Om revisors uttalelse i revisjonsberetningen om rapporten om betalinger til myndigheter

Revisorforeningen har spurt Finansdepartementet om hvordan revisor skal uttale seg i om land-for-land-rapporten til store oljeselskaper mv.

Publisert:

Land-for-land-rapporten og revisjonsberetningen

Store selskaper i utvinningsindustrien og skogsdrift innen ikke-beplantet skog  skal hvert år utarbeide en rapport om betalinger til myndigheter, jf. regnskapsloven § 3-3d. Revisor skal uttale seg om land-for-land rapporten i revisjonsberetningen iht revisorloven § 9-7 tredje ledd. Omtalen i forarbeidene til loven og EØS-reglene på området, har gjort det usikkert hvordan revisor nærmere bestemt skal uttale seg.

Finansdepartementets avklaring

Finansdepartementet legger til grunn at revisor skal gi uttalelse som angitt i revisorloven § 9-7 annet ledd bokstav f) og g) om informasjon foretaket har publisert ihht. regnskapsloven § 3-3d, jf. revisorloven § 9-7 tredje ledd.

Det vil si at revisor i revisjonsberetningen skal:

f) uttale seg om land-for-land-rapporten etter revisors mening er konsistent med årsregnskapet og om rapporten inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav, og 

g) basert på kunnskapen opparbeidet gjennom revisjonen av årsregnskapet angi om det er avdekket vesentlig feilinformasjon i land-for-land-rapporten og opplyse om arten av slik feilinformasjon

Uklarheten

Det følger av revisorloven § 9-7 tredje ledd, jf. henvisningen til regnskapsloven § 3-3d, at revisor skal uttale seg om rapporten om betalinger til myndigheter er konsistent med årsregnskapet og om den inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav, og angi om det, basert på kunnskapen opparbeidet gjennom revisjonen av årsregnskapet, er avdekket vesentlig feilinformasjon i rapporten om betalinger til myndigheter og opplyse om arten av slik feilinformasjon.

Revisorforeningen påpekte at de relevante EU-direktivene ikke krever at revisor skal uttale seg om rapporten om betalinger til myndigheter. Se regnskapsdirektivet (direktiv 2013/34/EU) artikkel 34 og 41 til 45 og revisjonsdirektivet (direktiv 2006/43/EF) artikkel 28. Videre påpekte Revisorforeningen at omtalen i Prop. 37LS (2019-2020) om ny revisorlov pkt. 15.1.5.2 kan også leses slik at hensikten har vært den samme som i de relevante EU-direktivene.

Revisors konklusjon

Revisors konklusjon om øvrig informasjon vises da for eksempel slik, se spesielt understrekningen:

"Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen 

    • er konsistent med årsregnskapet og
    • inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav

Vår uttalelse om årsberetningen gjelder tilsvarende for redegjørelser om foretaksstyring og samfunnsansvar og for rapportering om betalinger til myndigheter m.v.