Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Revisjon

 • Ny revisorlov er utsatt i Stortinget

  Stortinget skulle etter planen ha behandlet forslaget til ny revisorlov før sommeren. På grunn av koronakrisen er lovsaken utsatt til høsten.

  31.03.2020

 • Oppdatert SA3802 vedtatt

  Som følge av endringer i ASL/ASL § 3-8, ny ASAL § 2-10a og § 3-10 er SA3802 endret. Den oppdaterte standarden trer i kraft etter styrevedtaket i Revisorforeningen den 12.03.2020.

  13.03.2020

 • Tematilsyn hvitvaskingsloven

  Finanstilsynet gjennomfører et tilsyn med etterlevelsen av hvitvaskingsloven i revisjons- og regnskapsførerforetak.

  04.03.2020

 • Sjekklister

  Revisorforeningen har publisert oppdaterte sjekklister for bokføring, avtaler med aksjeeier mv. og skjemaer for fastsetting (skattemeldinger). Sjekklistene er en av våre medlemsfordeler og er tilgjengelig for påloggede medlemmer.

  01.03.2020

 • Rentebegrensningsregelen - revisors plikter

  Skattedirektoratet har publisert en uttalelse som omhandler revisors plikter ved godkjenning av skattyters anvendelse av den balansebaserte unntaksregelen tilknyttet rentebegrensningsregelen, jf. skatteloven § 6-41 åttende ledd.

  28.02.2020

 • Nye engasjementsbrev for revisorbekreftelser og rådgivning

  Revisorforeningen har utarbeidet helt nye eksempler på engasjementsbrev for oppdrag om revisorbekreftelser og rådgivningsoppdrag. Vi mener eksemplene vil være et godt utgangspunkt for å bestemme vilkårene for slike oppdrag. Det er imidlertid ikke noen plikt til å bruke disse eksemplene.

  13.02.2020

 • Nye hvitvaskingsrundskriv fra Finanstilsynet

  Finanstilsynet har gitt ut to nye rundskriv med veiledning om revisorers og regnskapsføreres etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Rundskrivene gir oppdatert veiledning etter kravene i hvitvaskingsloven fra 2018.

  23.12.2019

 • Endringer i hvitvaskingsreglene

  Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i hvitvaskingsloven og -forskriften, blant annet om høyrisikoland, avvikling av kundeforhold og rapporteringsplikt for samvirkeforetak som tar imot innskudd.

  18.12.2019

 • Revisorutdanningen

  Det foreslås å videreføre kravet om en mastergrad i regnskap og revisjon. Det åpnes ikke for at en mastergrad i økonomi og administrasjon kan kvalifisere.

  16.12.2019

 • Etterutdanning for revisorer

  Det blir ikke lenger krav om minste antall timer i enkeltfag. Rammen økes fra 105 til 120 timer over tre år. Alle godkjente revisorer må oppfylle kravene til etterutdanning.

  16.12.2019

 • Uavhengighetsregler for revisorer

  Det kommer nye uavhengighetsregler i tråd med EU-direktivet. Kretsen av nærstående blir vesentlig redusert. Det innføres en særnorsk karensperiode etter levering av internrevisjon. For øvrig vil de nye uavhengighetsreglene være omtrent like strenge som i dag.

  16.12.2019

 • Revisors oppgaver og ansvar

  God revisjonsskikk rammes inn av en formålsbestemmelse, presisering av de sentrale leddene i revisjonen og lovfesting av kravet til profesjonell skepsis. Det er tydeliggjort at revisors rolle når det gjelder økonomisk kriminalitet og bokføring er en del av revisjonen.

  16.12.2019

 • Revisors rapportering

  De særnorske uttalelsene i revisjonsberetningen fjernes. Rapporteringen til styret blir mer relevant.

  16.12.2019

 • Revisorbekreftelser

  Det klargjøres at alle lovbestemte revisorbekreftelser omfattes av loven. Avtalte bekreftelser omfattes med mindre revisors uttalelse bare skal brukes overfor oppdragsgiver og det står i uttalelsen at loven ikke gjelder. God revisjonsskikk, overordnede krav til uavhengighet og krav om dokumentasjon skal gjelde for slike oppdrag. Det samme gjelder kravene til skriftlig kommunikasjon med styret.

