Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Revisjon

 • Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

  Finansdepartementet foreslår en ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Forslaget innebærer i stor grad en videreføring av gjeldende rett, men også en innstramming av reglene på sentrale punkter.

  16.02.2018

 • Datering, signering og avgivelse av revisjonsberetningen

  Spørsmål om signering og datering av revisjonsberetningen har igjen blitt aktualisert i forbindelse med økt bruk av elektronisk signatur. Spesielt har ulike problemstillinger som oppstår på grunn av elektroniske signaturløsningers sporbare tidsstempling vært mye diskutert. Vi vil i denne artikkelen forsøke å klargjøre disse problemstillingene.

  16.02.2018

 • Skatteetaten skal tettere på transaksjonene

  Skatteetaten skal benytte de mulighetene digitalisering gir for å komme tettere på de skattepliktiges transaksjoner og innhente mer informasjon i sanntid. Samtidig må potensialet for forenklinger realiseres og tilliten til Skatteetaten opprettholdes.

  07.02.2018

 • Sjekklister for regnskapsåret 2017

  Revisorforeningen har publisert oppdaterte sjekklister for årsoppgjøret 2017. Sjekklistene er en av våre medlemsfordeler og er tilgjengelig for påloggede medlemmer.

  19.01.2018

 • Kontantforbudet i hvitvaskingsloven

  Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse om noen av problemstillingene rundt forbudet for forhandlere av gjenstander mot å motta kr 40 000 eller mer i kontanter.

  19.01.2018

 • Personvernreglene for revisorer

  I forbindelse med de nye personvernreglene (GDPR) som trer i kraft 25. mai 2018, arbeider Revisorforeningen med en veiledning på hva dette vil bety for revisorene. I tillegg har vi startet arbeidet med å utarbeide en bransjenorm for revisjonsbransjen. I denne forbindelse er det avholdt et møte med Datatilsynet.

  05.01.2018

 • Eksempelsamling revisjonsberetninger

  Eksempelsamlingen for revisjonsberetninger er nå oppdatert. Endringene kommer som følge av at små foretak ikke lenger har plikt til å utarbeide årsberetning.

  03.01.2018

 • Endringer i regnskapsloven endelig vedtatt

  I statsråd 15. desember 2017 ble Stortingets vedtak til lov om endringer i regnskapsloven mv. sanksjonert. Vedtaket innebærer blant annet bortfall av krav til årsberetning for små foretak og krav i aksjelovene til åpningsbalanser.

  18.12.2017

 • Tidspunkt for fravalg av revisjon

  Enkelte aksjeselskap kan velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres. For at dette skal kunne gjelde for inneværende år, må beslutning være fattet av generalforsamlingen innen 31.12, og melding om dette må være mottatt i Foretaksregisteret senest 15. januar året etter.

  11.12.2017

 • Revisorforeningen har avgitt høringssvar til ny revisorlov

  Revisorforeningen mener at tittelen statsautorisert revisor bør være forbeholdt revisorer som har fullført en relevant mastergrad eller det tidligere høyere revisorstudiet. Det bør fortsatt være tillatt med skatterådgivning til revisjonsklienter som er foretak av allmenn interesse. Revisors erstatningsansvar bør begrenses for å styrke styremedlemmenes og daglig leders insentiver til å sikre at regnskapet blir riktig.

  05.12.2017

 • Revisjonsoppgaver fra bankene

  I desember sender ofte revisor forespørsel til klientens banker for å få oversendt revisjonsoppgave. Vi ser nå at det er flere typer løsninger på marked som bidrar til en mer effektiv måte for revisor å få tilgang til revisjonsoppgavene.

  05.12.2017

 • Evaluering av land-for-land rapportering

  Revisorforeningen mener at åpenhet er viktig. Rapporteringsplikten er i dag begrenset til utvinningsindustrien eller skogdrift innen ikke-beplantet skog. For å skape større åpenhet rundt uønsket skattetilpasning mener Revisorforeningen at forskriften bør gjelde for alle store foretak uavhengig av bransje.

  04.12.2017

 • Ny personvernlovgivning

  Vi har inngitt høringssvar til departementets høring om ny personopplysningslov.

