Regjeringen øker størrelsesgrensene for små foretak

Finansdepartementet foreslår å øke grensene for små foretak i regnskapsloven med 140 prosent, fra 35 millioner kroner til 84 millioner kroner i balansesum og fra 70 millioner kroner til 168 millioner kroner i salgsinntekter.

Publisert:

Som utgangspunkt skal tersklene for balansesum og salgsinntekter etter regnskapsdirektivets nye grenser settes til henholdsvis 56 og 112 mill. kroner på grunn av inflasjonsjustering og endret kronekurs. Regnskapsdirektivet åpner imidlertid for at nasjonale myndigheter kan øke tersklene med inntil 50 prosent, og det er dette regjeringen nå velger å foreslå, i motsetning til i høringsforslaget.

Regjeringen tilkjennegir at hensynet til interessentenes behov for informasjon fra foretak som er relativt store i en norsk kontekst, trekker i motsatt retning, men legger mer vekt på hensynet til antatte besparelser og forenklinger for regnskapsavleggerene. 

Forslaget er nærmere omtalt i punkt 5.1.7 i Prop. 57 L (2023–2024). Endringer i regnskapsloven mv. (bærekraftsrapportering).

Samtidig innføres nye størrelseskategorier i regnskapsloven som følge av de nye reglene om bærekraftsrapportering. Vi får fire størrelseskategorier, mikro, små, mellomstore og store foretak og konsern:

1 Nye størrelsesgrenser.png

Foretak av allmenn interesse

Det innføres en ny definisjon i regnskapsloven § 1-6, foretak av allmenn interesse. Som foretak av allmenn interesse regnes noterte foretak, banker, kredittforetak og forsikringsforetak. Det vil si, i hovedsak foretakene som etter tidligere terminologi var omtalt som "store foretak", uansett hvor små de var i størrelse.

Som noterte foretak regnes regnskapspliktige som har utstedt omsettelige verdipapirer (aksjer, grunnfondsbevis, obligasjoner) som er tatt opp til handel på et regulert marked i EØS, jf. § 1-6 annet ledd. I Norge er verdipapirer omsatt på Oslo Børs og Euronext Expand omfattet, men ikke verdipapirer som bare er omsatt på Euronext Growth.

Det følger av § 1-6 tredje ledd at med mindre noe annet er fastsatt, skal foretak av allmenn interesse følge reglene for store foretak uavhengig av balansesum, salgsinntekter og gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret. Med mindre noe annet er fastsatt, skal morselskap i konsern hvor minst ett av selskapene i konsernet er et foretak av allmenn interesse, følge reglene for store konsern uavhengig av konsernets balansesum, salgsinntekter og gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret. 

Allmennaksjeselskaper

Allmennaksjeselskaper (ASA) vil heretter ikke ha særregler i regnskapslovgivningen, men behandles likt med aksjeselskaper regnskapsmessig.

Mikroforetak

Med mindre noe annet er fastsatt, skal mikroforetak følge reglene for små foretak, jf. § 1-5 første ledd siste setning. Foreløpig er dette bare gjort i et tilfelle. Noterte mikroforetak omfattes ikke av plikten til å utarbeide bærekraftsrapportering etter CSRD.

Konsern og morselskap i konsern

Morselskaper i konsern skal som tidligere beregne grensene på konsernnivå. Det følger av § 1-5 ellevte ledd at morselskap i mellomstore konsern, regnes som mellomstore foretak. Morselskap i store konsern, regnes som store foretak. Morselskap i små konsern, regnes bare som mikroforetak hvis vilkårene er oppfylt for konsernet. Slik er det også etter nåværende regnskapslov. Eksempelvis er ikke et morselskap som har null ansatte og null salgsinntekter små foretak eller mikroforetak dersom det er morselskap i et mellomstort eller stort konsern. Et slikt morselskap må utarbeide årsberetning, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger for foretak som ikke er små. Det må også utarbeide konsernregnskap om ikke det er omfattet av konsernregnskapsunntaket for morselskap i underkonsern i regnskapsloven § 3-7.

I konsern skal balansesum, salgsinntekter og gjennomsnittlig antall ansatte beregnes enten for konsernet sett som en enhet (konsolidert grunnlag) eller samlet for konsernet uten noen form for eliminering av konserninterne transaksjoner og mellomværende. Hvis beregningen gjøres samlet for konsernet uten elimineringer, økes grensene for balansesum og salgsinntekter med 20 prosent. Det siste alternativet er nytt, og fremgår av § 1-5 tolvte ledd.

Salgsinntekter

Regnskapsdirektivet åpner for at nasjonale myndigheter kan bestemme at der salgsinntekter ikke er relevant, skal inntekter fra andre kilder ansees som salgsinntekt når det vurderer om terskelverdiene for salgsinntekt er overskredet. I Norge innføres dette ved en bestemmelse om at inntektene fra den regnskapspliktiges hovedaktiviteter skal anses som salgsinntekt ved vurdering av om terskelverdiene er overskredet, jf. foreslått § 1-5 niende ledd. 

Toårsregelen for veksling mellom størrelseskategorier og nye grenser

Ny kategori gjelder når vilkårene er oppfylt eller ikke lenger er oppfylt to regnskapsår etter hverandre (fra og med år to).

Regnskapsloven § 1-5 åttende ledd som viderefører gjeldende regler om forsinket overgang fra og til størrelseskategorien små foretak, gjør reglene gjeldende også ved overgang mellom øvrige størrelseskategorier. Ved vurderinger av hvilken størrelseskategori et foretak tilhører etter § 1-5 åttende ledd for regnskapsår som starter etter 1. januar 2024 eller senere, skal terskelverdiene for regnskapsår som starter 1. januar 2024 eller senere legges til grunn. I vurderingene skal de nye terskelverdiene legges til grunn også for regnskapsår som startet før 1. januar 2024.

Tabell 8.1 i NOU 2023 :15 Bærekraftsrapportering illustrerer veksling mellom kategorier.

Åpenhetsloven og likestillings- og diskrimineringsloven

Størrelsesgrensene i åpenhetsloven og likestillings- og diskrimineringsloven samordnes ikke med grensen for små foretak.

Overgangsregel for regnskapsåret 2023?

Utgangspunktet i direktivet er at endringene i terskelverdiene skal gjøres gjeldende for regnskapsår som starter 1. januar 2024 eller senere. For en del av selskapene som økningen av størrelsesgrensene for små foretak får betydning for, kan 2023 være første år reglene for små foretak ikke lenger kan benyttes.

For å unngå at foretakene det gjelder må tilpasse seg regler de kun vil være pålagt å følge i ett regnskapsår, kan det etter departementets vurdering være hensiktsmessig å fastsette overgangsregler om at de økte terskelverdiene for balansesum og salgsinntekter for små foretak skal gjelde for regnskapsår som starter 1. januar 2023. Gitt at de foreslåtte lovendringene vedtas, vil departementet vurdere behovet for overgangsregler i forbindelse med ikraftsetting av lovendringene.  

Vi er usikre på om det er realistisk at departementet rekker å fastsette overgangsregler i tide til at de nye terskelverdiene kan gjelde for regnskapsåret 2023, gitt at regnskapene for 2023 skal avlegges, og generalforsamling avholdes, innen 30 juni 2024.

Signe

Haakanes

Rådgiver regnskap
917 86 520 [email protected]