Jeg vil bli statsautorisert revisor. Hva betyr ny revisorlov for meg?

Fra 2021 må du som søker godkjenning som revisor ha fullført en mastergrad i regnskap og revisjon. Det gjelder imidlertid en overgangsordning for deg som per 1.1.2021 hadde påbegynt eller fullført en bachelorgrad i regnskap og revisjon.

Publisert:

Krav om mastergrad i regnskap og revisjon

For å få godkjenning som revisor, må du ha oppnådd mastergrad i regnskap og revisjon (MRR) eller en tilsvarende utenlandsk mastergrad.

Overgangsregel for bachelorkandidater

Hvis du per 1.1.2021 hadde fullført eller påbegynt en bachelorgrad i regnskap og revisjon, kan du innen 31. desember 2025 søke om godkjenning som statsautorisert revisor hvis du 

  • oppfyller utdanningskravene for å bli registrert revisor etter den gamle revisorloven
  • har fullført praktisk opplæring etter kravene i den nye revisorloven
  • oppfyller kravene til egnethet etter den nye revisorloven

Hvis det er mer enn fem år siden utløpet av det kalenderåret utdanningskravet ble oppfylt, må du i tillegg oppfylle kravene til etterutdanning i ny revisorlov. 

Jeg har en mastergrad i økonomi og administrasjon

Hvis du har en mastergrad i økonomi og administrasjon (MØA) må du, på samme måte som tidligere, ta ett års tilleggsutdanning på MRR-studiet for å få revisorgodkjenning.

Jeg har en utenlandsk mastergrad

Hvis du har en utenlandsk mastergrad som tilsvarer en mastergrad i regnskap og revisjon, kan det gi grunnlag for revisorgodkjenning i Norge.

En utenlandsk mastergrad som ikke kvalifiserer direkte, kan gi grunnlag for fritak i enkeltfag på masterstudiet i regnskap og revisjon.

Jeg er i praksis i et revisjonsfirma

I utgangspunktet medfører ikke den nye loven noen endringer for deg når det gjelder å oppfylle praksiskravene i loven. Du bør likevel være oppmerksom på følgende forhold:

  • Praksis fra kommunal- og fylkeskommunal revisjon og fra Riksrevisjonen kan godkjennes som praksis, jf. ny revisorforskrift § 1-2. Kravet til variert praksis gjelder på tilsvarende måte, og praksisen må være opparbeidet under veiledning av en statsautorisert revisor. Det må fremgå av dokumentasjonen hvem som har vært veileder.
  • Det er åpnet for at du kan fullføre en større del av praksisen før du har oppfylt utdanningskravet. Etter den nye loven må minst ett år av praksistiden gjennomføres etter bestått utdanning. Etter gjeldende lov er kravet to år.
  • Det er uttrykt klarere forventninger til innholdet av den praktiske opplæringen når det gjelder andelen regnskapsrevisjon, variert praktisk opplæring, kvalifisert veiledning og struktur. Det kan være fornuftig å ta opp dette med din arbeidsgiver.
  • Hvis du også har praksis fra andre enn et godkjent revisjonsforetak, må du sjekke reglene om hva slags praksis som godtas og hvor stor del denne praksisen kan utgjøre.

Revisortittel

Alle som godkjennes får nå tittelen statsautorisert revisor.