Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Revisjon

 • Hvitvaskingspakken - støttemateriell fra Revisorforeningen

  Revisorforeningen har utarbeidet en pakke med materiell som skal gjøre det enklere for deg som driver revisjonsvirksomhet å oppfylle alle kravene i hvitvaskingsloven og få en god struktur på tiltakene. Hvitvaskingspakken vil også langt på vei kunne brukes i et regnskapsførerfirma.

  29.10.2019

 • Attestasjoner gir bedre bærekraftsrapportering

  Det er økende etterspørsel etter god bærekraftsrapportering. Ekstern attestasjon utført av revisor reduserer risikoen for feil og unøyaktigheter i rapporteringen. Dette gir merverdi for kundene og åpner nye muligheter for revisorene.

  28.10.2019

 • Egnethetskrav for tjenestetilbydere innen virtuell valuta

  Det er innført krav om egnethet for ledere og betydelige eiere i tjenestetilbydere innen virtuell valuta. Hvis du er revisor for et slikt foretak, bør du gjøre deg kjent med de nye reglene i hvitvaskingsforskriften.

  16.10.2019

 • European Single Electronic Format fra 2020

  European Single Electronic Format (ESEF) er et felles elektronisk rapporteringsformat som alle børsnoterte foretak i EU skal utarbeide årsrapportene etter. ESEF trer i kraft i EU 1. janaur 2020. Det forventes at kravet også blir gjeldende i Norge fra samme tidspunkt.

  02.10.2019

 • Nytt engasjementsbrev for revisjonsoppdrag

  Revisorforeningen har utarbeidet et helt nytt eksempel på hvordan vi mener oppdragsavtalen mellom klient og revisor bør utformes. Det nye engasjementsbrevet er mer leservennlig og konsentrert om det som er viktig å avklare i en slik avtale.

  26.09.2019

 • Oversettelsen av ISA 540 (revidert) er nå publisert

  ISA 540 (revidert) Revisjon av regnskapsestimater og tilhørende tilleggsopplysninger samt følgeendringer i andre standarder gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 15. desember 2019 eller senere.

  18.09.2019

 • Kommuneloven med nye forskrifter

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt flere forskrifter til den nye kommuneloven som trer i kraft 1. januar 2020.

  30.06.2019

 • Nye regler for idrettslagene

  I mai ble det vedtatt nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser for idrettslagene som er tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF). Endringene gjelder fra og med regnskapsåret 2020.

  28.06.2019

 • Rapporter om bærekraft fra EUs ekspertgruppe

  EUs ekspertgruppe for finansiering av bærekraftig vekst la 18. juni 2019 fram tre rapporter. Arbeidet har sammenheng med målet om å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader celsius innen 2030.

  19.06.2019

 • Husk å søke om utsettelse

  Regnskapsfører og revisor kan søke om en måneds utsettelse på levering av skattemeldingen på vegne av inntil 10 prosent av klientmassen.

  27.05.2019

 • Revisjon og kontroll i ny kommunelov

  Revisorforeningen mener det bør stilles samme kompetansekrav til den som reviderer kommuner som til de som reviderer etter revisorloven.

  05.05.2019

 • SkatteFUNN til «kriserammede foretak»

  Vi venter på viktige avklaringer fra Skattedirektoratet om vilkårene for SkatteFUNN for «kriserammede foretak». Så langt det er mulig, bør revisor vente med å attestere SkatteFUNN-skjemaer inntil avklaring foreligger. Revisorforeningen arbeider for en rask og fornuftig avklaring i saken.

  05.04.2019

 • Momskompensasjon frivillige organisasjoner

  Fra 1.1.2019 er det innført ny forskrift for momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. I forskriften er det blant annet gjort endringer i kravene til revisjon og revisorrapport.

  05.04.2019

 • SkatteFUNN og kriserammet foretak

  Basert på sist ukes medieoppmerksomhet har Skattedirektoratet publisert en kunngjøring om at de vil justere teksten som omhandler vilkårene for SkatteFUNN-ordningen og "kriserammet" selskap.

  01.04.2019

 • Klimarisiko og norsk økonomi

  Revisorforeningen mener at bærekraftige virksomheter, finansielle markeder og økonomier er helt avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Derfor er det en viktig og naturlig del av revisors samfunnsoppdrag å bidra med vår kompetanse for å nå disse målene.

  26.03.2019

 • Høring – ISA 540 (revidert)

  Ny ISA 540 (revidert) Revisjon av regnskapsestimater og tilhørende tilleggsopplysninger øker fokuset på profesjonell skepsis, tar hensyn til endret revisjonsrisiko ved økt kompleksitet og har en innebygd skalering.

  25.03.2019

 • Finanstilsynets Årsmelding for 2018

  De største revisjonsselskapene er dominerende i markedet, men det er fortsatt mange små aktører. Finanstilsynets tilbakekall av revisorgodkjenninger har ligget på et jevnt lavt nivå over flere år.

