Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Revisjon

 • Ny personvernlovgivning

  Vi har inngitt høringssvar til departementets høring om ny personopplysningslov.

  17.10.2017

 • Ny revisorlov på høring

  Finansdepartementet har sendt NOU 2017: 15 med forslag til ny revisorlov på høring med frist 4. desember 2017.

  05.09.2017

 • Rentebegrensningsreglene foreslås endret

  For konsernselskaper har Finansdepartementet forslått å utvide rentebegrensningsregelen til også å gjelde eksterne renter. Revisorforeningen mener at forslaget er mangelfullt utredet og at det derfor ikke bør vedtas slik det foreligger.

  02.08.2017

 • Tilsynsavgift for revisjonsforetak som ikke har omsetning fra revisjon

  En endring i systemet for utligning av tilsynsavgift, medførte at revisjonsforetak uten omsetning fra revisjon ble ilagt minstebeløpet på 4 000 kroner for 2016. Finanstilsynet vil frafalle avgiften for de som innen 1. oktober 2017 ber om at godkjenningen som revisjonsselskap blir slettet eller melder fra om at sitt enkeltpersonforetak ikke driver revisjonsvirksomhet.

  11.07.2017

 • Rundskriv om gjennomføring av EMIR

  Finanstilsynet har utgitt et nytt rundskriv om gjennomføring av EMIR. EMIR er et regelsett som i hovedtrekk omhandler tre forhold; regler for den som handler med derivater, regler for sentrale motparter i derivathandler og bestemmelser om transaksjonsregistre.

  05.07.2017

 • Forslag til ny revisjonslovgivning – en rask innføring

  Det blir en helt ny lov, mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne. Utvalget har lagt vekt på lovregler i tråd med EU-reglene og reglene i Danmark, Sverige og andre EØS-land. Særnorske krav er i hovedsak borte.

  29.06.2017

 • Forslag til ny revisjonslovgivning – en rask innføring

  Det blir en helt ny lov, mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne. Utvalget har lagt vekt på lovregler i tråd med EU-reglene og reglene i Danmark, Sverige og andre EØS-land. Særnorske krav er i hovedsak borte.

  29.06.2017

 • Revisorutdanningen

  Krav om å ha en relevant mastergrad for å få revisorgodkjenning. Utdanningen må inkludere et tilstrekkelig antall studiepoeng i kjernefag. Ikke lenger nødvendig med ett års tilleggsutdanning for MØA-kandidater.

  29.06.2017

 • Revisors oppgaver og ansvar

  God revisjonsskikk og revisjonsstandardene er fortsatt rammen for utførelse av revisjonen. Dette er understreket tydeligere i lovforslaget enn i de gjeldende reglene i revisorloven. Det er tydeliggjort at revisors rolle når det gjelder økonomisk kriminalitet og bokføring er en del av revisjonen.

  29.06.2017

 • Revisors rapportering

  Viktigheten av en internasjonalt harmonisert revisjonsberetning presiseres. Ingen særnorske tillegg. Mer relevant rapportering til styret.

  29.06.2017

 • Revisorbekreftelser

  Lovbestemte revisorbekreftelser skal omfattes av loven. Avtalte bekreftelser omfattes med mindre revisors uttalelse bare skal brukes overfor oppdragsgiver og det står i uttalelsen at loven ikke gjelder. Loven presiserer de kravene som skal gjelde for slike oppdrag.

  29.06.2017

 • Organisering av revisjonsvirksomhet

  Lovforslaget gjennomfører EU-direktivets omfattende bestemmelser, som stort sett er i tråd med ISQC1. Også revisjonsforetak blir omfattet av risikostyringsforskriften.

  29.06.2017

 • Sanksjoner etter revisorloven

  Finanstilsynet får hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr, ledelseskarantene og forbud mot å avgi revisjonsberetninger i en periode. Det kan ilegges gebyr på inntil en million kroner. Gebyr skal bare kunne ilegges revisjonsforetak.

  29.06.2017

 • Revisors erstatningsansvar og sikkerhetsstillelse

  Gjeldende rett videreføres, men med en presisering av muligheten til å lempe revisors ansvar. Utvalget går inn for å oppheve lovkrav om at revisor skal stille sikkerhet for mulig erstatningsansvar.

