Ny advokatforskrift og advokatlovendringer på høring

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag til endringer i advokatloven og ny advokatforskrift på høring. Høringsfristen er 2. januar 2024.

Publisert:

Stortinget vedtok ny advokatlov 3. mai 2022. Advokatloven er en helt ny profesjonslov med en helhetlig regulering av advokaters virksomhet og av adgangen til å yte rettslig bistand for andre enn advokater. Loven vil gjøre regelverket lettere tilgjengelig både for advokater og befolkningen. Loven kan ikke tre i kraft før en ny advokatforskrift er vedtatt.

Endringer i advokatloven, overgangsregler og ny advokatforskrift

Høringsforslaget inneholder overgangsregler til advokatloven, enkelte endringer i advokatloven og andre relaterte lover og forslag til en ny advokatforskrift. 

Forslaget til endringer i advokatloven og andre lover er i hovedsak rettelser og videreføring av gjeldende rett. På enkelte områder foreslås det imidlertid realitetsendringer. Dette gjelder først og fremst adgangen til å møte til prøve for Høyesterett.

Overgangsregler: Med advokatloven innføres et nytt krav om at personer i ledelsen i advokatforetak skal ha hederlig vandel og ikke anses uskikket. Det foreslås blant annet at politiattester skal legges frem innen ett år etter ikraftsettingen. Når det gjelder saker som ikke er avsluttet hos Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, Disiplinærnemnden eller Advokatbevillingsnemnden, foreslås det at disse videreføres hos Advokattilsynet og Advokatnemnda.

Forslaget til ny advokatforskrift viderefører i stor grad gjeldende rett. De mest sentrale nye forslagene omhandler organisering av forsikringsadvokater, praksis som vilkår for advokatbevilling, prosedyrekravet, advokatkurset, krav til den utpekte advokaten og prinsipalen, etterutdanning, behandling av klientmidler, arkivhold, overtredelsesgebyr, rett til å drive advokatvirksomhet i Norge fra foretak med hovedsete i en annen EØS‑stat eller Sveits og organisering av Advokattilsynet og Advokatnemnda. Som en følge av at rettsrådsmonopolet oppheves ved ikraftsettingen av advokatloven, er det også foreslått nye bestemmelser om rettslig bistand fra andre enn advokater.

Har du innspill til oss?

Miriam Tvorg

Johansen

Rådgiver revisjon
976 79 722 [email protected]