UK: Anbefaler at det etableres en ny revisorprofesjon

I Storbritannia er det tatt en rekke initiativer etter flere finansskandaler. Nå foreligger «Brydon-rapporten» med anbefalinger om betydelige endringer for å gjøre revisjon mer relevant.

Publisert:

Sir Donald Brydon ble oppnevnt av regjeringen i Storbritannia for å vurdere hva som kan gjøres for å styrke kvaliteten og betydningen av revisjon. Nå foreligger rapporten.

The Brydon-report - forside.PNG
Brydon-rapporten ble lagt frem 14. desember 2019.

Denne rapporten vil sammen med tidligere rapporter vedrørende tilsynet med revisorene (Kingman-rapporten) og den betydelige markedskonsentrasjonen (CMA Audit market study), være viktig input når engelske myndigheter skal fatte sine beslutninger om fremtidig regulering av revisjonsbransjen. Det må også forventes at disse rapportene vil kunne få betydning for den gjennomgangen av EUs revisjonsreform som EU-kommisjonen planlegger å gjennomføre i løpet av 2020.

Sir Brydon beskriver problemet på denne måten:

 • Revisjonen er ikke god nok per i dag
 • Revisjon mangler et klart og altomfattende formål

For å møte dette, anbefales det i rapporten en rekke vesentlige endringer for revisjon av allmeninteresseforetak.

Ny profesjon «corporate auditors»

 • Det bør etableres en ny profesjon som skal inkludere dagens godkjente revisorer og spesialiserte revisorer innfor områder som IT-sikkerhet og bærekraft.
 • Det bør sikres et gjennomgående nivå på utdanning og opplæring i hele den nye profesjonen.
 • Profesjonsstandarder bør fastsettes på de «nye» områdene.

Utvide området for revisjonen

 • Andre resultatindikatorer bør underlegges revisjon i tillegg til de finansielle (Alternative Performance Measures).
 • Elementene i beregningen av variabel lederlønn bør revideres.
 • Aksjeeierne bør på generalforsamlingen fritt kunne foreslå forhold som de ønsker at skal dekkes i revisjonen (revisjonsutvalget beslutter).

Misligheter

 • Revisor har en omfattende forpliktelse til å avdekke vesentlige misligheter. Dette bør slås klart fast i revisjonsstandardene (ISA 240).
 • Kvalifikasjonskravene for revisorer bør omfatte gransking av regnskaperert (forensic) og avdekking av misligheter.
 • Det bør etableres et eget «Auditor Fraud Panel» som kan ilegge sanksjoner mot revisorer.

Revisjonsselskapene

 • Skille teamet som forhandler revisjonshonorarene med klientene fra revisjonsteamene.
 • Revisjonsselskapene bør offentliggjøre overskuddet i revisjonsvirksomheten, avlønningen av partnere og andre senior revisorer og de viktigste kriteriene avlønningen er basert på.
 • Det bør opplyses i revisjonsberetningen hvor mange timer som er brukt på hvert nivå innenfor revisjonsteamet.

Årsberetningen/generalforsamlingen

 • Det bør presenteres en rullerende treårsplan for revisjonen og andre attestasjoner som skal utføres for generalforsamlingen.
 • Opplysningene om fortsatt drift bør utvides til en uttalelse om soliditet på kort, mellomlang og lang sikt.
 • Styret bør rapportere om hva de har gjort for å forebygge og avdekke misligheter.
 • Styret bør avgi en erklæring som forklarer selskapets syn på de forpliktelser de har til å ivareta allmennhetens interesser.