Regnskapsføring til kontinuitet eller virkelig verdi?

Revisorforeningen har fått spørsmål fra flere medlemmer om hvorvidt regnskapsføring av tingsinnskuddet skal skje til kontinuitet eller virkelig verdi når det etableres et holdingselskap i medhold av overgangsregel E til skatteloven § 2-38.

Publisert:

Aksjelovens og allmennaksjelovens utgangspunkt er ifølge § 2-7 at eiendeler som selskapet mottar som aksjeinnskudd skal vurderes til virkelig verdi på dato for åpningsbalansen. Dersom det følger av regnskapsloven skal imidlertid innskuddet videreføres til balanseførte verdier.

Transaksjoner skal etter regnskapslovens transaksjonsprinsipp regnskapsføres til virkelig verdi. Det skal foretas kontinuitetsgjennomskjæring dersom transaksjonen ikke er økonomisk reell. I hvilke tilfeller det skal foretas kontinuitetsgjennomskjæring er et vanskelig spørsmål.

Når en person stifter et aksjeselskap med tingsinnskudd (for eksempel skyter inn bygg, bil etc.) blir tingsinnskuddet vurdert til virkelig verdi. Et spørsmål er hvorvidt den økonomiske realiteten er annerledes dersom en person stifter et aksjeselskap med tingsinnskudd hvor tingsinnskuddet kun utgjør aksjer i et annet selskap og evt. kontanter, noe som vil være situasjonen etter overgangsregel E. Det kan hevdes at personens risiko og kontroll over aksjene som benyttes som tingsinnskudd ikke endres som følge av overføringen til det nystiftede selskapet.

Det har vært vår forståelse av god regnskapsskikk at tingsinnskudd fra personlig aksjonær kun bestående av aksjer, skal vurderes til virkelig verdi. Det har imidlertid vist seg å være uenighet i det regnskapsfaglige miljøet om dette, og vi finner det derfor nødvendig å uttrykke en viss usikkerhet knyttet til dette standpunktet. Spørsmålet er fortsatt under utredning, men det kan inntil nærmere avklaring foreligger, neppe hevdes at noen av metodene (kontinuitet eller virkelig verdi) er i strid med regnskapsloven.

Dersom kontinuitet legges til grunn oppstår det spørsmål om hvilken verdi som følger av dette standpunktet. Der en personlig skattyter har eid aksjene utenom næring, finnes det i utgangspunktet ingen balanseført verdi å videreføre. Det kan da tenkes to løsninger. Den ene er å videreføre den kostprisen skattyteren har på aksjene, (men begrenset oppad til virkelig verdi). Et annet alternativ kan være å vurdere tingsinnskuddet til balanseført verdi av egenkapitalen i det selskapet som skytes inn. Dette er også et spørsmål som vil bli nærmere utredet og hvor det foreløpig ikke finnes noen sikker konklusjon.