Sanksjoner etter revisorloven

Finanstilsynet kan sanksjonere brudd på revisorloven med overtredelsesgebyr, ledelseskarantene og forbud mot å avgi revisjonsberetninger i en periode. Det kan ilegges gebyr på inntil fem million kroner for fysiske personer som bryter loven og det høyeste av ti millioner kroner og 2 pst av årsomsetningen for juridiske personer.

Publisert:

Krav i ny revisorlov:

  • Finanstilsynet kan ilegge overtredelsesgebyr for brudd på bestemmelsene om kvalitetsstyring, uavhengighet, utførelse av oppdrag og karensperiode for adgang til å tiltre ledende stilling hos tidligere revisjonsklient.
  • Revisjonsselskap – juridisk person – kan ilegges overtredelsesgebyr på inntil det høyeste av 10 millioner kroner og 2 prosent av årsomsetningen.
  • Fysisk person kan ilegges overtredelsesgebyr på inntil 5 millioner kroner. Det gjelder i første rekke oppdragsansvarlige revisorer, revisorer som utfører lovfestet revisjon i enkeltpersonforetak og en revisor som tiltrer ledende stilling hos en tidligere revisjonskunde i strid med reglene om karensperiode.
  • Finanstilsynet kan ilegge en statsautorisert revisor forbud mot å være styremedlem eller daglig leder i et revisjonsselskap eller et foretak av allmenn interesse i inntil tre år (ledelseskarantene) eller forbud mot å undertegne revisjonsberetninger i inntil tre år. Finanstilsynet kan ilegge overtredelsesgebyr for brudd på ilagt ledelseskarantene eller forbud mot å undertegne revisjonsberetninger.

Konsekvenser:

  • Finanstilsynet vil kunne ilegge et betydelig overtredelsesgebyr for brudd på regelverket. Nivået kan sammenlignes med det vi ser på andre områder, slik som i hvitvaskingsloven.

Begrunnelse:

Departementet viser til at det er behov for å kunne ilegge en forholdsmessig sanksjon og en maksgrense på én million kroner for de større revisjonsforetakene vil kunne bli for lav. Den øvre rammen for størrelsen på gebyret bør derfor være to prosent av omsetningen for foretak. Dette er også løsningen på en rekke andre områder i finanslovgivningen. Overfor fysiske personer foreslår departementet at maksimumsbeløpet settes til fem millioner kroner.