Lønnsstøtteordningen - tilskudd for bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb

Den midlertidige ordningen med tilskudd til bedrifter som tar egne permitterte tilbake i jobb er fastsatt. Tilskudd gis for juli og august hvis bedriften har hatt et omsetningsfall på minst 10 prosent.

Publisert:

Oppdatering 1. juli: Lønnsstøtteordningen for å ta permitterte tilbake i jobb er fastsatt

Loven med tilhørende forskrift er fastsatt. Søknader kan leveres på lonnstilskudd.no fra oktober 2020. Siste frist for å sende inn søknad om tilskudd er 5. november 2020.

Regjeringen varslet tiltaket i en stortingsproposisjon 29. mai . Lov om tilskudd ved avbrutt permittering (lønnsstøtteloven) ble vedtatt 23. juni og forskrift fastsatt 29. juni. 

Når kan bedriftene søke?

Det etableres en egen søknadsportal for ordningen, lonnstilskudd.no, som skal være klar for å ta i mot søknader i oktober. 

Tilskudd per ansatt

Bedrifter med minst 10 prosent omsetningsfall kan søke om lønnsstøtte.

Bedrifter med minst 30 prosent omsetningsfall får støtte på 15 000 kroner per ansatt som er tatt tilbake.

Bedrifter med mindre enn 30 prosent omsetningsfall får avkortet støtten etter følgende modell: Støttebeløp i kroner per person = (omsetningsfall i prosent - 10 prosentenheter) x 75 000.

Frivillige organisasjoner mv. som ikke har omsetning, får et tilskudd på 10 000 kroner per måned per ansatt som er tatt tilbake.

Støttebeløpene justeres etter den ansattes stillings- og permitteringsbrøk.

Foretak som er omfattet av ordningen

Alle foretak med næringsvirksomhet som har omsetning, kan søke om støtte. I tillegg kan stiftelser og frivillige organisasjoner med permitterte ansatte søke. 

Vilkår for tilskudd

Den ansatte må være tatt tilbake fra permittering ved inngangen til perioden det søkes om støtte for (både juli og august eller bare august), og kan ikke permitteres på nytt før 1. oktober 2020. Den ansatte kan heller ikke være under oppsigelse eller sies opp før 1. oktober 2020.

Det stilles vilkår om at den ansatte

 • ble permittert fra bedriften som søker støtte
 • tas tilbake i minst like høy stillingsbrøk som før permitteringen
 • må ha vært helt eller delvis permittert per 28. mai 2020 (registrert hos NAV)

Personer det søkes støtte for, kan ikke permitteres på ny eller sies opp i perioden frem til 1. oktober. 

Kontroll og bekreftelser

Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Skatteetaten kan kreve bekreftelse fra revisor.

Oppdatering 1. juli: Forskrift fastsatt 

29. juni 2020 ble det fastsatt forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om tilskudd ved avbrutt permittering. 

 Av vilkår som er fastsatt i forskriften kan nevnes:

 • Virksomheter som mottar støtte kan ikke permittere andre ansatte eller si opp ansatte i sammenlignbare stillinger i perioden 28. mai til 1. september.
 • Tilskuddet for å ta lærlinger tilbake beregnes etter de samme reglene som for andre ansatte, men er begrenset oppad til 10 000 kroner.
 • Arbeidsgiver må være registrert i Aa-registeret via a-meldingen og alle opplysninger om arbeidsforholdene må vøre riktig registrert i Arbeidstakerregisteret.
 • Omsetningsfallet beregnes på samme måte som for kompensasjonsordningen, men ved beregningen av lønnstilskudd er ikke tilskudd og annen erstatning for omsetning angitt som omsetning.
 • Foretaket må drive lovlig virksomhet og må ha de tillatelser, godkjenninger eller bevillinger som kreves for driften og være registrert i de registrene som er relevante for foretaket.
 • Foretaket kan ikke være under konkursbehandling eller begjært tvangsoppløst.
 • Skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020 skal være betalt og skattemelding for 2018 må være levert
 • Det skal foreligge en oppstilling som underbygger de tallene og beregningene som ligger til grunn for søknaden, med henvisning til relevant materiale
 • Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Skatteetaten kan kreve bekreftelse fra revisor.

Se lonnstilskudd.no for mer informasjon.