  22.03.2019

 • Sjekkliste skjemaer for fastsetting mv.

  Sjekklisten «skjemaer for fastsetting av formues- og inntektsskatt 2018» er nå klar. Sjekklistene for stiftelse, avvikling, kapitalforhøyelse og beregning av utbytteramme er oppdatert.

  22.02.2019

 • Behov for klargjøring i ny fjellov

  Revisorforeningen har avgitt høringssvar til den delen av lovforslaget som omhandler kapitalforvalting, kontroll og rapportering. Vi mener det er behov for klargjøringer.

  17.02.2019

 • Sjekklister for regnskapsåret 2018

  Revisorforeningen har publisert oppdaterte sjekklister for regnskapsåret 2018. Sjekklistene er en av våre medlemsfordeler og er tilgjengelig for påloggede medlemmer.

  18.01.2019

 • Ny plan for bachelor-studiet

  Universitets- og høgskolerådets (UHR) fagstrategiske enhet UHR-Økonomi og administrasjon (UHR-ØA) har vedtatt en ny rådgivende plan for Bachelor i Økonomi og administrasjon (BØA).

  20.12.2018

 • Vurderer å legge Altinn under Difi

  Regjeringen vurderer Altinns fremtidige plassering. Et av alternativene er flytting ut fra Brønnøysundregistrene til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

  04.12.2018

 • Forenklet revisorkontroll

  Her finner du eksempler og revisjonsstandardene knyttet til oppgaven forenklet revisorkontroll.

  01.10.2018

 • Revisjon av årsregnskap

  Her finner du veiledninger, eksempler, sjekklister og revisjonsstandarder knyttet til oppgaven revisjon av årsregnskap.

  01.10.2018

 • Revisjon av deler av regnskap

  Her finner du veiledninger, eksempler og revisjonsstandarder knyttet til oppgaven revisjon av deler av regnskap.

  01.10.2018

 • Revisjon i kommuner

  Kommuner og fylkeskommuner kan fritt velge revisjonsordning – offentlig eller privat.

  01.10.2018

 • Kvalitet er grunnleggende

  Revisorer leverer tillit. Høy kvalitet er en forutsetning for å være revisor. Gjennom systematisk kontroll påses det at krav og forventninger etterleves.

  01.10.2018

 • Slik bruker du revisor

  Mange bedriftseiere og styrer ser nytten av å ha ekstern revisjon, men hvordan bør du nytte deg av tjenestene en revisor tilbyr?

  17.09.2018

 • Bransjenorm GDPR for revisorer

  Revisorforeningens bransjenorm for behandling av personopplysninger i revisjonsbransjen er sendt til Datatilsynet for godkjenning. Utkastet til bransjenorm vil være veiledende for bransjen også før Datatilsynet har gitt sin godkjenning.

  10.09.2018

 • Ny kommunelov foreslås

  I regjeringens forslag til ny kommunelov foreslås det enkelte endringer for regnskapsrapportering og revisjon. Det er imidlertid ikke tatt opp til diskusjon å gjøre større prinsipielle endringer.

  19.03.2018

 • Datering, signering og avgivelse av revisjonsberetningen

  Spørsmål om signering og datering av revisjonsberetningen har igjen blitt aktualisert i forbindelse med økt bruk av elektronisk signatur. Spesielt har ulike problemstillinger som oppstår på grunn av elektroniske signaturløsningers sporbare tidsstempling vært mye diskutert. Vi vil i denne artikkelen forsøke å klargjøre disse problemstillingene.

  16.02.2018

 • Revisorforeningen har avgitt høringssvar til ny revisorlov

  Revisorforeningen mener at tittelen statsautorisert revisor bør være forbeholdt revisorer som har fullført en relevant mastergrad eller det tidligere høyere revisorstudiet. Det bør fortsatt være tillatt med skatterådgivning til revisjonsklienter som er foretak av allmenn interesse. Revisors erstatningsansvar bør begrenses for å styrke styremedlemmenes og daglig leders insentiver til å sikre at regnskapet blir riktig.

  05.12.2017

 • Revisjonsoppgaver fra bankene

  I desember sender ofte revisor forespørsel til klientens banker for å få oversendt revisjonsoppgave. Vi ser nå at det er flere typer løsninger på marked som bidrar til en mer effektiv måte for revisor å få tilgang til revisjonsoppgavene.

  05.12.2017

 • Tilsynsavgift for revisjonsforetak som ikke har omsetning fra revisjon

  En endring i systemet for utligning av tilsynsavgift, medførte at revisjonsforetak uten omsetning fra revisjon ble ilagt minstebeløpet på 4 000 kroner for 2016. Finanstilsynet vil frafalle avgiften for de som innen 1. oktober 2017 ber om at godkjenningen som revisjonsselskap blir slettet eller melder fra om at sitt enkeltpersonforetak ikke driver revisjonsvirksomhet.