  17.10.2017

 • Ny revisorlov på høring

  Finansdepartementet har sendt NOU 2017: 15 med forslag til ny revisorlov på høring med frist 4. desember 2017.

  05.09.2017

 • Rentebegrensningsreglene foreslås endret

  For konsernselskaper har Finansdepartementet forslått å utvide rentebegrensningsregelen til også å gjelde eksterne renter. Revisorforeningen mener at forslaget er mangelfullt utredet og at det derfor ikke bør vedtas slik det foreligger.

  02.08.2017

 • Tilsynsavgift for revisjonsforetak som ikke har omsetning fra revisjon

  En endring i systemet for utligning av tilsynsavgift, medførte at revisjonsforetak uten omsetning fra revisjon ble ilagt minstebeløpet på 4 000 kroner for 2016. Finanstilsynet vil frafalle avgiften for de som innen 1. oktober 2017 ber om at godkjenningen som revisjonsselskap blir slettet eller melder fra om at sitt enkeltpersonforetak ikke driver revisjonsvirksomhet.

  11.07.2017

 • Rundskriv om gjennomføring av EMIR

  Finanstilsynet har utgitt et nytt rundskriv om gjennomføring av EMIR. EMIR er et regelsett som i hovedtrekk omhandler tre forhold; regler for den som handler med derivater, regler for sentrale motparter i derivathandler og bestemmelser om transaksjonsregistre.

  05.07.2017

 • Forslag til ny revisjonslovgivning – en rask innføring

  Det blir en helt ny lov, mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne. Utvalget har lagt vekt på lovregler i tråd med EU-reglene og reglene i Danmark, Sverige og andre EØS-land. Særnorske krav er i hovedsak borte.

  29.06.2017

 • Forslag til ny revisjonslovgivning – en rask innføring

  Det blir en helt ny lov, mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne. Utvalget har lagt vekt på lovregler i tråd med EU-reglene og reglene i Danmark, Sverige og andre EØS-land. Særnorske krav er i hovedsak borte.

  29.06.2017

 • Revisorutdanningen

  Krav om å ha en relevant mastergrad for å få revisorgodkjenning. Utdanningen må inkludere et tilstrekkelig antall studiepoeng i kjernefag. Ikke lenger nødvendig med ett års tilleggsutdanning for MØA-kandidater.

  29.06.2017

 • Revisors oppgaver og ansvar

  God revisjonsskikk og revisjonsstandardene er fortsatt rammen for utførelse av revisjonen. Dette er understreket tydeligere i lovforslaget enn i de gjeldende reglene i revisorloven. Det er tydeliggjort at revisors rolle når det gjelder økonomisk kriminalitet og bokføring er en del av revisjonen.

  29.06.2017

 • Revisors rapportering

  Viktigheten av en internasjonalt harmonisert revisjonsberetning presiseres. Ingen særnorske tillegg. Mer relevant rapportering til styret.

  29.06.2017

 • Revisorbekreftelser

  Lovbestemte revisorbekreftelser skal omfattes av loven. Avtalte bekreftelser omfattes med mindre revisors uttalelse bare skal brukes overfor oppdragsgiver og det står i uttalelsen at loven ikke gjelder. Loven presiserer de kravene som skal gjelde for slike oppdrag.

  29.06.2017

 • Organisering av revisjonsvirksomhet

  Lovforslaget gjennomfører EU-direktivets omfattende bestemmelser, som stort sett er i tråd med ISQC1. Også revisjonsforetak blir omfattet av risikostyringsforskriften.

  29.06.2017

 • Sanksjoner etter revisorloven

  Finanstilsynet får hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr, ledelseskarantene og forbud mot å avgi revisjonsberetninger i en periode. Det kan ilegges gebyr på inntil en million kroner. Gebyr skal bare kunne ilegges revisjonsforetak.

  29.06.2017

 • Revisors erstatningsansvar og sikkerhetsstillelse

  Gjeldende rett videreføres, men med en presisering av muligheten til å lempe revisors ansvar. Utvalget går inn for å oppheve lovkrav om at revisor skal stille sikkerhet for mulig erstatningsansvar.

