Endringer i kontantstøtten for næringslivet fastsatt 15. mai

Egenandelen er redusert fra 10 000 til 5 000 kroner for april og mai. Det er også gjort en rekke endringer i regelverket, som blant annet påvirker beregningen av omsetningsfallet og bekreftelser fra revisor.

Publisert:

Endringer i beregningen av omsetningsfall

Ved beregningen av justeringsfaktoren - omsetningsendring fra januar/februar 2019 til januar/februar 2020 - kan bokført omsetning legges til grunn som et alternativ til periodisert omsetning (inntekter fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført).

Beregnet normalomsetning for april og mai 2020 kan ikke settes mer enn fem ganger høyere enn faktisk omsetning i hhv. april og mai 2019. Det er ikke nødvendig å sette beregnet normalomsetning mer enn 20 prosent lavere enn faktisk omsetning i april og mai 2019.

Foretak som er etablert mer enn ett år tidligere enn søknadsmåneden, men som ikke hadde omsetning i tilsvarende måned året før eller i januar og februar 2019, skal beregne normalomsetning på grunnlag av gjennomsnittlig omsetning i januar og februar 2020.

Gaver fra privatpersoner opptil 3 000 kroner i måneden det søkes om tilskudd for kan holdes utenfor omsetningen. Ev. forsikring for omsetningstap og annen inntektssikring skal fortsatt tas med.

Endringer i beregningen av tilskudd og faste uunngåelige kostnader

Egenandelen som skal trekkes fra faste uunngåelige kostnader ved beregning av tilskudd, reduseres fra 10 000 til 5 000 kroner. Foretak som anses stengt av staten har fortsatt ingen egenandel.

Foretak som omsetter tjenester der levende dyr er en nødvendig del av tjenesten, og som av hensyn til dyrevelferd må opprettholde en viss bemanning, kan regne nødvendige lønnskostnader til dyrestell og nødvendige kostnader til fôr og veterinær som faste, uunngåelige kostnader.

Det er presisert at del av leiekostnad som gjelder tilleggstjenester i form av service, bemanning mv. ikke kan tas med.

For april og mai innføres det en begrensning i kompensasjonen for rentekostnader. Bare rentekostnad opptil 0,75 prosent av lånebeløpet for støttemånedene kan tas med.

Bestemmelsen om avkortning av tilskudd for foretak som gikk med underskudd i 2019, er justert. Muligheten for å unngå avkortning hvis foretaket kan dokumentere overskudd i januar og februar 2020, er utvidet til å omfatte et lavere underskudd i januar og februar 2020 enn i 2019 (snitt per måned).

Endringer som gjelder konsern

Det presiseres at enkelte vilkår må oppfylles for den norske delen av konsernet.

Det presiseres særlige plikter for konsernselskapet som søker på vegne av konsernet.

Det gjøres enkelte endringer i konserndefinisjonen. Blant annet skal selskaper eid av samme fysiske person regnes som et konsern.

Endringer som gjelder revisorbekreftelser

Hvis Skatteetaten i en sak anser at bekreftelse fra autorisert regnskapsfører ikke er tilstrekkelig, kan de nå kreve at en revisor bekrefter innholdet i søknad om tilskudd.

Det åpnes for at den særskilte bekreftelsen av opplysninger som dokumenterer at foretaket gikk med overskudd (eller hadde et lavt underskudd) i januar og februar 2020, kan avgis av en autorisert regnskapsfører.

Det innføres et nytt krav om at revisor eller autorisert regnskapsfører må bekrefte opplysninger om at innntekten fra enkeltpersonforetaket utgjorde minst 50 prosent av innehaverens personinntekt enten i 2019 eller i januar og februar 2020.

Revisorbekreftelse på innholdet i søknaden

Skatteetaten utga 18. mai en veiledning som avklarer grunnlaget for å avgi bekreftelse etter kompensasjonsforskriften § 4-5. Du kan lese mer her om bekreftelse på innholdet i søknader om kontantstøtte.

Oppdatert kontantstøttekalkulator

Vi har lagt ut en oppdatert versjon av kontantstøttekalkulatoren. Kalkulatoren er nå klar for beregning av tilskudd for april måned og er oppdatert med endringene i kompensasjonsforskriften som ble fastsatt 15. mai.

Regjeringen vurderer om ordningen skal forlenges

Kompensasjonsordningen gjelder i utgangspunktet for mars, april og mai. Regjeringen vurderer nå om det er behov for at ordningen skal forlenges eller om den eventuelt skal erstattes av ordninger som i større grad har insentiver til arbeid og aktivitet