Behold tittelen som statsautorisert revisor

Etter at du har fått godkjenning som statsautorisert revisor, må du oppfylle lovkravene til skikkethet og etterutdanning til enhver tid for å beholde godkjenningen. Overgangsordningen som gjør det mulig å kalle seg statsautorisert revisor uten å oppfylle kravet til 120 timer etterutdanning utløper 31. desember 2023.

Publisert:
Behold-tittelen-som-statsautorisert-revisor-web-1100.jpg
Som statsautorisert revisor må du oppfylle lovkravene til skikkethet og etterutdanning til enhver tid for å beholde godkjenningen. Hvis du mangler revisorregisternummer og ikke søker Finanstilsynet innen 31. desember 2023, blir tittelen din automatisk deponert ved årsskiftet.

Etterutdanningskravet følger av revisorloven 2020 § 5-1. Finanstilsynet har publisert en utfyllende artikkel om kravet til løpende etterutdanning og dokumentasjon av etterutdanningen. Se også vår artikkel om krav til etterutdanning.

Søknad til Finanstilsynet om revisorregisternummer

Dersom du ikke har revisorregisternummer, må du søke Finanstilsynet om revisorregisternummer innen utgangen av 2023 for å kunne fortsette å bruke tittelen statsautorisert revisor når vi passerer årsskiftet. Du må ved søknaden dokumentere minst 120 etterutdanningstimer for siste treårsperiode (2020-2022 eller 2021-2023) og skikkethet (politiattest, egenerklæring (i skjemaet) og skattemelding/siste skattefastsetting). Treårsperioden er enten de tre foregående kalenderårene, eller inneværende år og de to foregående kalenderårene. 

Unntak fra kravet til dokumentasjon av etterutdanningen ved innsendelse av søknad om revisorregisternummer: Hvis du avla siste nødvendige eksamen i revisorutdanningen i 2019 trenger du ikke å sende inn dokumentasjon av etterutdanningstimer, men Finanstilsynet forutsetter at du oppfyller etterutdanningskravet innen 31. desember 2023.

Hva skjer hvis du ikke søker Finanstilsynet om revisorregisternummer innen 31.12.2023?

Hvis du som mangler revisorregisternummer ikke søker Finanstilsynet innen 31. desember 2023, blir tittelen din automatisk deponert. Det innebærer at i mellomperioden kan du ikke bruke tittelen statsautorisert revisor, men du kan søke om å få tittelen igjen på et senere tidspunkt. Kravene som stilles til søknad og dokumentasjon ved søknad om godkjenning etter deponering er tilsvarende som ved søknad om revisorregisternummer, med dokumentasjon av etterutdanning og skikkethet, jf. revisorloven § 3-8.

Har du fått revisorgodkjenningen etter 1.1.2021?

Kravene til etterutdanning skal første gang være oppfylt fra og med det fjerde årsskiftet etter at du fikk godkjenning som statsautorisert revisor, jf. revisorloven § 5-1 tredje ledd. Det betyr at hvis du for eksempel fikk godkjenning som statsautorisert revisor i løpet av 2021, må du oppfylle etterutdanningskravet på 120 timer første gang senest 1. januar 2025. Finanstilsynet har lagt til grunn at i den første perioden med etterutdanning kan revisor medregne etterutdanningstimer gjennomført fra tidspunktet godkjenningen ble tildelt.

Eksempel: Siri fikk godkjenningen som statsautorisert revisor 20.11.2022. Hennes første periode med krav til etterutdanning på 120 timer er da 20.11.2022-31.12.2025. Deretter er hennes neste treårsperiode 1.1.2024-31.12.2026.

Hva gjelder for meg som skal søke om godkjenning og har eldre utdanning?

Hvis siste eksamen i revisorutdanningen er avlagt for mer enn fem kalenderår siden, må søkere som skal bli statsautorisert revisor dokumentere 120 etterutdanningstimer for de tre siste kalenderårene, eller for inneværende og de to siste kalenderårene.

I denne sammenheng er etterutdanningstimene et konsesjonsvilkår, som må være oppfylt på søknadstidspunktet. Det er ikke adgang til dispensasjon fra dette vilkåret.

Hva gjelder meg som ikke praktiserer som revisor?