  11.07.2017

 • Forslag til ny revisjonslovgivning – en rask innføring

  Det blir en helt ny lov, mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne. Utvalget har lagt vekt på lovregler i tråd med EU-reglene og reglene i Danmark, Sverige og andre EØS-land. Særnorske krav er i hovedsak borte.

  29.06.2017

 • Forslag til ny revisjonslovgivning – en rask innføring

  Det blir en helt ny lov, mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne. Utvalget har lagt vekt på lovregler i tråd med EU-reglene og reglene i Danmark, Sverige og andre EØS-land. Særnorske krav er i hovedsak borte.

  29.06.2017

 • Revisorutdanningen

  Krav om å ha en relevant mastergrad for å få revisorgodkjenning. Utdanningen må inkludere et tilstrekkelig antall studiepoeng i kjernefag. Ikke lenger nødvendig med ett års tilleggsutdanning for MØA-kandidater.

  29.06.2017

 • Revisors oppgaver og ansvar

  God revisjonsskikk og revisjonsstandardene er fortsatt rammen for utførelse av revisjonen. Dette er understreket tydeligere i lovforslaget enn i de gjeldende reglene i revisorloven. Det er tydeliggjort at revisors rolle når det gjelder økonomisk kriminalitet og bokføring er en del av revisjonen.

  29.06.2017

 • Revisors rapportering

  Viktigheten av en internasjonalt harmonisert revisjonsberetning presiseres. Ingen særnorske tillegg. Mer relevant rapportering til styret.

  29.06.2017

 • Revisorbekreftelser

  Lovbestemte revisorbekreftelser skal omfattes av loven. Avtalte bekreftelser omfattes med mindre revisors uttalelse bare skal brukes overfor oppdragsgiver og det står i uttalelsen at loven ikke gjelder. Loven presiserer de kravene som skal gjelde for slike oppdrag.

  29.06.2017

 • Organisering av revisjonsvirksomhet

  Lovforslaget gjennomfører EU-direktivets omfattende bestemmelser, som stort sett er i tråd med ISQC1. Også revisjonsforetak blir omfattet av risikostyringsforskriften.

  29.06.2017

 • Sanksjoner etter revisorloven

  Finanstilsynet får hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr, ledelseskarantene og forbud mot å avgi revisjonsberetninger i en periode. Det kan ilegges gebyr på inntil en million kroner. Gebyr skal bare kunne ilegges revisjonsforetak.

  29.06.2017

 • Revisors erstatningsansvar og sikkerhetsstillelse

  Gjeldende rett videreføres, men med en presisering av muligheten til å lempe revisors ansvar. Utvalget går inn for å oppheve lovkrav om at revisor skal stille sikkerhet for mulig erstatningsansvar.

  29.06.2017

 • Descartes er overtatt av Visma

  Programvareselskapet Visma overtok Descartes fra 1. mars 2017. Revisorforeningen vil fortsatt ha ansvar for det revisjonsfaglige innholdet i Descartes, men spørsmål og support skal rettes direkte til Visma Descartes.

  01.03.2017

 • Revisors tjenester

  Revisors hovedoppgave er å bekrefte årsregnskapet. Dette er likevel bare en liten del av de tjenester revisor tilbyr. 

  23.01.2015

 • Slik bruker du revisor

  Hvordan bruke revisor på best mulig måte for virksomheten? Hva kan du gjøre og ikke gjøre? Nedenfor finner du noen god råd om fornuftig bruk av din revisor – en bruksanvisning om du vil.

  02.12.2014

 • Revisjon gir tillit

  I Norge er transaksjonskostnadene mellom næringsdrivende svært lave, trolig de laveste i verden. Slik er det fordi vi har høy tillit til hverandre. Tillit bidrar til at prosesser glir enklere, raskere og at de samfunnsøkonomiske kostnadene blir mindre.

  02.12.2014

 • Granskers rolle i henhold til finansieringsvirksomhetsloven

  En arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra revisjonsselskapene har utarbeidet en veiledning for utøvelse av gransker rolle etter finansieringsvirksomhetsloven § 2-34. Veiledningen er gjennomgått med Finanstilsynet som er primærbruker av granskers rapport.

  13.08.2013

 • Veiledning om registrering og dokumentasjon

  DnRs Revisjonskomité har utarbeidet en veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med SA 3000. Veiledningen ble godkjent av DnRs styre i januar 2010 med virkning for regnskapsår som begynner 1. januar 2010 eller senere, men vil også kunne gi nytting veiledning for revisors attestasjon i revisjonsberetningen til årsregnskap for 2009.

  12.02.2010

 • Etiske regler for revisorer

  Revisorforeningens medlemmer forutsettes å etterleve det internasjonale etiske regelverket for revisorer innenfor rammen av norsk lovgivning.

  01.01.2009