Veiledning om registrering og dokumentasjon

DnRs Revisjonskomité har utarbeidet en veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med SA 3000. Veiledningen ble godkjent av DnRs styre i januar 2010 med virkning for regnskapsår som begynner 1. januar 2010 eller senere, men vil også kunne gi nytting veiledning for revisors attestasjon i revisjonsberetningen til årsregnskap for 2009.

Publisert:

Det har lenge vært diskusjon om hva som er innholdet i revisorlovens krav til at revisor skal uttale seg om hvorvidt ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Etter en omfattende prosess med diskusjoner blant revisorer, utsending av høringsforslag og behandling i Revisjonskomiteen og i DnRs styre, er det konkludert med at dette er en oppgave som går utover det å uttale seg om årsregnskapet. Aksept av revisjonsoppdrag innebærer samtidig aksept av denne oppgaven.

Revisor skal gi uttrykk for sin mening om hvorvidt ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i revisjonsberetningen. Når revisor gir uttrykk for en mening ved en uttalelse i positiv form, er dette et attestasjonsoppdrag i henhold til rammeverket for slike oppdrag. I dette tilfellet gjelder ikke uttalelsen historisk finansiell informasjon, og dekkes dermed av attestasjonsstandarden SA 3000 ”Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon”. Veiledningen gir revisor veiledning om sammenhengen mellom denne attestasjonen og revisjonen av regnskapet, om hvordan revisor skal planlegge og gjennomføre attestasjonen, og om konklusjon og rapportering. Veiledningen ble godkjent av DnRs styre i januar 2010 med virkning for regnskapsår som begynner 1. januar 2010 eller senere, men vil også kunne gi nytting veiledning for revisors attestasjon i revisjonsberetningen til årsregnskap for 2009.