Det kan være flere årsaker til at det er ønskelig for deg å beholde tittelen statsautorisert revisor selv om du ikke praktiserer som revisor. Tittelen viser at du innehar en kompetanse som ikke alle andre har, og at du sørger for å være faglig oppdatert gjennom tilstrekkelig etterutdanning. Dette kan være relevant i en økonomirelatert jobb, for å få styreverv eller bli medlem i revisjonsutvalg. Etter allmennaksjeloven § 6-42 er det krav om at minst ett av medlemmene i revisjonsutvalget skal være uavhengig av virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon.

Dersom du ønsker å opprettholde tittelen etter 31. desember 2023, må du som nevnt oppfylle lovkravene til skikkethet og etterutdanning til enhver tid fra det fjerde årsskiftet etter at du fikk din godkjenning som statsautorisert revisor. 

  • Dersom du er statsautorisert revisor uten revsiorregisternummer, må du søke Finanstilsynet om revisorregisternummer innen 31. desember 2023 for å opprettholde tittelen fra 1. januar 2024, med dokumentasjon av etterutdanningen og skikkethet (se "Søknad til Finanstilsynet om revisorregisternummer" og "Hvordan vite om du har revisorregisternummer").
  • Dersom du ikke rekker å ta nok etterutdanning til å søke Finanstilsynet om revisorregisternummer innen utgangen av 2023 (se "Hva skjer hvis du ikke søker Finanstilsynet om revisorregisternummer innen 31.12.2023").

Dersom du ikke praktiserer som revisor, og ikke ønsker å oppfylle kravet til løpende etterutdanning for å kunne bruke tittelen statsautorisert revisor, kan du deponere tittelen din ved å melde fra til Finanstilsynet. Tittelen din har blitt automatisk deponert fra 1.1.2024 dersom du ikke har hatt revisorregisternummer og ikke hadde søkt Finanstilsynet om revisorregisternummer innen 31. desember 2023. Dette vil synes i Revisorregisteret i løpet av våren 2024.  Se også "Deponering - parkere tittelen".

Hva betyr det å deponere tittelen?

Deponering betyr at du frivillig sier fra deg revisorgodkjenningen, og at du senere kan aktivere godkjenningen med en forenklet søknadsbehandling i Finanstilsynet.

Med deponert godkjenning kan du ikke bruke revisortittelen. Du behøver ikke å oppfylle kravene til etterutdanning. Du fortsetter som fullverdig medlem av Revisorforeningen.

Dersom du har revisorregisternummer, må du selv melde fra til Finanstilsynet dersom du ønsker å deponere tittelen din. Du skal bruke Altinn-skjemaet KRT-1031 til dette.

 


Kursoversikt på Revisorforeningen som dokumentasjon av din etterutdanning 

Hvis du er medlem i Revisorforeningen og/eller har Rekomp kursabbonement, har du tilgang til en kursplanlegger på revisorforeningen.no.

Slik dokumenterer du enklest din etterutdanning når du søker Finanstilsynet om revisorregisternummer, dersom du bruker Revisorforeningens kurstjenester:

  • Last ned kursrapporten(e) for den aktuelle treårsperioden under historikk.
    • Kursrapport Revisorforeningen: For kurs hos Revisorforeningen, er det tilstrekkelig for Finanstilsynet at du legger ved kursrapporten. Du trenger ikke sende inn eller oppbevare kursbevis for det enkelte kurs i tillegg, rapporten oppfyller både kravet til kronologisk oversikt og bekreftelse på gjennomført strukturert opplæring
    • Kursrapport egenregistrert opplæring: Du kan også registrere kurstimer fra andre leverandører og ikke-strukturert etterutdanning. Kursrapporten for egenregistrert opplæring oppfyller kravet til kronologisk oversikt.
    • Bekreftelser egenregistrert opplæring: I tillegg må du sende med bekreftelser på gjennomført opplæring, se Finanstilsynets webartikkel for omtale av kravene til bekreftelsenes innhold.
Kursrapport.png

Tilsvarende gjelder dersom Finanstilsynet ber deg dokumentere din etterutdanning etter at du har fått revisorregisternummer.  

Har du spørsmål til innholdet i denne artikkelen?

Kontakt oss (velg tema: Utdanning)