Lønnsstøtteordningen - tilskudd for bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb

17.12: Søkeportalen for oktober, november og desember åpner 1. februar 2021. Søknadsfrist 1. mars 2021. 02.10: Søknadsportalen er åpen. Søknadsfrist 5. november. Det er vedtatt en ordning med tilskudd til bedrifter som tar egne permitterte tilbake i jobb. Tilskudd gis for juli og august 2020 hvis bedriften har hatt et omsetningsfall på minst 10 prosent.

Publisert:

17.12: Søkeportalen for oktober, november og desember åpner 1. februar 2021

Siste søkefrist er 1. mars 2021. Søknader sendes elektronisk på skatteetaten.no/lonnstilskudd

02.10: Søknadsportalen er åpen

Det søkes om støtte på lonnstilskudd.no. Søknadsfristen er 5. november 2020. 

10.09: Regjeringen vil ha lønnsstøtte også for oktober, november og desember

Regjeringen har varslet at den vil foreslå en ny runde med lønnsstøtte for oktober, november og desember. Forutsetningen for å få støtte er at den ansatte var permittert per 31. august 2020 og blir hentet tilbake i jobb ved inngangen til måneden det gis støtte for. 

29.06: Lønnsstøtteordningen på plass

Loven med tilhørende forskrift ble fastsatt 29. juni 2020. Søknader kan leveres på lonnstilskudd.no fra oktober 2020. Siste frist for å sende inn søknad om tilskudd er 5. november 2020.

Regjeringen varslet tiltaket i en stortingsproposisjon 29. mai. Lov om tilskudd ved avbrutt permittering (lønnsstøtteloven) ble vedtatt 23. juni og forskrift til utfylling og gjennomføring av loven (lønnsstøtteforskriften) ble fastsatt 29. juni. 

Tilskudd per ansatt

Foretak med minst 10 prosent omsetningsfall kan søke om lønnsstøtte.

Foretak med minst 30 prosent omsetningsfall får støtte på 15 000 kroner per ansatt som er tatt tilbake. Omsetningsfallet beregnes på samme måte som for kompensasjonsordningen, men ved beregningen av lønnstilskudd er ikke tilskudd og annen erstatning for omsetning angitt som omsetning.

Foretak med mindre enn 30 prosent omsetningsfall får avkortet støtten etter følgende modell: Støttebeløp i kroner per person = (omsetningsfall i prosent - 10 prosentenheter) x 75 000. 

Frivillige organisasjoner mv. som ikke har omsetning, får et tilskudd på 10 000 kroner per måned per ansatt som er tatt tilbake.

Støttebeløpene justeres etter den ansattes stillings- og permitteringsbrøk.

Tilskuddet for å ta lærlinger tilbake beregnes etter de samme reglene som for andre ansatte, men er begrenset oppad til 10 000 kroner.

Foretak som er omfattet av ordningen

Alle foretak med næringsvirksomhet som har omsetning, kan søke om støtte. I tillegg kan stiftelser og frivillige organisasjoner med permitterte ansatte søke. 

Vilkår for tilskudd

Det stilles vilkår om at den ansatte det søkes om støtte for

 • må være tatt tilbake fra permittering ved inngangen til perioden det søkes om støtte for (både juli og august eller bare august
 • ble permittert fra bedriften som søker støtte
 • tas tilbake i minst like høy stillingsbrøk som før permitteringen
 • må ha vært helt eller delvis permittert per 28. mai 2020 (registrert hos NAV)
 • kan ikke permitteres på ny eller sies opp i perioden frem til 1. oktober

Det stilles vilkår om at foretaket som søke om støtte (arbeidsgiveren)

 • ikke kan gjennomføre nye permitteringer, si opp eller redusere arbeidstiden til andre ansatte i sammenlignbare stillinger i perioden 28. mai - 1. september 2020
 • er registrert i Aa-registeret via a-meldingen og alle opplysninger om arbeidsforholdene må vøre riktig registrert i Arbeidstakerregisteret.
 • har de tillatelser, godkjenninger eller bevillinger som kreves for driften. Foretak som driver innen rengjøring, bemanning, bedriftshelsetjeneste eller asbestfjerning, skal være godkjent og registrert hos Arbeidstilsynet etter gjeldende regler. Kjøretøyverksteder skal være oppført i Statens vegvesens register. Elektrikervirksomheter skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret.
 • ikke er under konkursbehandling eller begjært tvangsoppløst
 • har betalt skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020 og har leveret skattemelding for 2018

Søknad 

Søker skal gi følgende opplysninger i det elektroniske søknadsskjemaet:

 • organisasjonsnummer
 • omsetningstall for aktuelle perioder
 • om søker er institusjon eller organisasjon som omfattes av skatteloven § 2-32
 • perioden det søkes om for henholdsvis lærlinger og øvrige ansatte
 • søkers bankkontonummer

På samme måte som i kompensasjonsordningen , skal det foreligge en oppstilling som underbygger de tallene og beregningene som ligger til grunn for søknaden, med henvisning til relevant materiale.

Bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører

Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Skatteetaten kan kreve bekreftelse fra revisor.

Skattedirektoratet har opplyst at de har kontrollsystemer som skal fange opp feil. Utgangspunktet deres er derfor at det ikke vil være behov for bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører. Dersom det senere viser seg å være behov, vil etaten ikke be om dette før en veiledning er utarbeidet.

29.06: Forskrift fastsatt 

29. juni 2020 ble det fastsatt forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om tilskudd ved avbrutt permittering. 

 Av vilkår som er fastsatt i forskriften kan nevnes:

 • Virksomheter som mottar støtte kan ikke permittere andre ansatte eller si opp ansatte i sammenlignbare stillinger i perioden 28. mai til 1. september.
 • Tilskuddet for å ta lærlinger tilbake beregnes etter de samme reglene som for andre ansatte, men er begrenset oppad til 10 000 kroner.
 • Arbeidsgiver må være registrert i Aa-registeret via a-meldingen og alle opplysninger om arbeidsforholdene må vøre riktig registrert i Arbeidstakerregisteret.
 • Omsetningsfallet beregnes på samme måte som for kompensasjonsordningen, men ved beregningen av lønnstilskudd er ikke tilskudd og annen erstatning for omsetning angitt som omsetning.
 • Foretaket må drive lovlig virksomhet og må ha de tillatelser, godkjenninger eller bevillinger som kreves for driften og være registrert i de registrene som er relevante for foretaket.
 • Foretaket kan ikke være under konkursbehandling eller begjært tvangsoppløst.
 • Skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020 skal være betalt og skattemelding for 2018 må være levert
 • Det skal foreligge en oppstilling som underbygger de tallene og beregningene som ligger til grunn for søknaden, med henvisning til relevant materiale
 • Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Skatteetaten kan kreve bekreftelse fra revisor.

Se lonnstilskudd.no for mer informasjon.