Revisjon av advokater - forholdet til advokaters taushetsplikt

Felles uttalelse fra Advokatforeningen og Revisorforeningen - mars 2013. Oppdatert juni 2021 med ny revisorlov.

Publisert:

Revisors adgang til advokaters regnskapsdokumentasjon mv - forholdet til advokaters taushetsplikt

Revisorforeningen har fått rapporter fra sine medlemmer om at revisorer som reviderer advokatvirksomheter ikke har fått tilgang til relevant regnskapsdokumentasjon under henvisning til advokaters taushetsplikt. Bakgrunnen er høyesterettsavgjørelser som klargjør at taushetsplikten omfatter timelister og i enkelte tilfeller dokumentasjon for inn- og utbetalinger på klientkonto. For å forebygge unødig diskusjoner mellom den enkelte advokat og revisor, går Advokatforeningen og Revisorforeningen ut med en felles avklaring til våre medlemmer.

Advokaters taushetsplikt hindrer ikke revisors adgang til nødvendige opplysninger

Advokater som driver advokatvirksomhet har revisjonsplikt etter revisorloven (advokatforskriften § 3a-9). Revisor skal uttale seg særskilt om behandlingen av klientmidler (advokatforskriften § 3a-10). Det innebærer at advokaten skal gi revisor adgang til å foreta de undersøkelser revisor finner nødvendig, og gi revisor adgang til de opplysninger revisor krever for utførelsen av sitt oppdrag (revisorloven § 2-2). Advokatens taushetsplikt er ikke til hinder for det.

Advokatforeningen anbefaler sine medlemmer å gi revisor tilgang til alt det revisor anser nødvendig for å gjennomføre en effektiv og fullstendig revisjon.

Revisor er underlagt advokatens taushetsplikt

Revisor som får opplysninger som er omfattet av advokatens taushetsplikt, har samme taushetsplikt som advokaten. Revisor dekkes av taushetsplikt for advokaters hjelpere/medhjelpere i straffeloven § 211, straffeprosessloven § 119 annet ledd og tvisteloven § 22-5 første ledd.
Advokaters taushetsplikt er betydelig strengere enn revisors alminnelige taushetsplikt etter revisorloven. Det innebærer at revisor ikke kan gå videre med informasjon i tilfeller der revisor ellers har opplysningsplikt. Revisor må derfor påse at opplysninger som er omfattet av advokatens taushetsplikt ikke blir gitt:

  • Til Finanstilsynet, politiet, skatte- og avgiftsmyndigheter, NAV og andre offentlige myndigheter der disse måtte be om opplysninger og dokumentasjon som revisor ellers har plikt til å gi.
  • Overfor retten i en straffesak eller sivil sak (straffeprosessloven § 119 og tvisteloven § 22-5). 
  • I skriftlig kommunikasjon til styret etter revisorloven § 9-5. Revisor må da påpeke det aktuelle forholdet uten å røpe taushetsbelagte opplysninger.
  • I oppdragsdokumentasjonen (revisorloven § 9-9). 
  • Til ny revisor etter revisorloven § 9-2 første ledd eller § 10-2 annet ledd.

Hvitvaskingsloven

Advokater har rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven § 4 (2)(c) når de på klientens vegne utfører finansiell transaksjon eller en transaksjon som gjelder fast eiendom, eller når de bistår ved planlegging eller utføring av transaksjon for klient i forbindelse med

  • kjøp og salg av fast eiendom eller virksomhet
  • forvaltning av en klients penger, verdipapir eller andre aktiva
  • åpning eller forvaltning av bank- eller verdipapirkonto
  • fremskaffelse av nødvendig kapital til opprettelse, drift eller ledelse av selskap
  • opprettelse, drift eller ledelse av selskap, fond eller en lignende juridisk person eller formuesmasse, herunder utenlandsk trust eller tilsvarende juridisk arrangement 

Dette er et prinsipielt viktig unntak fra advokaters taushetsplikt, men selv innenfor dette området skal ikke advokater oversende opplysninger som de mottar fra eller innhenter om klienten når de fastslår en klients rettsstilling eller bistår en klient i forbindelse med rettergang. Dette gjelder også for revisorer som bistår advokater i slikt arbeid (hvitvaskingsloven § 26 tredje ledd).

Håndtering av krav om å gi opplysninger

Hvis man som revisor blir kontaktet av en offentlig myndighet eller andre med krav om tilgang til opplysninger eller materiale tilknyttet en advokatklient, anbefaler Revisorforeningen sine medlemmer å søke råd hos Revisorforeningen eller advokat.

Nærmere om advokatens taushetsplikt

Taushetsplikten er en grunnleggende forutsetning for å drive advokatvirksomhet. Begrunnelsen er at folk skal kunne søke råd fra advokat uten at man skal risikere at de opplysninger som gis skal bli gitt videre.

Advokatens taushetsplikt omfatter forhold som de får kjennskap til i anledning av advokatoppdrag. Det gjelder opplysninger advokaten har fått fra klienten, men også opplysninger advokaten som ledd i et klientforhold innhenter eller får tilgang til på vegne av klienten. Også eksistensen av et klientforhold er undergitt taushetsplikt.

Taushetsplikten omfatter ikke opplysninger som gjelder advokaten eller advokatvirksomheten. 

Versjon

Denne veiledningen ble utgitt i mars 2013. Den er oppdatert i 2018 med ny hvitvaskingslov og i 2021 med ny revisorlov.