Revisors rapportering

Viktigheten av en internasjonalt harmonisert revisjonsberetning presiseres. Ingen særnorske tillegg. Mer relevant rapportering til styret.

Publisert:

Lovutvalget foreslår: 

I revisjonsberetningen skal revisor 

 • angi den reviderte, hvilket årsregnskap som er revidert og hvilket regnskapsregelverk som er anvendt ved utarbeidelsen av årsregnskapet
 • gi en beskrivelse av hva revisjonen har omfattet der det minst skal opplyses hvilke revisjonsstandarder som er anvendt
 • uttale seg om årsregnskapet etter revisors mening gir et rettvisende bilde i samsvar med det regnskapsregelverket som er benyttet og om det oppfyller gjeldende lovkrav. Revisors konklusjon skal enten være uten forbehold, med forbehold eller negativ. Hvis revisor ikke har grunnlag for å konkludere, skal det opplyses at revisor ikke kan uttale seg
 • ved bruk av presisering vise til forhold i årsregnskapet som revisor mener bør fremheves uten å ta forbehold
 • opplyse om andre forhold som revisor på grunnlag av revisjonen anser at brukerne av revisjonsberetningen bør gjøres kjent med
 • uttale seg om årsberetningen etter revisors mening er konsistent med årsregnskapet og om årsberetningen inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav
 • basert på kunnskapen opparbeidet gjennom revisjonen av årsregnskapet angi om det er avdekket vesentlige feilinformasjon i årsberetningen og opplyse om arten av slik feilinformasjon
 • uttale seg hvis det er vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan gi grunnlag for betydelig tvil om den revidertes evne til fortsatt drift

Revisor skal kommunisere skriftlig til styret om alle forhold som er fremkommet ved revisjonen og som styret bør gjøres kjent med for å kunne ivareta sitt ansvar og oppgaver, herunder vesentlige

   • mangler i foretakets interne kontroll
   • brudd på bokføringsreglene og andre lovkrav
   • avdekkede misligheter
 • Revisor skal angi hva forholdet gjelder og hvilke konsekvenser det vil ha for revisjonen hvis forholdet ikke følges opp.
 • Revisor skal se etter at de kommuniserte forholdene er behandlet av styret.
 • Det skal fremgå av den skriftlige kommunikasjonen at den er gitt etter disse bestemmelsene.
 • Det reviderte foretaket skal oppbevare denne skriftlige kommunikasjonen

Konsekvenser: 

 • Det er viktig med en internasjonalt harmonisert revisjonsberetning i Norge. Forslaget inneholder ingen særnorske tillegg.
   • Lovforslaget opphever kravet om at revisor skal uttale seg om ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.
 • Kravet om uttalelse i revisjonsberetningen hvis det er vesentlig usikkerhet om fortsatt drift, underbygger at revisor skal begrunne et forbehold eller negativ beretning og omtale en presisering som gjelder fortsatt drift. Bestemmelsen medfører ikke at revisor skal utføre andre revisjonshandlinger enn det som er praksis i Norge i dag.
 • Revisor får en noe utvidet plikt til å opplyse om feilinformasjon i årsberetningen. På samme måte som i dag, innebærer ikke dette et selvstendig krav om å revidere årsberetningen.
 • Kommunikasjonen med styret blir mer relevant. Lovkravet om dette gjelder for forhold som styret bør gjøres kjent med. Det erstatter dagens krav om å påpeke angitte forhold uansett vesentlighet.
 • Krav til nummerering av revisorbrev oppheves.

Begrunnelse: 

Utvalget har lagt vekt på å gjennomføre EU-kravene til revisjonsberetningen uten særnorske tillegg. 

Lovutvalget peker på kravene etter ISA 260 til revisors kommunikasjon med styret og ledelsen. Utvalget mener at det i tillegg er behov for å presisere krav i loven om å kommunisere skriftlig med styret om vesentlige forhold som har fremkommet gjennom revisjonen.