Sanksjoner etter revisorloven

Finanstilsynet får hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr, ledelseskarantene og forbud mot å avgi revisjonsberetninger i en periode. Det kan ilegges gebyr på inntil en million kroner. Gebyr skal bare kunne ilegges revisjonsforetak.

Publisert:

Lovutvalget foreslår: 

  • Finanstilsynet kan ilegge overtredelsesgebyr på inntil en million kroner for grove overtredelser av bestemmelsene om utførelse av oppdrag og organisering av virksomheten. Overtredelsesgebyr kan ilegges revisjonsforetak, det vil si revisjonsselskaper og statsautoriserte revisorer som utfører lovfestet revisjon i enkeltpersonforetak.
  • Overtredelsesgebyr kan også ilegges en revisor som tiltrer ledende stilling hos en tidligere revisjonskunde i strid med reglene om karensperiode.
  • Finanstilsynet kan ved grove overtredelser ilegge en statsautorisert revisor forbud mot å være styremedlem eller daglig leder i et revisjonsselskap eller et foretak av allmenn interesse i inntil tre år (ledelseskarantene) eller forbud mot å undertegne revisjonsberetninger i inntil tre år.
  • Fengselsstraff forbeholdes de mest alvorlige lovbruddene. Forsettlig eller grovt uaktsom avgivelse av uriktig revisjonsberetning. Gi inntrykk av at et regnskap er bekreftet i henhold til reglene i loven uten å være statsautorisert revisor. For andre overtredelser anvendes bøtestraff. 

Konsekvenser: 

  • Finanstilsynet vil kunne ilegge revisjonsforetakene et betydelig overtredelsesgebyr for brudd på regelverket. Sammenlignet med det vi nå ser på andre områder, er maksgebyret likevel holdt på et fornuftig nivå.
  • Overtredelsesgebyr skal kun brukes mot revisjonsforetak, ikke mot oppdragsansvarlige revisorer og revisormedarbeidere. 

Begrunnelse: 

Lovutvalget mener at sanksjoner skal være effektive, målrettede og forholdsmessige. De enkelte sanksjonene skal kunne benyttes mot lovbrudd der prevensjonshensynet tilsier en reaksjon. Utvalget antar at et maksimalt beløp på inntil en million kroner vil gi den tilsiktede preventive effekten. Det er stor variasjon i størrelsen av og den økonomiske situasjonen i revisjonsforetakene. Dette skal tillegges vekt i fastsetting av gebyrets størrelse i enkeltsaker.