  29.06.2017

 • Nye personvernregler fra 2018

  EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter.

  19.05.2017

 • Grensen for revisjonsplikt

  Regjeringen har fremmet forslag om endringer i reglene om valg av revisor sammen med andre endringer i aksjeloven. Omsetningsgrensen for å kunne velge bort revisjon skal fastsettes i forskrift og ta hensyn til inflasjonsvirkningen. Det gjøres enkelte andre endringer i reglene om revisjonsplikt.

  21.04.2017

 • Stikkprøver i revisjon - tematilsyn 2016

  Finanstilsynet gjennomførte i 2016 et tematilsyn der 65 revisjonsselskaper besvarte spørsmål om interne retningslinjer og rutiner for bruk av stikkprøver. Nå foreligger rapporten.

  04.04.2017

 • Ny Hvitvaskingslov

  Revisorforeningen er opptatt av at de tiltakene myndighetene setter i verk for å hindre hvitvasking og finansiering av terrorisme ivaretar formålet på en effektiv måte. De registrerte og statsautoriserte revisorer er viktige medspillere i kampen mot slik kriminalitet. Pliktene bør også kunne ivaretas på foretaksnivået i et revisjonsselskap.

  04.04.2017

 • Sjekkliste skjemaer for fastsetting

  Sjekkliste skjemaer for fastsetting 2016 (tidligere benevnt ligningspapirer) er nå lagt ut. Sjekklistene er en av våre medlemsfordeler og er tilgjengelig for påloggede medlemmer.

  07.03.2017

 • Descartes er overtatt av Visma

  Programvareselskapet Visma overtok Descartes fra 1. mars 2017. Revisorforeningen vil fortsatt ha ansvar for det revisjonsfaglige innholdet i Descartes.

  01.03.2017

 • Forslag til ny stiftelseslov

  Revisorforeningen støtter i all hovedsak utvalgets forslag til ny stiftelseslov, og mener vurderingene er godt begrunnet.

  31.01.2017

 • Revisors signatur på konsernbidragsskjema

  Skatteforvaltningsforskriften § 8-2-6 ble endret 20. januar 2017. Ved en inkurie omfattet ikke forskriftsteksten revisors attestasjon på konsernbidragsskjema.

  24.01.2017

 • Aksjelovforenklinger og revisjonsplikt

  Revisorforeningen støtter de forenklinger som foreslås av ekspertutvalget i NOU 2016: 22. Utvalget har gått langt i å foreslå forenklinger. Vi mener ekspertutvalget har gjort fornuftige avveininger mellom ulike hensyn og forskjellige brukergruppers behov.

  10.01.2017

 • Sjekklister for regnskapsåret 2016

  Revisorforeningen har publisert oppdaterte sjekklister for årsoppgjøret 2016. Sjekklistene er en av våre medlemsfordeler og er tilgjengelig for påloggede medlemmer.

  09.01.2017

 • Momskompensasjon og sosiale boliger

  Den som søker momskompensasjon for utleie av boliger må dokumentere kravet med kommunale vedtak om innvilgelse av omsorgstjenester eller dokumenter med tilsvarende presisjonsnivå.

  23.12.2016

 • Forslag til ny hvitvaskingslov

  Hvitvaskingslovutvalget har fremmet forslag til ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Pliktene presiseres og håndhevingen av loven styrkes.

  16.12.2016

 • Endringer i årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak

  Finansdepartementet har fastsatt nye regler om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak fra 1. januar 2017. Endringene innebærer en forenkling av kravene til rapportering, og skal bidra til større effektivitet og mer like krav til rapportering i likeartede foretak.

  14.12.2016

 • Næringsoppgaven og revisor

  Skattedirektoratet har oppdatert sin melding om revisors signering av næringsoppgave og kontrolloppstilling over bokførte og innberettede lønnsopplysninger mv.

  12.12.2016

 • Samfunnsansvar - rapporteringskrav

  Accountancy Europe (tidligere FEE) har utarbeidet en modell til bruk for foretak som skal rapportere om ikke-finansielle forhold. Modellen kan benyttes som veiledning til hva som bør inkluderes. Det bør være fokus på rapportering av det som er av vesentlig betydning.