  16.12.2019

 • Sanksjoner etter revisorloven

  Finanstilsynet får hjemmel til å sanksjonere brudd på revisorloven med overtredelsesgebyr, ledelseskarantene og forbud mot å avgi revisjonsberetninger i en periode. Det kan ilegges gebyr på inntil fem million kroner for fysiske personer som bryter loven og det høyeste av ti millioner kroner og 2 pst av årsomsetningen for juridiske personer.

  16.12.2019

 • Revisors erstatningsansvar og sikkerhetsstillelse

  Gjeldende rett videreføres, men med en presisering av muligheten til å lempe revisors ansvar. Lovkravet om at revisor skal stille sikkerhet for mulig erstatningsansvar oppheves, men det er fortsatt behov for å forsikre erstatningsrisikoen.

  16.12.2019

 • Kvalitets- og risikostyring

  Lovforslaget gjennomfører EU-direktivets forholdsvis omfattende bestemmelser om kvalitetsstyring, som stort sett er i tråd med ISQC 1. Risikostyringsforskriften innføres for revisjonsforetak.

  16.12.2019

 • Revisjonsforordningen – revisjon av foretak av allmenn interesse

  Revisjonsforordningen vil gjelde som lov i Norge slik den er vedtatt i EU fra det tidspunkt den nye revisorloven trer i kraft. Revisjonsforordningen fastsetter særlige krav ved revisjon av foretak av allmenn interesse (noterte foretak, banker, kredittforetak og forsikringsforetak).

  16.12.2019

 • Hva betyr ny revisorlov for mitt revisjonsfirma?

  Finanstilsynet kan ilegge bøter for brudd på loven. Nye lovkrav om rutiner og risikostyring. Sikkerhetsstillelse bortfaller, men fortsatt behov for å forsikre erstatningsrisikoen.

  13.12.2019

 • Ny lov er godt nytt for tillitssamfunnet

  Formålet med revisjon er å levere tillit og skape trygghet. Revisor er allmennhetens tillitsperson. Forslaget til ny revisorlov, som Regjeringen la frem i dag, underbygger og styrker denne tilliten.

  13.12.2019

 • Avklaring om Skattefunn

  I tråd med det Revisorforeningen har argumentert for overfor Skattedirektoratet og Finansdepartementet, skal spørsmålet om et selskap er kriserammet vurderes på det tidspunktet Forskningsrådet godkjenner Skattefunn-søknaden.

  29.11.2019

 • KPMG frikjent i Gartnerhallen-saken

  I dommen fra Oslo tingrett slås det fast at KPMG ikke var uaktsomme i forbindelse med underslag fra Gartnerhallens regnskapssjef.

  22.11.2019

 • Hvitvaskingspakken - støttemateriell fra Revisorforeningen

  Revisorforeningen har utarbeidet en pakke med materiell som skal gjøre det enklere for deg som driver revisjonsvirksomhet å oppfylle alle kravene i hvitvaskingsloven og få en god struktur på tiltakene. Hvitvaskingspakken vil også langt på vei kunne brukes i et regnskapsførerfirma.

  29.10.2019

 • Attestasjoner gir bedre bærekraftsrapportering

  Det er økende etterspørsel etter god bærekraftsrapportering. Ekstern attestasjon utført av revisor reduserer risikoen for feil og unøyaktigheter i rapporteringen. Dette gir merverdi for kundene og åpner nye muligheter for revisorene.

  28.10.2019

 • Egnethetskrav for tjenestetilbydere innen virtuell valuta

  Det er innført krav om egnethet for ledere og betydelige eiere i tjenestetilbydere innen virtuell valuta. Hvis du er revisor for et slikt foretak, bør du gjøre deg kjent med de nye reglene i hvitvaskingsforskriften.

  16.10.2019

 • Nytt engasjementsbrev for revisjonsoppdrag

  Revisorforeningen har utarbeidet et helt nytt eksempel på hvordan vi mener oppdragsavtalen mellom klient og revisor bør utformes. Det nye engasjementsbrevet er mer leservennlig og konsentrert om det som er viktig å avklare i en slik avtale.

