Nye regler for statsbudsjett og statsregnskap

Alle statlige virksomheter må utarbeide periodiserte regnskaper foreslår et regjeringsoppnevnt utvalg. Det blir slutt på kontantprinsippet på virksomhetsnivå, men statsbudsjettet og statsregnskapet skal fortsatt utarbeides etter kontantprinsippet.

Publisert:

Utvalget har vurdert om reglene for statsbudsjett og statsregnskap fører til urasjonelle beslutninger og ineffektivitet på statlige prosjekter. Bør det være bindende, flerårige budsjettvedtak og får Stortinget god informasjon om fremtidige konsekvenser av budsjettvedtak? Utvalget har drøftet tiltak for bedre beslutningsgrunnlag og bedre styring av statlige aktiviteter.

Utvalget foreslår 

  • Periodiserte regnskaper skal utarbeides for alle statlige virksomheter etter statlige regnskapsstandarder (SRS). Dette vil gi bedre styringsinformasjon til virksomhetsledelsen, til overordnet ledelse og ikke minst til eksterne brukere av regnskapet. 
  • Det konsoliderte statsregnskapet skal fortsatt være basert på kontantprinsippet da dette var utenfor utvalgets mandat å vurdere endringer. Men det vil skje en utvikling ved at de periodiserte virksomhetsregnskapene skal innrapporteres sentralt og man skal starte et arbeid for å aggregere denne informasjonen. 
  • Utvalget har ulike syn på EPSAS-prosjektet og vil avvente endelige vedtak før man bestemmer seg om EPSAS også skal få gjennomslag for norske regnskaper. 
  • Statsbudsjettet skal fortsatt utarbeides etter kontantprinsippet. Dette var utenfor utvalgets mandat. 
  • Utvalget har ikke funnet eksempler på at ettårighet har ført til urasjonell fremdrift. Det foreslås derfor ikke flerårige budsjettvedtak. 
  • Hovedtrekkene i hvordan statsbudsjettet behandler drift og investeringer videreføres. Det foreslås ikke noe annet og tydeligere skille mellom drift og investeringer. Investeringer har i dag ikke et spesielt handikap i budsjettprosessen. Det er viktig at drifts- og vedlikeholdskostnadene knyttet til en investering er kjent før man tar beslutning om investering. Periodisering av kostnadene i virksomhetsregnskapet vil gi viktig informasjon om avskrivninger og vedlikeholdsbehovet i statlig sektor. 
  • Utvalget har ikke funnet eksempler på urasjonell fremdrift på grunn av budsjettsystemet. Det største problemet for rasjonell fremdrift er planleggingssystemet i vei- og jernbanesektoren. Det bør utarbeides et system for kostnadsstyrt prosjektplanlegging for mer rasjonell fremdrift for investeringsprosjekter.