løpende livsvarig pensjon kan foretas på vår pensjonskalkulator. Revisorforeningens pensjonskalkulator beregner kontantverdi på selskapets pensjonsforpliktelser.

  17.12.2014

 • Papirfritt årsregnskap

  Årsregnskapet bør kunne signeres elektronisk. Styre- og generalforsamlingsprotokoller bør kunne føres elektronisk. Revisorforeningen ønsker å fjerne hindere for bruk av elektroniske løsninger i regnskaps- og selskapslovgivningen.

  10.06.2014

 • Usikkerhet om fortsatt drift

  Ved vesentlig usikkerhet om fortsatt drift, må det redegjøres for usikkerheten i note. Det er ikke tilstrekkelig kun å gi slik redegjørelse i årsberetningen.

  03.03.2011

 • 2001-116 Avskrivninger på forretningsbygg

  Som følge av at den skattemessige avskrivningssatsen på forretningsbygg for 2000 er satt til 0%, har Servicekontoret mottatt en rekke forespørsler om hvorvidt regnskapsmessige avskrivninger på forretningsbygg kan unnlates. Det har i den forbindelse blitt argumentert med at markedsverdien på bygget er høyere enn balanseført verdi.

  22.11.2007

 • 1999-61 Ny regnskapslov – finansieringsutgifter ved tilvirkning av anleggsmidler

  Ny regnskapslov har trådt i kraft. Etter initiativ fra flere hold er det etablert en arbeidsgruppe for å avgi uttalelser på enkelte områder hvor rettstilstanden av ulike årsaker ikke er klar. I dette sirkulæret gjøres rede for Arbeidsgruppens uttalelse om regnskapsføring av finansieringsutgifter ved tilvirkning av anleggsmidler.

  21.11.2007

 • Innsendingsplikt til Regnskapsregisteret

  Det minnes om at de aller fleste årsregnskapspliktige fra og med 2005 har hatt plikt til å sende inn årsregnskapet m.v. til Regnskapsregisteret. For NUFer må både filialregnskapet og regnskapet for det utenlandske foretaket sendes inn uavhengig av størrelse.

  14.02.2006