  26.09.2019

 • Oversettelsen av ISA 540 (revidert) er nå publisert

  ISA 540 (revidert) Revisjon av regnskapsestimater og tilhørende tilleggsopplysninger samt følgeendringer i andre standarder gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 15. desember 2019 eller senere.

  18.09.2019

 • Kommuneloven med nye forskrifter

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt flere forskrifter til den nye kommuneloven som trer i kraft 1. januar 2020.

  30.06.2019

 • Nye regler for idrettslagene

  I mai ble det vedtatt nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser for idrettslagene som er tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF). Endringene gjelder fra og med regnskapsåret 2020.

  28.06.2019

 • Rapporter om bærekraft fra EUs ekspertgruppe

  EUs ekspertgruppe for finansiering av bærekraftig vekst la 18. juni 2019 fram tre rapporter. Arbeidet har sammenheng med målet om å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader celsius innen 2030.

  19.06.2019

 • Husk å søke om utsettelse

  Regnskapsfører og revisor kan søke om en måneds utsettelse på levering av skattemeldingen på vegne av inntil 10 prosent av klientmassen.

  27.05.2019

 • Revisjon og kontroll i ny kommunelov

  Revisorforeningen mener det bør stilles samme kompetansekrav til den som reviderer kommuner som til de som reviderer etter revisorloven.

  05.05.2019

 • Høring – ISA 540 (revidert)

  Ny ISA 540 (revidert) Revisjon av regnskapsestimater og tilhørende tilleggsopplysninger øker fokuset på profesjonell skepsis, tar hensyn til endret revisjonsrisiko ved økt kompleksitet og har en innebygd skalering.

  25.03.2019

 • Kommuner med privat revisjon

  Nedenfor finner du en liste over norske kommuner og fylker som har valgt et privat revisjonsselskap som revisor.

  20.01.2019

 • European Single Electronic Format fra 2021

  European Single Electronic Format (ESEF) er et felles elektronisk rapporteringsformat som alle børsnoterte foretak i EU skal utarbeide årsrapportene etter. ESEF trer i kraft i EU 1. januar 2020. Det forventes at kravet først blir gjeldende i Norge fra regnskapsåret 2021.

  21.11.2018

 • Forenklet revisorkontroll

  Her finner du eksempler og revisjonsstandardene knyttet til oppgaven forenklet revisorkontroll.

  01.10.2018

 • Revisjon av årsregnskap

  Her finner du veiledninger, eksempler, sjekklister og revisjonsstandarder knyttet til oppgaven revisjon av årsregnskap.

  01.10.2018

 • Revisjon av deler av regnskap

  Her finner du veiledninger, eksempler og revisjonsstandarder knyttet til oppgaven revisjon av deler av regnskap.

  01.10.2018

 • Revisjon i kommuner

  Kommuner og fylkeskommuner kan fritt velge revisjonsordning – offentlig eller privat.

  01.10.2018

 • Kvalitet er grunnleggende

  Revisorer leverer tillit. Høy kvalitet er en forutsetning for å være revisor. Gjennom systematisk kontroll påses det at krav og forventninger etterleves.

  01.10.2018

 • Slik bruker du revisor

  Mange bedriftseiere og styrer ser nytten av å ha ekstern revisjon, men hvordan bør du nytte deg av tjenestene en revisor tilbyr?

  17.09.2018

 • Bransjenorm GDPR for revisorer

  Revisorforeningens bransjenorm for behandling av personopplysninger i revisjonsbransjen er sendt til Datatilsynet for godkjenning. Utkastet til bransjenorm vil være veiledende for bransjen også før Datatilsynet har gitt sin godkjenning.

  10.09.2018

 • Ny kommunelov foreslås

  I regjeringens forslag til ny kommunelov foreslås det enkelte endringer for regnskapsrapportering og revisjon. Det er imidlertid ikke tatt opp til diskusjon å gjøre større prinsipielle endringer.

