Anbefaling – regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Bransjestandardutvalget har vedtatt en anbefaling om regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskap (regnskapsføreruttalelsen).

Publisert:

Bransjestandardutvalget, som er sammensatt av representanter for NARF, Økonomiforbundet og Revisorforeningen, har som formål å nyutvikle, videreutvikle og vedlikeholde bransjestandarder for regnskapsførerbransjen, som virkemiddel for å fremme forsvarlig regnskapsføring og kvalitet i bransjen. Bransjestandardutvalget kan også utarbeide anbefalinger, som ikke benevnes som god regnskapsføringsskikk eller bransjestandarder.

Brukere av et årsregnskap vil ha nytte av å få bekreftet at en ekstern regnskapsfører har fulgt lov, forskrifter og god regnskapsføringsskikk ved utarbeidelsen av regnskapet. Formålet med regnskapsføreruttalelsen er å bekrefte dette. For leseren av uttalelsen innebærer dette trygghet for kvalitet i utarbeidelsen av årsregnskapet. I det følgende redegjøres det for enkelte sentrale punkter i anbefalingen:

  • Regnskapsførers ansvar skal i utgangspunktet ikke være større ved avgivelse av en slik uttalelse enn hva som allerede følger som konsekvens av regnskapsførerloven og god regnskapsføringsskikk. Ansvaret blir likevel mer synlig ved at regnskapsfører bekrefter at vesentlige forhold i god regnskapsføringsskikk er fulgt, og i praksis vil dette kunne medføre økt ansvar.
  • Det er eksterne autoriserte regnskapsførere som kan avgi uttalelse, på de oppdrag som omfatter bistand med utarbeidelsen av årsregnskapet.
  • Alle foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven kan anmode sin regnskapsfører om å få utarbeidet en uttalelse. Uttalelsen kan avgis uavhengig av om årsregnskapet er underlagt revisjon eller ikke. Regnskapsfører kan ikke utlevere uttalelsen til andre enn oppdragsgiver, så fremt ikke oppdragsgiver skriftlig har løst regnskapsfører fra taushetsplikten.
  • Det er oppdragsgiver som skal etterspørre uttalelsen, på frivillig basis. Regnskapsfører har ikke plikt til å avgi en uttalelse på eget initiativ. Det er heller ingen plikt for regnskapsfører til å avgi en slik uttalelse selv om oppdragsgiver etterspør dette.
  • Det er vedtatt to ulike uttalelser. Den ene gjelder der regnskapsfører har utført løpende bokføringstjenester i tillegg til bistand med utarbeidelse av årsregnskapet. Den andre gjelder tilfeller hvor regnskapsfører ikke har utført løpende bokføringstjenester, men kun har bistått med utarbeidelsen av årsregnskapet. Begge uttalelsene knytter seg til oppdragsgivers selskapsregnskap; det er ikke utarbeidet en uttalelse for konsernregnskap. Uttalelsene kan kun benyttes for årsregnskapet, og ikke for perioderegnskap.
  • Teksten i uttalelsen skal ikke endres ved bruk, med mindre noe annet følger av anbefalingen. Det er heller ikke anledning til å innta egne forbehold og andre kommentarer i uttalelsen.
  • Uttalelsen skal ikke avgis før årsregnskapet er underskrevet av styret eller annet kompetent organ hos oppdragsgiver. Dersom oppdragsgiver har behov for uttalelsen i forbindelse med sin behandling av årsregnskapet, kan den avgis som et utkast uten signatur.

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet erstatter tidligere rapport om revisorutarbeidet regnskap etter ISRS 4410. Anbefalingen om regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet regulerer når og hvordan uttalelsen skal gis. Arbeidet med å utarbeide årsregnskapet reguleres av god regnskapsføringsskikk. Disse kravene påvirkes ikke av om regnskapsfører avgir uttalelse.