Overgangsregel E – en presisering

Regnskapsføring av overgangsregel E reiser stadig en rekke spørsmål, og det har vist seg ønskelig med en presisering hva gjelder overføring til eksisterende 100 % eid selskap.

Publisert:

Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven § 2-38 er omtalt i DnRS sirkulære 2005-21. Under punkt 2 diskuteres overføring av aksjer til eksisterende 100 % eid selskap, hvor det fremgår at en overføring etter overgangsregel E til eksisterende 100 % eid selskap skal skje til virkelig verdi, dersom det eksisterende selskapet ikke er tomt, men har aktivitet fra før. Denne konklusjonen kan synes noe mer kategorisk enn hva som var intensjonen. Formuleringen i tilknytning til det relevante eksemplet, tyder på det. I omtalen under eksempel 2 B er formuleringen: Risikoen for eier vil etter vårt syn ofte endres som en følge av en slik overføring. Dersom risikoen endres, taler det for at regnskapsføringen skjer til virkelig verdi.

Det kan argumenteres for at det er tilfeller hvor det synes riktig å regnskapsføre overdragelsen til kontinuitet. Eksempel på dette er en overføring som er et ledd i en omorganisering av virksomhet. NRS (D) Regnskapsføring i selskapsregnskapet av overdragelser mellom selskaper i samme konsern omhandler kontinuitetsgjennomskjæring i slike omorganiseringer. Diskusjonsnotatet omhandler imidlertid overdragelser innenfor et konsern, og ikke overdragelser som skjer mellom selskaper eid av en person som ikke er regnskapspliktig. At diskusjonsnotatet avgrenser seg til overdragelser innenfor et konsern, betyr imidlertid ikke at det ikke er relevant å se hen til diskusjonsnotatet for liknende overdrageler der eier ikke har regnskapsplikt, og således faller utenfor konsernbegrepet. Dette vil bero på en tolkning av transaksjonsprinsippet og regnskapslovens forarbeider. I de tilfeller hvor omorganiseringen av virksomhet skjer under samme kontroll, vil transaksjonsprinsippet slik det er fortolket i NRS (D) kunne tilsi kontinuitetsgjennomskjæring. Dette må imidlertid vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Som det fremgår innledningsvis i DnRS sirkulære 2005-21, hersker det ulike syn i regnskapsmiljøet på rekkevidden av kontinuitetsgjennomskjæring. Denne uenigheten gjør seg også gjeldende ved vurdering av overføring til eksisterende 100 % eid selskap hvor overføringen er et ledd i en omorganisering av virksomhet. For enkelte av disse tilfellene vil derfor både vurdering til kontinuitet og virkelig verdi kunne anses akseptabelt innenfor god regnskapsskikk.