Kvalitets- og risikostyring

Det er innført bestemmelser i ny revisorlov som gjennomfører EU-direktivets forholdsvis omfattende bestemmelser om kvalitetsstyring. Samtidig er Finanstilsynets risikostyringsforskrift innført for revisjonsforetak.

Publisert:

Krav i ny revisorlov:

 • Revisjonsforetak skal ha forsvarlige rutiner for administrasjon, regnskap og informasjonssikring, samt kvalitetsstyring som sikrer at retningslinjer, rutiner og beslutninger blir fulgt i hele organisasjonen.
  • Kvalitetsstyringen skal omfatte et system for å sikre kvaliteten på lovfestet revisjon og oppdrag om revisorbekreftelser.
  • Reglene om kvalitetsstyringen er innført i tråd med nye regler i EUs revisjonsdirektiv.
 • Finanstilsynets risikostyringsforskrift er innført for revisjonsforetak, men med forenklet anvendelse for revisorer som driver alene.
 • Revisorer og regnskapsførere som driver i enkeltpersonforetak får revisjonsplikt fra og med regnskapsåret 2021.
 • Revisjonsforetak skal føre et klientregister og registrere overtredelser og skriftlige klager (EU-krav).
 • Med «revisjonsforetak» menes revisjonsselskap og statsautorisert revisor som utfører lovfestet revisjon i eget navn, dvs. revisorer som driver virksomheten i enkeltpersonforetak.

Konsekvenser:

 • Lovreglene om kvalitetsstyring og organisering av virksomheten er i samsvar med EU-reglene og langt på vei i tråd med de internasjonale standardene for kvalitetsstyring i ISQC 1 og nye ISQM 1 og 2.
 • Revisjonsforetak har vært unntatt fra risikostyringsforskriften til Finanstilsynet. Fra 1.1.2021 må også revisjonsforetakene følge risikostyringsforskriften.

Begrunnelse:

Etter departementets syn bør kravene til kvalitetsstyring i revisjonsdirektivet i utgangspunktet innføres uten særnorske tillegg, men disse kravene bør også gjelde for oppdrag om revisorbekreftelser.

Etter departementets vurdering vil ikke innføring av risikostyringsforskriften innebære urimelig byrde for revisjonsforetakene.

Foretak under tilsyn driver ofte virksomhet av en slik karakter at revisjon av dem er viktig for tilliten til foretakene. Etter departementets vurdering er det ønskelig med revisjonsplikt for alle foretak under tilsyn av Finanstilsynet. Departementet mener at dette ikke vil innebære noen unødvendig stor byrde for foretakene sett i lys av fordelene revisjonsplikt kan innebære.