  02.12.2016

 • Ny revisjonsberetning - revisors oppgaver og plikter

  Revidert ISA 700 inneholder blant annet endringer i avsnittet om revisors oppgaver og plikter. Deler av avsnittet kan, dersom man velger ikke å inkludere det i revisjonsberetningen, tas med som et vedlegg til beretningen, eller det kan spesifikt henvises til plassering av beskrivelsen på en relevant autoritets hjemmeside.

  02.12.2016

 • Revisors informasjonsansvar

  En revisor ble i Høyesterett i november 2016, dømt til å betale et større beløp i erstatning til en sparebank etter å ha skrevet et brev til revisjonsklienten før avgivelse av revisjonsberetningen. Dommen er en påminnelse om hvor stor vekt det kan bli lagt på ulike former for uttalelser som en revisor avgir, og saken viser tydelig at de som driver revisjonsvirksomhet må vurdere forsikringsbehovet sitt nøye.

  25.11.2016

 • Endringer i revisors særattestasjoner

  Aksjelovutvalget foreslår flere endringer i revisors særattestasjoner. I tillegg slutter utvalget seg til regnskapslovutvalgets forslag om å fjerne krav til åpningsbalanser.

  21.10.2016

 • Uendret grense for revisjonsplikt

  Aksjelovutvalget foreslår ingen endring i grensen for revisjonsplikt. Små konserner unntas fra revisjonsplikt. Stiftelseslovutvalget forslår å beholde revisjonsplikt for alle stiftelser.

  21.10.2016

 • Kontantvederlag for store beløp bør forbys

  Revisorforeningen mener at et forbud mot å motta vederlag i form av store kontantbeløp vil være et godt egnet og kostnadseffektivt tiltak for å hindre hvitvasking og skatteunndragelser.

  19.04.2016

 • Revisor- og regnskapsførerlovutvalget er oppnevnt

  – Regjeringen har nedsatt lovutvalget som skal utrede ny revisorlov og regnskapsførerloven. Utvalget vil legge premisser av stor betydning for de rammene vår bransje skal forholde seg til i mange år fremover, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

  02.10.2015

 • Forenklet revisorkontroll

  Her finner du eksempler og revisjonsstandardene knyttet til oppgaven forenklet revisorkontroll.

  09.01.2015

 • Revisjon av årsregnskap

  Her finner du veiledninger, eksempler, sjekklister og revisjonsstandarder knyttet til oppgaven revisjon av årsregnskap.

  12.12.2014

 • Revisjon av deler av regnskap

  Her finner du veiledninger, eksempler og revisjonsstandarder knyttet til oppgaven revisjon av deler av regnskap.

  12.12.2014

 • Granskers rolle i henhold til finansieringsvirksomhetsloven

  En arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra revisjonsselskapene har utarbeidet en veiledning for utøvelse av gransker rolle etter finansieringsvirksomhetsloven § 2-34. Veiledningen er gjennomgått med Finanstilsynet som er primærbruker av granskers rapport.

  13.08.2013

 • Revisjonsplikt for tidligere morselskap

  Tidligere morselskap kan fravelge revisjon dersom det på fravalgstidspunktet ikke lenger er morselskap. Vi omtaler her grensegangen ved salg av, fusjon med og avvikling av datterselskap. Vi omtaler også revisjonsplikt ved anskaffelse av nytt datterselskap.

  08.12.2011

 • Veiledning om registrering og dokumentasjon

  DnRs Revisjonskomité har utarbeidet en veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med SA 3000. Veiledningen ble godkjent av DnRs styre i januar 2010 med virkning for regnskapsår som begynner 1. januar 2010 eller senere, men vil også kunne gi nytting veiledning for revisors attestasjon i revisjonsberetningen til årsregnskap for 2009.

  12.02.2010

 • DnRs regler om etikk

  DnRs regler om etikk gir generell veiledning for etterlevelse av alle de grunnleggende etiske prinsippene: integritet, objektivitet, faglig kompetanse og tilbørlig aktsomhet, konfidensialitet og profesjonell atferd.

  01.01.2009