Ny revisorlovgivning

Fra 1. januar 2021 trådte ny revisorlov i kraft. Den nye loven er mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne. Lovreglene er i hovedsak i tråd med EU-reglene og reglene i Danmark, Sverige og andre EØS-land. De fleste særnorske krav er fjernet.

Nedenfor presenterer vi de viktigste endringene som følger av den nye revisorloven.

Kun en godkjenningstittel – statsautorisert revisor

Alle registrerte revisorer blir statsautoriserte ved lovens ikrafttredelse. 

Les mer

Revisorutdanningen

Det er krav om en mastergrad i regnskap og revisjon for å få revisorgodkjenning. Det åpnes ikke for at en mastergrad i økonomi og administrasjon kan kvalifisere.

Les mer

Etterutdanningskravet for revisorer

Det er ikke lenger krav om minste antall timer i enkeltfag. Rammen økes fra 105 til 120 timer over tre år. Alle statsautoriserte revisorer må oppfylle kravene til etterutdanning.

Les mer

Revisors rapportering

De særnorske uttalelsene i revisjonsberetningen fjernes. Rapporteringen til styret blir mer relevant.

Les mer

Revisors oppgaver og ansvar

God revisjonsskikk rammes inn av en formålsbestemmelse, presisering av de sentrale leddene i revisjonen og lovfesting av kravet til profesjonell skepsis. Det er tydeliggjort at revisors rolle når det gjelder økonomisk kriminalitet og bokføring er en del av revisjonen.

Les mer

Revisorbekreftelser

God revisjonsskikk, overordnede krav til uavhengighet og krav om dokumentasjon skal gjelde for oppdrag om revisorbekreftelser. Det samme gjelder kravene til skriftlig kommunikasjon med styret og en egen forpliktelse til å sørge for en klar forståelse av oppdraget.

Les mer

Uavhengighetsregler for revisorer

Det er innført nye uavhengighetsregler i tråd med EU-direktivet. Kretsen av nærstående blir vesentlig redusert. Det innføres en særnorsk karensperiode etter levering av internrevisjon. For øvrig vil de nye uavhengighetsreglene være omtrent like strenge som i dag.

Les mer

Sanksjoner etter revisorloven

Finanstilsynet får hjemmel til å sanksjonere brudd på revisorloven med overtredelsesgebyr, ledelseskarantene og forbud mot å avgi revisjonsberetninger i en periode. Det kan ilegges gebyr på inntil fem million kroner for fysiske personer som bryter loven og det høyeste av ti millioner kroner og 2 pst av årsomsetningen for juridiske personer.

Les mer

Kvalitets- og risikostyring

EU-direktivets omfattende bestemmelser, som stort sett er i tråd med ISQC1, gjelder. Også revisjonsforetak blir omfattet av risikostyringsforskriften.

Les mer

Revisjonsforordningen – særlige krav ved revisjon av foretak av allmenn interesse

EUs revisjonsforordning pålegger særlige krav ved revisjon av foretak av allmenn interesse. Forordningen skal gjelde som lov i Norge med enkelte tilpasninger.

Les mer