  19.03.2018

 • Datering, signering og avgivelse av revisjonsberetningen

  Spørsmål om signering og datering av revisjonsberetningen har igjen blitt aktualisert i forbindelse med økt bruk av elektronisk signatur. Spesielt har ulike problemstillinger som oppstår på grunn av elektroniske signaturløsningers sporbare tidsstempling vært mye diskutert. Vi vil i denne artikkelen forsøke å klargjøre disse problemstillingene.

  16.02.2018

 • Revisorforeningen har avgitt høringssvar til ny revisorlov

  Revisorforeningen mener at tittelen statsautorisert revisor bør være forbeholdt revisorer som har fullført en relevant mastergrad eller det tidligere høyere revisorstudiet. Det bør fortsatt være tillatt med skatterådgivning til revisjonsklienter som er foretak av allmenn interesse. Revisors erstatningsansvar bør begrenses for å styrke styremedlemmenes og daglig leders insentiver til å sikre at regnskapet blir riktig.

  05.12.2017

 • Revisjonsoppgaver fra bankene

  I desember sender ofte revisor forespørsel til klientens banker for å få oversendt revisjonsoppgave. Vi ser nå at det er flere typer løsninger på marked som bidrar til en mer effektiv måte for revisor å få tilgang til revisjonsoppgavene.

  05.12.2017

 • Tilsynsavgift for revisjonsforetak som ikke har omsetning fra revisjon

  En endring i systemet for utligning av tilsynsavgift, medførte at revisjonsforetak uten omsetning fra revisjon ble ilagt minstebeløpet på 4 000 kroner for 2016. Finanstilsynet vil frafalle avgiften for de som innen 1. oktober 2017 ber om at godkjenningen som revisjonsselskap blir slettet eller melder fra om at sitt enkeltpersonforetak ikke driver revisjonsvirksomhet.

  11.07.2017

 • Descartes er overtatt av Visma

  Programvareselskapet Visma overtok Descartes fra 1. mars 2017. Revisorforeningen vil fortsatt ha ansvar for det revisjonsfaglige innholdet i Descartes, men spørsmål og support skal rettes direkte til Visma Descartes.

  01.03.2017

 • Revisors tjenester

  Revisors hovedoppgave er å bekrefte årsregnskapet. Dette er likevel bare en liten del av de tjenester revisor tilbyr. 

  23.01.2015

 • Slik bruker du revisor

  Hvordan bruke revisor på best mulig måte for virksomheten? Hva kan du gjøre og ikke gjøre? Nedenfor finner du noen god råd om fornuftig bruk av din revisor – en bruksanvisning om du vil.

  02.12.2014

 • Revisjon gir tillit

  I Norge er transaksjonskostnadene mellom næringsdrivende svært lave, trolig de laveste i verden. Slik er det fordi vi har høy tillit til hverandre. Tillit bidrar til at prosesser glir enklere, raskere og at de samfunnsøkonomiske kostnadene blir mindre.

  02.12.2014

 • Granskers rolle i henhold til finansieringsvirksomhetsloven

  En arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra revisjonsselskapene har utarbeidet en veiledning for utøvelse av gransker rolle etter finansieringsvirksomhetsloven § 2-34. Veiledningen er gjennomgått med Finanstilsynet som er primærbruker av granskers rapport.

  13.08.2013

 • Årlig møte med revisor

  Styret i revisjonspliktige selskaper, som ikke er små foretak etter regnskapsloven, skal hvert år ha et møte med revisor uten at den daglige ledelsen er til stede. Her omtaler vi nærmere de kravene vi mener stilles til møteformen.

  30.05.2013

 • Veiledning om registrering og dokumentasjon

  DnRs Revisjonskomité har utarbeidet en veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med SA 3000. Veiledningen ble godkjent av DnRs styre i januar 2010 med virkning for regnskapsår som begynner 1. januar 2010 eller senere, men vil også kunne gi nytting veiledning for revisors attestasjon i revisjonsberetningen til årsregnskap for 2009.

  12.02.2010

 • Etiske regler for revisorer

  Revisorforeningens medlemmer forutsettes å etterleve det internasjonale etiske regelverket for revisorer innenfor rammen av norsk lovgivning.

  01.01.2009