Revisors bekreftelse av dekning for bundet egenkapital

Næringsdepartementets tolkningsuttalelse medfører ingen endring i SA 3802.

Publisert:

Vi viser til vedlagte tolkningsuttalelse fra Næringsdepartementet av 2. oktober 2014 til aksjeloven og allmennaksjeloven § 12-2 annet ledd hvor det fremgår at revisors bekreftelse av dekning for bundet egenkapital ved en kapitalnedsetting ikke omfatter forsvarlighetsvurderingene for likviditet og egenkapital.

Revisjonskomiteen har diskutert om uttalelsen medfører behov for endringer i SA 3802, punktene 134 – 143.

Næringsdepartementets uttalelse avklarer at revisors bekreftelse av dekning for bundet egenkapital etter nedsettingen i seg selv ikke innebærer at revisor bekrefter at selskapets egenkapital og likviditet er forsvarlig. Vurderingen av forsvarlig egenkapital og likviditet etter utdelingen tilligger selskapets styre og må baseres på fremtidige disposisjoner og utvikling.

Departementet refererer i sitt brev at intensjonen bak kravet i § 12-2 annet ledd er at revisors bekreftelse skal gi eiere og kreditorer et sikrere grunnlag for å vurdere kapitalsituasjonen i selskapet. Dette tilsier at departementet mener at revisor må ta hensyn til alle kjente forhold når han skal avgi sin bekreftelse.

Revisor må vurdere konsekvensen av en kapitalnedsetting for egenkapital og likviditet. Dersom kapitalnedsettingen vil medføre at selskapet etter revisors vurdering vil bryte lovens krav til egenkapital/likviditet, vil nedsettingen være ulovlig. Revisor kan ikke avgi noen bekreftelse som kan legitimere et lovbrudd, og revisor må i et slikt tilfelle informere selskapet om at han ikke kan avgi attestasjonen.

Revisjonskomiteen konkluderte med at det ikke er behov for endringer i SA 3802.