  29.06.2017

 • Nye personvernregler fra 2018

  EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter.

  19.05.2017

 • Grensen for revisjonsplikt

  Regjeringen har fremmet forslag om endringer i reglene om valg av revisor sammen med andre endringer i aksjeloven. Omsetningsgrensen for å kunne velge bort revisjon skal fastsettes i forskrift og ta hensyn til inflasjonsvirkningen. Det gjøres enkelte andre endringer i reglene om revisjonsplikt.

  21.04.2017

 • Stikkprøver i revisjon - tematilsyn 2016

  Finanstilsynet gjennomførte i 2016 et tematilsyn der 65 revisjonsselskaper besvarte spørsmål om interne retningslinjer og rutiner for bruk av stikkprøver. Nå foreligger rapporten.

  04.04.2017

 • Ny Hvitvaskingslov

  Revisorforeningen er opptatt av at de tiltakene myndighetene setter i verk for å hindre hvitvasking og finansiering av terrorisme ivaretar formålet på en effektiv måte. De registrerte og statsautoriserte revisorer er viktige medspillere i kampen mot slik kriminalitet. Pliktene bør også kunne ivaretas på foretaksnivået i et revisjonsselskap.

  04.04.2017

 • Sjekkliste skjemaer for fastsetting

  Sjekkliste skjemaer for fastsetting 2016 (tidligere benevnt ligningspapirer) er nå lagt ut. Sjekklistene er en av våre medlemsfordeler og er tilgjengelig for påloggede medlemmer.

  07.03.2017

 • Descartes er overtatt av Visma

  Programvareselskapet Visma overtok Descartes fra 1. mars 2017. Revisorforeningen vil fortsatt ha ansvar for det revisjonsfaglige innholdet i Descartes.

  01.03.2017

 • Revisor- og regnskapsførerlovutvalget er oppnevnt

  – Regjeringen har nedsatt lovutvalget som skal utrede ny revisorlov og regnskapsførerloven. Utvalget vil legge premisser av stor betydning for de rammene vår bransje skal forholde seg til i mange år fremover, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

  02.10.2015

 • Forenklet revisorkontroll

  Her finner du eksempler og revisjonsstandardene knyttet til oppgaven forenklet revisorkontroll.

  09.01.2015

 • Revisjon av årsregnskap

  Her finner du veiledninger, eksempler, sjekklister og revisjonsstandarder knyttet til oppgaven revisjon av årsregnskap.

  12.12.2014

 • Revisjon av deler av regnskap

  Her finner du veiledninger, eksempler og revisjonsstandarder knyttet til oppgaven revisjon av deler av regnskap.

  12.12.2014

 • Granskers rolle i henhold til finansieringsvirksomhetsloven

  En arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra revisjonsselskapene har utarbeidet en veiledning for utøvelse av gransker rolle etter finansieringsvirksomhetsloven § 2-34. Veiledningen er gjennomgått med Finanstilsynet som er primærbruker av granskers rapport.

  13.08.2013

 • Revisjonsplikt for tidligere morselskap

  Tidligere morselskap kan fravelge revisjon dersom det på fravalgstidspunktet ikke lenger er morselskap. Vi omtaler her grensegangen ved salg av, fusjon med og avvikling av datterselskap. Vi omtaler også revisjonsplikt ved anskaffelse av nytt datterselskap.

  08.12.2011

 • Veiledning om registrering og dokumentasjon

  DnRs Revisjonskomité har utarbeidet en veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med SA 3000. Veiledningen ble godkjent av DnRs styre i januar 2010 med virkning for regnskapsår som begynner 1. januar 2010 eller senere, men vil også kunne gi nytting veiledning for revisors attestasjon i revisjonsberetningen til årsregnskap for 2009.

  12.02.2010

 • DnRs regler om etikk

  DnRs regler om etikk gir generell veiledning for etterlevelse av alle de grunnleggende etiske prinsippene: integritet, objektivitet, faglig kompetanse og tilbørlig aktsomhet, konfidensialitet og profesjonell atferd.

  01.01.2009